Αυτή είναι η έκδοση 1.2 των winmasters Όρων και Προϋποθέσεων, όπως ανανεώθηκαν στις 28/06/2019

1. Γενική Εισαγωγή και Ορισμοί

1.1 Ο ιστότοπος winmasters διαχειρίζεται από την WM Interactive Limited με αριθμό μητρώου εταιρείας C-65151, με έδρα τη διεύθυνση 170 Pater House, Level 1 (Suite A174), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077 Malta και με αριθμό αλλοδαπής εταιρείας ΑΕ 3060 η οποία ρυθμίζεται υπό την άδεια με Αριθμό B004 που ανανεώθηκε στην 25η Μαΐου 2019 από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων της Κύπρου. Ο δικτυακός τόπος λειτουργίας είναι www.winmasters.com.cy. Οποιαδήποτε αναφορά στο «Η Εταιρεία» ή «winmasters» ή «Εμείς» νοείται η ιστοσελίδα winmasters και η WM Interactive Limited.

1.2 «winmasters T&Cs» είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που αποτελούν και διέπουν τη συμβατική σχέση, όπως αναφέρονται στο παρόν, και τα οποία μέρη, όπως αναφέρονται στο παρόν, συμφωνούν επ’ αυτών. Οι winmasters Όροι και Προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι σε αρκετές, τοπικές, γλώσσες για ενημερωτικούς σκοπούς καθώς και για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτούς από την πλευρά των παικτών. Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ενός Πελάτη και της Εταιρίας, ή σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής έκδοσης και των μη Ελληνικών εκδόσεων, θα υπερισχύει μόνο η Ελληνική έκδοση. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικοί όροι που σχετίζονται με κανονισμούς που εφαρμόζονται από τις τοπικές αρχές τυχερών παιχνιδιών, τότε υπερισχύουν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις που έχουν εκδοθεί στην Ελληνική γλώσσα.

1.3 Ένας «Πελάτης» είναι ένας ιδιώτης που σχετίζεται συμβατικά με τη winmasters προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών της και ο οποίος έχει προσωπικά εγγραφεί στη winmasters και διαθέτει ένα winmasters Λογαριασμό, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που αναγράφονται αναλυτικά στη διάταξη 2 παρακάτω. Οποιαδήποτε αναφορά σε «Εσείς», ή «Παίκτης» ή «Χρήστης» ή «Πελάτης», νοείται ο «Πελάτης» όπως περιγράφεται ανωτέρω.

1.4 Ένας « winmasters Λογαριασμός» είναι ένας λογαριασμός που τον κατέχει ένας Πελάτης, για συναλλαγές καλή τη πίστη, με αυστηρό στόχο να καθοριστεί μία κανονική εμπορική σχέση με τη winmasters και με αυστηρό σκοπό τη διεξαγωγή στοιχημάτων και παιχνιδιών.

1.5 Η «Σύμβαση» είναι μία συμβατική σχέση μεταξύ winmasters και Πελάτη και θα πρέπει να αποτελείται και να διέπεται από τους winmasters Ο&Π, δηλαδή «τους Όρους και τις Προϋποθέσεις». Οποιαδήποτε χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η εγγραφή στην ιστοσελίδα και όλα τα πονταρίσματα που γίνονται δεκτά από τη winmasters υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν έγκρισης από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων στους παίκτες και ο παίκτης πρέπει να επιβεβαιώσει εκ νέου την αποδοχή αυτών (των Όρων και Προϋποθέσεων), πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Οποιαδήποτε αναφορά σε «T&Cs» νοούνται οι «Όροι και Προϋποθέσεις» του παρόντος εγγράφου.

1.6 Οι «Κυβερνητικές Αρχές» είναι οι αρχές της Κύπρου.

1.7 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κύπρου και το Κυπριακό Δίκαιο και τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.

1.8 Η «Τοποθεσία της Σύμβασης» είναι η Κύπρος.

1.9 Η «Ιστοσελίδα» είναι η πύλη προς το διαδίκτυο, προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης www.winmasters.com.cy, όπου δημοσιεύονται όλες οι τρέχουσες και σχετικές με τη λειτουργία της winmasters πληροφορίες.

1.10 Η «Κάρτα» αναφέρεται σε όλους τους τύπους κάρτας που λειτουργούν για «πληρωμή», «επιβάρυνση», «χρέωση», «πίστωση», «εικονικής συναλλαγής/(virtual)» και/ή παρόμοια χρήση.

1.11 Ο «Διαμεσολαβητής Πληρωμών» είναι κάποιος μεσάζοντας που ενεργεί ως πράκτορας πληρωμών.

1.12 Το «Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα» είναι μία τράπεζα και/ή άλλος οργανισμός που διέπεται από μία τοπική εφαρμογή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή άλλο παρόμοιο.

1.13 Ως «Εφαρμογή του Πελάτη» νοείται η εφαρμογή πλοήγησης που ανοίγει από τον Πελάτη προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες.

1.14 Οι «Υπηρεσίες» είναι οι προσφορές αθλητικών στοιχημάτων και άλλων γεγονότων και στοιχηματισμού που παρέχονται από τη winmasters προς τον Πελάτη διαμέσου της Ιστοσελίδας.

1.15 «Ανωτέρα Βία» αναφέρεται σε οποιοδήποτε συμβάν ή κατάσταση πέραν του εύλογου ελέγχου ενός ατόμου που οδηγεί σε καθυστέρηση ή αθέτηση της εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης του επηρεαζόμενου μέλους και θα, για τους σκοπούς των « winmasters T&Cs», περιλαμβάνει Θεομηνίες, Κυβερνητικούς περιορισμούς (συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ή ακύρωσης οποιασδήποτε απαραίτητης άδειας όπου αυτή η άρνηση ή ακύρωση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του θιγόμενου μέρους), πολέμους, εξεγέρσεις και/ή οποιασδήποτε άλλη αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου του μέρους του οποίου επηρεάζεται η απόδοση.

1.16 Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και εμπορικές ονομασίες καθώς επίσης και εικόνες, γραφικά, κείμενα, ιδέες ή μεθοδολογίες (συνοπτικά τα «Πνευματικά Περιουσιακά Στοιχεία») που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα, την Εφαρμογή του Πελάτη και των υλικών που περιέχονται εκεί είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της winmasters και/ή των προμηθευτών ή των εταίρων της winmasters . Ο Πελάτης δεν δικαιούται να εκμεταλλευθεί ή να χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε Πνευματικό Περιουσιακό Στοιχείο για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός από ότι επιτρέπεται από το νόμο.

1.17 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως μόλις κάνετε κλικ στο πλήκτρο "ΑΠΟΔΟΧΗ", ενέργεια με την οποία δηλώνετε ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι έχετε διαβάσει αυτούς τους Όρους &Προϋποθέσεις και τους αποδέχεστε. Με τη χρήση οποιουδήποτε σημείου της Ιστοσελίδας δηλώνετε ότι συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους &Προϋποθέσεις.

1.18 Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους Όρους &Προϋποθέσεις προσεκτικά στο σύνολό τους πριν κάνετε κλικ στο πλήκτρο "ΑΠΟΔΟΧΗ". Αν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε

διάταξη αυτών των Όρων &Προϋποθέσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να προχωρήσετε στη χρήση των Ιστοσελίδων.

1.19 Οι κανόνες και οι επεξηγήσεις για την τοποθέτηση διαφόρων τύπων στοιχημάτων σε διάφορους αγώνες που παρέχονται χωριστά στην Ιστοσελίδα ενσωματώνονται ως

αναφορά σε αυτούς τους Όρους &Προϋποθέσεις.

1.20 Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της winmasters. com.cy επιτρέπεται αποκλειστικά για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. Κανόνες Λογαριασμού

2.1 Ένα άτομο που υποβάλλει αίτηση εγγραφής εγγυάται και βεβαιώνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στο έντυπο της αίτησής του/της είναι αληθές και σωστό.

Για να εγγραφεί ο πελάτης πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες:

α) Όνομα και επώνυμο

β) Υπηκοότητα / Εθνικότητα

γ) Ημερομηνία και τόπος γέννησης

δ) Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ε) Ένα προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό για μεταφορά χρημάτων ή / και της απόδειξης της μεθόδου πληρωμής

στ) Αριθμός τηλεφώνου

Πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διεύθυνση κατοικίας και αριθμός τηλεφώνου πρέπει να είναι πραγματικά και επαληθεύσιμα.

Εάν η Εταιρεία αντιληφθεί ότι ένας χρήστης παρείχε ψευδείς πληροφορίες, η Εταιρεία δεν θα προχωρήσει στην εγγραφή αυτού του ατόμου και εάν αυτό το άτομο έχει ήδη εγγραφεί, η Εταιρεία θα ακυρώσει άμεσα την εγγραφή του ατόμου ως παίκτη με την Εταιρεία και ακολούθως θα προχωρήσει σε καταγγελία στις Αρμόδιες Αρχές. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις ότι κάποιος παίκτης έχει ανοίξει ή/και χρησιμοποιεί πολλαπλούς λογαριασμούς, τότε η εταιρεία θα φράξει προσωρινά τον λογαριασμό του πελάτη όπως και όλους τους πολλαπλούς λογαριασμούς και κατόπιν θα κλείσει οριστικά όλους τους λογαριασμούς, εκτός από αυτόν o οποίος έχει ανοιχθεί χρονικά πρώτος. Τυχόν επιστροφές καταθέσεων γίνονται στην ίδια μέθοδο κατάθεσης που χρησιμοποιήθηκε αρχικά και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται μεταφορά υπολοίπου από λογαριασμό σε λογαριασμό. Όλα τα κέρδη, μπόνους και δωρεάν στοιχήματα καθώς και κέρδη που προέκυψαν από τα μπόνους και τα δωρεάν στοιχήματα αυτά με τη χρήση των πολλαπλών λογαριασμών, θα ακυρωθούν.

Σημαντική σημείωση: Το ονοματεπώνυμο, το όνομα χρήστη (username) και το νόμισμα συναλλαγών δεν μπορεί να αλλάξει μετά τη δημιουργία του λογαριασμού. Βάση της οδηγίας 16/2016 όλα τα ποσά σχετικά με τα αθλητικά στοιχήματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα συνδέονται με το σύμβολο του ευρώ (€).

Προκειμένου ο πελάτης να αιτηθεί αναλήψεις, να αφαιρέσει όλους τους αρχικούς περιορισμούς και να έχει πλήρη δικαιώματα στις προωθητικές ενέργειες, ο λογαριασμός θα πρέπει να επαληθευθεί και η επαλήθευση θα γίνεται εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή. Για την επαλήθευση του λογαριασμού η winmasters θα ζητήσει τα ακόλουθα στοιχεία (διαδικασία Γνώρισε τον Πελάτη σου/KYC):

• Ταυτότητα του Πελάτη για την επαλήθευση της ηλικίας (παίκτες κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δεν γίνονται δεκτοί)

• Τόπο κατοικίας του Πελάτη (λογαριασμός κοινής ωφελείας που δείχνει τον δηλωμένο σταθερό αριθμό)

• Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη (δεν μπορεί να είναι ίδια με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιουδήποτε υφιστάμενου πελάτη)

• Απόδειξη του Πελάτη ότι έχει την κυριότητα της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεση χρηματικών ποσών στη winmasters (συμπεριλαμβανομένων των 4 τελευταίων ψηφίων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, την ημερομηνία λήξης της).

Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει αλλάξει τόπο κατοικίας, τηλεφωνικό αριθμό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των προσωπικών δεδομένων του, αυτός/αυτή υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία, έτσι ώστε να επικαιροποιηθούν τα νέα στοιχεία. Η Εταιρεία είναι υπόχρεη να κλείσει έναν Στοιχηματικό Λογαριασμό εάν αποδειχθούν ψευδείς ή παραπλανητικές οποιεσδήποτε πληροφορίες που προκύπτουν από το αποτέλεσμα των μηχανισμών επαλήθευσης που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία.

Τα στοιχεία Πελάτη επανεξετάζονται από ομάδα ατόμων για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια τους και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω αποδείξεις της διεύθυνσης και της ταυτότητας, ιδίως σε περιπτώσεις που ο πελάτης καθίσταται ενεργός. Ορισμένοι πελάτες επισημαίνονται αυτόματα ως πελάτες υψηλού κινδύνου και μπορεί εξ ορισμού να μην είναι σε θέση να κάνουν καταθέσεις αυτόματα στο σύστημα. Στους εν λόγω πελάτες αποδίδεται υψηλότερο επίπεδο κινδύνου βάσει μιας σειράς παραμέτρων, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: χώρα διαμονής, χώρα έκδοσης της πιστωτικής κάρτας, IP σύνδεσης, του αριθμού των συναλλαγών εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, κ.λπ..

Σε περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει το κλείσιμο λογαριασμού λόγο αποτυχίας να επαληθεύσει τα στοιχεία του παίκτη, τότε όλα τα κέρδη, μπόνους και δωρεάν στοιχήματα, καθώς και κέρδη που προέκυψαν από τα μπόνους και τα δωρεάν στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός από τις αρχικές του καταθέσεις οι οποίες θα επιστραφούν.

2.2 Ένας ιδιώτης που υποβάλλει αίτηση για έναν winmasters Λογαριασμό αναγνωρίζει και αποδέχεται:

• Όλους τους ορισμούς και τις διατάξεις όπως αναφέρονται στην ενότητα «Όροι και Προϋποθέσεις» και/ή ενταύθα

• Τους «Όρους και Προϋποθέσεις» όπως δημοσιεύονται σήμερα στην ιστοσελίδα, καθώς και οποιεσδήποτε πιθανές αλλαγές στο μέλλον

• Αυτός/Αυτή πρέπει να διατηρεί τα στοιχεία του λογαριασμού επικαιροποιημένα

• Ότι ο Τόπος της Σύμβασης είναι η Κύπρος

• Ότι η Σύμβαση διέπεται από:

- Τους «Όρους και Προϋποθέσεις» της winmasters , όπως αυτοί δημοσιεύονται στην Ελληνική γλώσσα,

- Οποιεσδήποτε κανονιστικές διατάξεις ή άλλες αποφάσεις που λαμβάνονται κατά καιρούς από τις Κυβερνητικές Αρχές

- Το Διοικητικό Δίκαιο του Τόπου της Σύμβασης

• Η winmasters δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για χρήστες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας και προέρχονται από επικράτειες όπου τα διαδικτυακά αθλητικά στοιχήματα και άλλα γεγονότα απαγορεύονται εντελώς ή εν μέρει ή ότι ακόμη θεωρούνται ως παράνομα

• Η εξυπηρέτηση πελατών της winmasters είναι διαθέσιμη σε αρκετές τοπικές γλώσσες. Σε οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας, θα υπερισχύσει μόνο η Αγγλική έκδοση.

2.3 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα, , να:

• Απορρίψει το άνοιγμα ενός winmasters Λογαριασμού και/ή να κλείσει έναν υπάρχοντα winmasters Λογαριασμό, με την απαραίτητη αιτιολογία που θα σταλθεί στον Παίκτη και στην Αρχή, και θα τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν ήδη γίνει,

• Απορρίψει να δεχθεί ή να περιορίσει καταθέσεις χωρίς οποιαδήποτε απολύτως εξήγηση,

• Αναστείλει το λογαριασμό Πελάτη και/ή να ακυρώσει τη συμμετοχή ενός Πελάτη σε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς ή άλλες υπηρεσίες, οποτεδήποτε η winmasters θεωρεί ότι υφίστανται θεμιτές ανησυχίες ότι ένας λογαριασμός είναι, έχει ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες, δόλιες ή ανέντιμες πράξεις. Οποιαδήποτε φραγή λογαριασμού θα αιτιολογείται γραπτώς στον Παίκτη.

• Να κρατά και να διαχειρίζεται κεφάλαια που ανήκουν σε Πελάτες μόνο δια μέσω παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, να μεταφέρει κεφάλαια μεταξύ "εταιρείας" και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, που τους έχει ανατεθεί να κρατούν κεφάλαια στο όνομα της "εταιρείας" και προς όφελος του Πελάτη.

• Μην αποδεχθεί αίτημα για πληρωμή, σε περίπτωση που, άμεσα ή έμμεσα, αυτό έχει παραβιάσει τους «Όρους και Προϋποθέσεις» και/ή έχουν πραγματοποιηθεί άλλες μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που συνδέονται με ένα στοιχηματικό γεγονός και/ή τη λειτουργία ενός winmasters Λογαριασμού. Αυτό υπόκειται σε οποιοδήποτε προαναφερθέν γεγονός που συνδέεται με τον winmasters Λογαριασμό και/ή τη σχετική αξίωση.

• Αναστείλει και/ή να ακυρώσει τη συμμετοχή ενός Πελάτη στις Υπηρεσίες, και/ή να κυρώσει ποινικά και/ή να δημεύσει διαθέσιμα κεφάλαια στον Λογαριασμού του/της Πελάτη/ισσας εάν βρεθεί ότι ο Πελάτης εξαπατά, ή εάν διαπιστωθεί από την Εταιρεία ότι ο Πελάτης έχει προσφύγει σε ή κάνει χρήση ενός συστήματος (συμπεριλαμβανομένων μηχανών, ρομπότ, υπολογιστών, λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου αυτοματοποιημένου συστήματος) σχεδιασμένο ή κατάλληλο να νικήσει την Εφαρμογή Πελάτη, και/ή το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την προσφορά Υπηρεσιών.

• Κρατάει ή χρεώνει, τέλη ή έξοδα οποιασδήποτε μεθόδου Πληρωμής, από το λογαριασμό του Πελάτη (μεταξύ 1%-8% το οποίο και εξαρτάται από την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής), για όλες τις προηγούμενες καταθέσεις και αναλήψεις, επιπροσθέτως οποιωνδήποτε διαχειριστικών ή νόμιμων δαπανών τις οποίες προκάλεσε ο Πελάτης για οποιοδήποτε λόγο, οποτεδήποτε η winmasters θεωρεί ότι υπάρχουν θεμιτές ανησυχίες ότι ένας Λογαριασμός είναι, έχει ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες, δόλιες ή ανέντιμες πρακτικές.

• Σχετικά με τα προαναφερόμενα ζητήματα, σε περίπτωση που η επιστροφή ποσού στον Πελάτη είναι δυνατή, το μέγιστο ποσό επιστροφής περιορίζεται στην τελευταία κατάθεση μείον τα τέλη κατάθεσης και ανάληψης.

• Οποιαδήποτε κατακράτηση ποσών προϋποθέτει παροχή γραπτής αιτιολόγησης στον παίκτη, καθώς και ενημέρωσης την Αρχής.

2.4 Η winmasters δεν δέχεται πελάτες:

• Ανήλικους κάτω των 18 ετών ή κάτω της ηλικίας για την οποία είναι νόμιμη η συμμετοχή σε αθλητικά στοιχήματα και άλλα γεγονότα σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο ισχύει για τον Πελάτη (ανάλογα με ποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο),

• Παίκτες που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου.

• Εργαζόμενους ή όποιους έχουν συνάψει οποιαδήποτε μορφή σύμβασης με νομικό πρόσωπο που είναι μέρος του ιδίου ομίλου με τη winmasters , εννοώντας άλλα νομικά πρόσωπα που είναι, άμεσα ή έμμεσα, συνδεδεμένα με την WM Interactive Ltd., ή με τρίτα μέρη προμηθευτές της winmasters ,

• Συνεργάτες, σημαντικοί μέτοχοι, μέλη της διαχειριστικής ομάδας και του αδειοδοτημένου σώματος ελέγχου του διοργανωτή τυχερών παιχνιδιών, ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τα αθλητικά στοιχήματα και άλλα γεγονότα και τους υπαλλήλους του φορέα εκμετάλλευσης των αθλητικών στοιχημάτων, δεν μπορούν να συμμετέχουν στα αθλητικά στοιχήματα και άλλα γεγονότα που διοργανώνονται από το νομικό πρόσωπο με το οποίο έχουν μια συμβατική σχέση αλληλεξάρτησης. Μέλη από ρυθμιστικούς οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών υπό τους οποίους η winmasters κατέχει μια ενεργή άδεια τυχερών παιχνιδιών δεν μπορούν να συμμετέχουν στα αθλητικά στοιχήματα και άλλα γεγονότα που λειτουργούν από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

• Επαγγελματίες παίκτες, συνδικάτα στοιχημάτων, εμπόρους στοιχημάτων, επαγγελματίες αθλητές και παίκτες που στοιχηματίζουν με μοναδικό σκοπό να επωφεληθούν των «εσωτερικών» πληροφοριών.

2.5 Η winmasters εγγυάται και αντιπροσωπεύει, ανά πάσα στιγμή, να:

• Διαχειριστεί δεδομένα σχετικά με Πελάτη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, πράξεις περί προστασίας δεδομένων και/ή παρόμοιες,

• Προστατεύει την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα και να αρνηθεί να αποκαλύψει τέτοιου είδους δεδομένα εκτός και αν ο Ρυθμιστικός φορέας των Διοικητικών αρχών το αιτηθεί.

2.6 Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν Στοιχηματικούς Δασμούς ή φόρους που προκύπτουν από τις τοπικές αρχές της επικράτειας του Πελάτη. Τέτοιου είδους δασμοί ή φόροι πληρώνονται αποκλειστικά από τον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης αρνηθεί να πληρώσει αυτά τα ποσά, η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

2.7 Ένας Λογαριασμός winmasters ανοίγει, τηρείται και διακανονίζεται σε νόμισμα Ευρώ (€) που συμφωνήθηκε μεταξύ της winmasters και του Πελάτη. Όλα τα ποσά που εμφανίζονται σχετικά με στοιχήματα και κέρδη θα αναφέρονται με το σύμβολο του συμφωνημένου νομίσματος. Η winmasters υπολογίζει και ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σύμφωνα με τις ισχύουσες τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες που εφαρμόζονται από αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μεταξύ των συμφωνηθέντων ποσών και των καταγεγραμμένων ποσών μπορεί να προκύψουν μικρές διαφορές εξαιτίας των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

2.8 H winmasters δεν αποτελεί χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ένας λογαριασμός Πελάτη στη winmasters δεν τοκίζεται. Ακόμη και αν ένας λογαριασμός ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο, ο Πελάτης δεν δικαιούται οποιοδήποτε τόκο στο χρονικό διάστημα που θα αποδεσμευθούν τα κεφάλαιά του/της.

2.9 Ένας Πελάτης είναι υπεύθυνος έναντι της Εταιρείας για τυχόν ζημίες προκλήθηκαν εξαιτίας ενεργειών απάτης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τις αρχές της χώρας προέλευσης του πελάτη και να ξεκινήσει νομική διαδικασία εναντίον του απατεώνα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν και να διανεμηθούν προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημίες από την απάτη.

2.10 Μόνον ένας winmasters Λογαριασμός τη φορά μπορεί να ανοιχθεί ανά άτομο, οικογένεια, νοικοκυριό, IP διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση που υποψιαστούμε ότι:

• Ένας Πελάτης ανοίγει πολλαπλούς λογαριασμούς (χρησιμοποιώντας ίδια ή παρόμοια ονόματα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ίδια ή παρόμοια δυναμική IP διεύθυνση, υπολογιστές ή άλλες συσκευές), και/ή

• Ένας Πελάτης ενεργεί ως μέρος ενός συνδικάτου (χρησιμοποιώντας ίδια ή παρόμοια ονόματα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ίδια ή παρόμοια δυναμική IP διεύθυνση, υπολογιστές ή άλλες συσκευές, ενέργειες με ίδια ή παρόμοια μοτίβα), η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει τον σχετικό Λογαριασμό (τους σχετικούς Λογαριασμούς) που κατέχει ο Πελάτης ή το Συνδικάτο και να αναφέρει το περιστατικό (τα περιστατικά) στις αρμόδιες Αρχές. Μετά από εσωτερική έρευνα, η winmasters έχει το δικαίωμα να ακυρώνει στοιχήματα, να καταπίπτει κέρδη και να αφαιρεί μπόνους από όλους τους σχετικούς λογαριασμούς. Η winmasters επίσης είναι υπόχρεη να ανακατανείμει όλα τα κεφάλαια από τους διάφορους, περιττούς, winmasters Λογαριασμούς σε έναν μόνο winmasters Λογαριασμό και να διαγράψει τον περιττό Λογαριασμό (τους υπόλοιπους περιττούς Λογαριασμούς). Οποιοδήποτε μπόνους έχει δοθεί στον περιττό Λογαριασμό (στους περιττούς Λογαριασμούς) δεν θα μεταφερθεί.

2.11 Απαγορεύεται στους Παίκτες να πωλήσουν, μεταφέρουν και/ή να αποκτήσουν winmasters λογαριασμούς προς / από άλλους Παίκτες.

2.12 Απαγορεύεται στους Παίκτες η μεταφορά χρηματικών κεφαλαίων μεταξύ των λογαριασμών των Παικτών.

2.13 Η winmasters δεν θα προβεί σε καμία πληρωμή από το λογαριασμό ενός Πελάτη μέχρι η ταυτότητα, η ηλικία, ο τόπος κατοικίας και όλα τα

δεδομένα του Πελάτη να έχουν επαληθευθεί με επιτυχία.

2.14 Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με μία συναλλαγή σε σχετικά με ένανwinmasters Λογαριασμό θα πρέπει να απευθυνθεί στη winmasters εντός 6 ετών μετά τη συναλλαγή, πληρωμή και/ή το διακανονισμό που έλαβε χώρα, εκτός και αν ο Λογαριασμός είναι ανενεργός

2.15 Οποιαδήποτε νομική αξίωση ή διαφωνία προκύπτει από ή σε σχέση με τη Σύμβαση θα επιλύεται σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο που διέπει τον Τόπο της Σύμβασης.

2.16 Ο Πελάτης δεν θα πρέπει να μοιρασθεί τις πληροφορίες σύνδεσής του/της με τυχόν τρίτα μέρη. Ο πελάτης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) που αφορούν το να θυμάται (ο browser) όνομα χρήστη και/ή κωδικό πρόσβασης κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινή χρήση του λογαριασμού του/της. Ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες τού να επιτρέψει τέτοια δραστηριότητα, χωρίς να παρεκκλίνει από τη γενικότητα οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης που περιέχεται στο παρόν, να απαλλάξει και να βεβαιώσει ότι η winmasters δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες προκλήθηκαν από αυτήν τη δραστηριότητα. Τυχόν ζημίες που οφείλονται σε αυτό δεν θα καλυφθούν από τη winmasters και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι καθ’ οποιονδήποτε απολύτως τρόπο. Αναφορικά με αυτό, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να δώσετε προσοχή στην Πολιτική μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά μαζί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

2.17 Ένας «Ανενεργός Λογαριασμός» είναι ένας winmasters Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει καμία καταγραφή σύνδεσης και/ή αποσύνδεσης για χρονική περίοδο 12 συνεχόμενων μηνών και ο οποίος διατηρεί χρήματα. Ένας «Αδρανής Λογαριασμός» είναι ένας winmasters Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει καμία καταγραφή σύνδεσης και/ή αποσύνδεσης για χρονική περίοδο 24 συνεχόμενων μηνών και ο οποίος διατηρεί χρήματα. Στην περίπτωση ενός «Ανενεργού Λογαριασμού» η winmasters θα ειδοποιήσει τον Πελάτη μέσω email στη καταχωρημένη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του/της ταχυδρομείου τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από οποιαδήποτε τέλη βαρύνουν τον Πελάτη, πληροφορώντας τον/την ότι ένα τέλος Ανενεργού Λογαριασμού ίσως χρεωθεί στον λογαριασμό του/της και θα παρέχει στον Πελάτη την επιλογή της ανάληψης τυχόν εναπομεινάντων κεφαλαίων που τηρούνται στον λογαριασμό προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με τα εν λόγω τέλη. Εάν αυτή η ειδοποίηση δεν στεφθεί από επιτυχία, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει όλα τα δοθέντα μπόνους, επιπρόσθετα να χρεώσει τον Πελάτη με το μέγιστο ποσό των 5,00 Ευρώ ή ισόποσο σε άλλα τοπικά νομίσματα για κάθε διαδοχικό μήνα από τότε ως ένα «διαχειριστικό τέλος». Εάν δεν υπάρχουν άλλα χρήματα στο λογαριασμό του Πελάτη, η winmasters δεν θα συνεχίσει να χρεώνει το διαχειριστικό τέλος. Η winmasters θα συνεχίσει να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να έρθει σε επαφή μαζί σας, μόλις ο λογαριασμός σας καταστεί αδρανής αν όλες οι εύλογες προσπάθειες να επικοινωνήσουμε μαζί σας αποδειχθούν μάταιες, θα προχωρήσουμε σε απενεργοποίηση του λογαριασμού και ο χρήστης δεν θα μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δύναται να εντοπιστεί, το υπόλοιπο του λογαριασμού του παίκτη εμβάζεται σε λογαριασμό της Αρχής.

2.18 Μόνον οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον δημόσιο web server και μόνον τα HTTP/HTTPS πρωτόκολλα επιτρέπονται. Ένας χρήστης δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στα παιχνίδια που προσφέρονται από την Εταιρεία, εκτός κι αν ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος και διατηρεί λογαριασμό στην Εταιρεία. Ο χρήστης χρειάζεται να εγγραφεί και να παράσχει τις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες περί ηλικίας, ταυτότητας, τόπου κατοικίας και έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ένας χρήστης επαληθεύει ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δίνεται κατά την εγγραφή είναι έγκυρο και ανήκει στον καταχωρημένο χρήστη, στέλνοντας έναν μοναδικό κωδικό ενεργοποίησης σε αυτή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο λογαριασμός δεν θα είναι ενεργός πριν να εισαχθεί αυτός ο κωδικός ενεργοποίησης.

2.19 Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός δεν ενεργοποιηθεί εντός δύο εβδομάδων (δηλαδή ο παίκτης δεν συνδεθεί στο λογαριασμό του μέσω του συνδέσμου ενεργοποίησης λογαριασμού που αποστέλλεται αμέσως μετά την εγγραφή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο εγγεγραμμένος στη φόρμα εγγραφής), ο λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί και ο χρήστης δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει τον κωδικό ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του. Ο μόνος τρόπος που ένας χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ένα λογαριασμό που δεν έχει ενεργοποιηθεί μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες είναι να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

2.20 Η Ιστοσελίδα winmasters λειτουργεί με τη χρήση cookies, για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για να εξακριβώσει την προτιμώμενη γλώσσα που έχει ο Πελάτης έτσι ώστε αυτή να επιλέγεται αυτόματα όταν ο Πελάτης επισκεφθεί ξανά τη winmasters ,

• Για να διασφαλίσει ότι τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν από τον Πελάτη συνδέονται με το στοιχηματικό δελτίο και το λογαριασμό του Πελάτη,

• Για να εξασφαλίσει ότι ο Πελάτης λαμβάνει όλα τα μπόνους για τα οποία έχει επιλεχθεί,

• Για την ανάλυση της κίνησης της Ιστοσελίδας winmasters έτσι ώστε να προβούμε στις κατάλληλες βελτιώσεις. Παρακαλούμε πρέπει να γνωρίζετε πως δεν είναι δυνατή η χρήση της Ιστοσελίδας χωρίς cookies.

2.21 Μπορείτε να κλείσετε τον winmasters Λογαριασμό Σας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας ένα email στο support@winmasters.com.cy με το σχετικό αίτημα να αναγράφεται στον τίτλο του θέματος "Οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού χρήστη" ή εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτο-Αποκλεισμού (για συνδεδεμένους χρήστες βρίσκεται στην ενότητα "Υπεύθυνο Παιχνίδι"/"Responsible Gaming") και επιλέξτε "Αποκλείστε με οριστικά". Η Εταιρεία θα Σας επιστρέψει οποιαδήποτε και όλα τα κεφάλαια από τον winmasters Λογαριασμό Σας τα οποία κεφάλαια υπόκεινται στην αφαίρεση τυχόν επιβαρύνσεων ανάληψης που μπορεί να ισχύουν. Θα εξακολουθήσετε να αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες του winmasters Λογαριασμού Σας έως ότου αυτός να έχει κλείσει.

2.22 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να περιορίσει στοιχήματα και να τερματίσει και/ή να αλλάξει οποιοδήποτε από τα παιχνίδια ή τους αγώνες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα, νοούμενου ότι υπάρχει προφανές λάθος στην απόδοση ή ενδείξεις αλλοίωσης αποτελέσματος ή δόλια συμπεριφορά, όπως ορίζεται και περιγράφεται στην παράγραφο 10.5 Σε τέτοιες περιπτώσεις, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ένα στοίχημα πριν την έναρξη του γεγονότος/αγώνα. Στις περιπτώσεις που εξακριβωθεί προφανές σφάλμα στην απόδοση, τα δελτία θα διευθετούνται βάσει της διορθωμένης/σωστής απόδοσης.

2.23 Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου κάποιος τζίρος επιβεβαιώνεται ή μια πληρωμή εκτελείται από εμάς κατά λάθος, ή όπου οι πίνακες αμοιβών, αποδόσεων ή λογισμικού τυχερών παιχνιδιών δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά, είτε κατά λάθος είτε ως αποτέλεσμα τεχνικών ή λειτουργικών ζητημάτων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλα τα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιέχουν ένα τέτοιο σφάλμα ή να διορθώσει το λάθος που έγινε διευθετώντας εκ νέου όλα τα στοιχήματα στις σωστές τιμές/όρους που θα έπρεπε να ήταν διαθέσιμα κατά τη στιγμή που το ποντάρισμα τοποθετήθηκε ελλείψει του σφάλματος.

3. Καταθέσεις & Αναλήψεις

3.1 Καταθέσεις σε, και αναλήψεις από, έναν winmasters Λογαριασμό θα πρέπει κάθε φορά να πραγματοποιούνται μέσω ενός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος ή ενός Διαμεσολαβητή Πληρωμών. Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις, διαθεσιμότητα και χρονοδιάγραμμα για κατάθεση/ανάληψη μπορεί να διαφέρουν από καιρό σε καιρό, καθώς επίσης και μεταξύ διαφορετικών χωρών και διαφορετικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Όλες οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται στη winmasters δεν θα πρέπει να είναι προϊόν οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή εγκληματικής ενέργειας. Οποιαδήποτε προσπάθεια μεταφοράς χρημάτων ή ξεπλύματος εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαγορεύεται αυστηρά.

3.2 Η winmasters δεν θα προβεί σε καμία πληρωμή από τον winmasters Λογαριασμό οποιουδήποτε Πελάτη μέχρι η ταυτότητα, η ηλικία και ο τόπος κατοικίας του Πελάτη να έχουν επαληθευθεί. Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας KYC (Γνώρισε τον Πελάτη Σου) αμέσως μετά την πρώτη κατάθεση στον winmasters Λογαριασμό.

3.3 Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, υποχρεούστε Εσείς να αποστείλετε χρήματα προς και μπορεί να απαιτηθεί να λάβετε χρήματα από την winmasters . Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικούς επεξεργαστές πληρωμής τρίτων και/ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων («PSPs») για να επεξεργαστούμε τέτοιες οικονομικές συναλλαγές. Εσείς μας εξουσιοδοτείτε, όπως είναι αναγκαίο, να αναθέσουμε στους εν λόγω παρόχους PSPs να χειριστούν τις καταθέσεις και αναλήψεις από το Λογαριασμό σας και Εσείς αμετάκλητα συμφωνείτε ότι μπορούμε να δώσουμε τέτοιες οδηγίες εκ μέρους σας, σύμφωνα με τα αιτήματά σας όπως αυτά υποβάλλονται στις αντίστοιχες λειτουργίες στις Πλατφόρμες μας. Συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του κάθε PSP. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Συμφωνιών και των όρων & προϋποθέσεων των PSPs θα υπερισχύσουν αυτές οι Συμφωνίες.

3.4 Η winmasters δεν δέχεται μετρητά κεφάλαια που στάλθηκαν ή παραδόθηκαν απευθείας στη winmasters ή σε έναν Διαμεσολαβητή Πληρωμών.

3.5 Μόνον ο Πελάτης επιτρέπεται να πραγματοποιήσει μια κατάθεση με την προσωπική του Κάρτα ή μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ή του ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) που έχει δημιουργήσει σε ένα από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ή των δικαιοδόχων τους. Ένας Πελάτης δεν μπορεί να καταθέσει με την κάρτα ή το λογαριασμό άλλου ατόμου.

3.6 Η winmasters δεν θα δεχθεί ένα στοίχημα από έναν Πελάτη εκτός κι εάν έχει συσταθεί ένας winmasters Λογαριασμός στο όνομα του Πελάτη και υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στον winmasters Λογαριασμό για να καλύψουν το ποσό του στοιχήματος, ή αναγκαία κεφάλαια για να καλύψουν το ποσό του στοιχήματος τα οποία παρέχονται με έναν εγκεκριμένο τρόπο.

3.7 Η winmasters δεν θα ασχοληθεί με το ποσό που βρίσκεται στο πιστωτικό ενός Πελάτη.

3.8 Όλα τα κέρδη θα πιστωθούν στον winmasters Λογαριασμό του Πελάτη. Αναλήψεις από τον winmasters Λογαριασμό, στην έκταση του αρχικού ποσού κατάθεσης, πραγματοποιούνται με την ίδια μέθοδο πληρωμής η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αρχική κατάθεση. Για παράδειγμα, εάν μία κατάθεση πραγματοποιήθηκε με μία πιστωτική κάρτα, τουλάχιστον ένα ποσό από τα κέρδη που αντιστοιχούν στο αρχικό ποσό κατάθεσης θα αποπληρωθούν με την ίδια πιστωτική κάρτα ενώ το υπόλοιπο ποσό των κερδών μπορεί να αποπληρωθεί μέσω οποιασδήποτε άλλης μεθόδου πληρωμής. Αναλήψεις θα πραγματοποιούνται μόνο σε μία πιστωτική κάρτα, σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, ή e-wallet λογαριασμού που τηρείται στο όνομα του Πελάτη. Παρ’ όλα αυτά, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μια εναλλακτική μέθοδο πληρωμής για αναλήψεις εάν αυτό χρειαστεί. Σε περίπτωση διεξαγωγής στοιχήματος με την χρήση προπληρωμένων καρτών, η μέθοδος ανάληψης θα συμφωνείται σε συνεννόηση με τον παίκτη και εφόσον έχουνε ταυτοποιηθεί και επικαιροποιηθεί τα στοιχεία του παίχτη από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας.

3.9 Όταν ένας Πελάτης επιθυμεί να προβεί σε ανάληψη κεφαλαίων που είχε καταθέσει στον winmasters Λογαριασμό, αλλά δεν τα έχει στοιχηματίσει σε οποιοδήποτε παιχνίδι ή προσφορά αθλητικού στοιχήματος, τουλάχιστον μία φορά το ποσό της αρχικής κατάθεσης, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά των κεφαλαίων σε άλλον τραπεζικό λογαριασμό εκτός αυτού απ’ όπου αρχικά προήλθαν τα χρήματα, εάν η winmasters υποπτευθεί απάτη και/ή ξέπλυμα χρήματος.

3.10 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τις αναλήψεις με διαχειριστικό κόστος (μεταξύ 0%-3% επί του συνολικού ποσού ανάληψης), όπως αναφέρεται στην Ιστοσελίδα.

3.11 Η τοποθέτηση ενός στοιχήματος μέσω του Διαδικτύου μπορεί να είναι παράνομο σε επικράτειες στις οποίες είναι κάτοικος ο Πελάτης και/ή έχει την κατοικία του, εάν αυτό συμβαίνει ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μία Κάρτα με σκοπό την τοποθέτηση ενός στοιχήματος.

3.12 Η winmasters , η Ρυθμιστική Αρχή ή όλες οι σχετικές Αρχές μπορούν να ελέγξουν όλες τις συναλλαγές προκειμένου να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος. Όλες οι συναλλαγές που θα ελεγχθούν προκειμένου να αποτραπεί το ξέπλυμα χρήματος και όλες οι ύποπτες συναλλαγές που θα βρεθούν από τη winmasters θα αναφέρονται στις σχετικές Αρχές.

3.13 Διατηρούμε το δικαίωμα να ορίσουμε ελάχιστα ποσά ανάληψης για διαφορετικές μεθόδους πληρωμής, όπως θα ανακοινώνεται στους πελάτες από καιρό σε καιρό στην ενότητα Πληροφορίες Πληρωμών της ιστοσελίδας. Εάν ένας πελάτης αιτηθεί ένα ποσό μικρότερο από το ελάχιστο ποσό ανάληψης, μπορούμε να χρεώσουμε τον πελάτη με ένα διακριτικό τέλος το οποίο εξαρτάται από την επιλεγείσα μέθοδο πληρωμής, και μπορεί να φτάσει έως και το 3% του ποσού ανάληψης με ελάχιστο ποσό τα 3 ευρώ. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα αυξημένο τέλος αναλήψεων ίσο με το 7,5% και ελάχιστον ποσό τα 5 ευρώ

3.14 Η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει πρόσθετες διαδικασίες για οποιαδήποτε πληρωμή ή σωρευτική ανάληψη που υπερβαίνει το ισοδύναμο των €2.300 και επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Εταιρείας, να διενεργεί τέτοιες πρόσθετες διαδικασίες επαλήθευσης στην περίπτωση χαμηλότερων ποσών ανάληψης.

3.15 Σε περίπτωση μιας αίτησης ανάληψης, διατηρούμε το δικαίωμα να καθορίσουμε τα ελάχιστα ή τα μέγιστα ποσά για κάθε πελάτη.

3.16 Όλες οι winmasters οικονομικές συναλλαγές είναι ασφαλείς και προστατεύονται με τις υψηλότερες μεθόδους κρυπτογράφησης (Secure Sockets Layer (SSL)). Η winmasters δεν αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών και/ή διαδικτυακές ταυτότητες πορτοφολιού που σχετίζονται με συναλλαγές πελατών.

3.17 Γενικές πληροφορίες για τις μεθόδους πληρωμής κατάθεσης.

3.18 Τα όρια καταθέσεων και τα τέλη των διαθέσιμων μεθόδων πληρωμής αναφέρονται παρακάτω:

Μέθοδος Πληρωμής

Ελάχιστο

Μέγιστο

Έξοδα

Πιστωτικές κάρτες

€ 10

€ € 2.000

0%

Τραπεζικό έμβασμα

€ 50

€ 10.000

0%

Neteller

€ 10

€ 2.000

0%

Paysafecard

€ 10

€ 1.000

0%

Skrill (Moneybookers)

€ 10

€ 2.000

0%

Για να καταθέσετε χρήματα στον winmasters Λογαριασμό Σας, Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις μεθόδους που καθορίζονται στις σχετικές σελίδες της Ιστοσελίδας (των Ιστοσελίδων), όπως αυτές ίσως να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό. Επί του παρόντος, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες μέθοδοι:

3.18.1 VISA: Η μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό σας πραγματοποιείται στη στιγμή. Μπορείτε να αιτηθείτε ανάληψη στην Visa κάρτα σας εφόσον έχετε κάνει μία επιτυχημένη κατάθεση εντός των τελευταίων 180 ημερών και έχει επαληθευθεί η κατοχή της κάρτας από εσάς. Τα κεφάλαια πιστώνονται απευθείας στην κάρτα σας εντός 3-5 εργάσιμων ημερών. Όλες οι ταμειακές συναλλαγές που επεξεργάζονται τηρούν τα πρότυπα συμμόρφωσης του Κλάδου Πληρωμής Καρτών (PCI) για την ασφάλεια των δεδομένων, χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση 128-bit, η οποία εξασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία των μεταδιδόμενων στοιχείων. Αυτή η τελευταία-υψηλή-τεχνολογία προστασίας είναι η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τις μεγάλες τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

3.18.2 MasterCard: Η μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό σας πραγματοποιείται στη στιγμή. Η απευθείας ανάληψη στην MasterCard είναι διαθέσιμη.

3.18.3 Maestro: Η μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό σας πραγματοποιείται στη στιγμή. Η απευθείας ανάληψη στην Maestro κάρτα είναι διαθέσιμη.

3.18.4 Τραπεζικό έμβασμα: είναι μια μεταφορά κεφαλαίων από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε έναν άλλον. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρειαστεί να συνδεθείτε με τις διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες σας (online banking) και να εξουσιοδοτήσετε την τραπεζική μεταφορά ή να εξουσιοδοτήσετε την τράπεζά σας να ξεκινήσει τη μεταφορά. Μπορείτε να μεταφέρετε τα χρήματα από τη μία εγχώρια τράπεζα σε μία άλλη τοπική ή διεθνή. Το τραπεζικό έμβασμα είναι πολύ ταχύτερο στις εγχώριες μεταφορές. Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό σας λογαριασμό σε 1-4 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τον χρόνο επεξεργασίας από την τράπεζά σας.

3.18.5 NETELLER: είναι ένα «διαδικτυακό πορτοφόλι» που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε διαδικτυακά κατάθεση, ανάληψη και μεταφορές χρημάτων. Η NETELLER παρέχει πληρωμές την ίδια ημέρα και μεταφορές μετρητών στη στιγμή προς και από δικτυακούς τόπους συνεργαζόμενων εμπόρων και μεταξύ των κατόχων NETELLER λογαριασμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη NETELLER για να πραγματοποιήσετε καταθέσεις στο λογαριασμό σας χωρίς να αποκαλύψετε στοιχεία προσωπικά ή της πιστωτικής σας κάρτας. Η μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό σας γίνεται στη στιγμή υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στον NETELLLER λογαριασμό σας. Εμείς δεν χρεώνουμε τυχόν έξοδα για καταθέσεις μέσω NETELLER. Μπορείτε να αιτηθείτε ανάληψη στον NETELLER λογαριασμό σας εφόσον έχετε πραγματοποιήσει μία επιτυχημένη κατάθεση εντός των 6 τελευταίων μηνών. Τα κεφάλαια πιστώνονται απευθείας στο λογαριασμό σας εντός 2-6 ωρών. Μόλις συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής στην NETELLER, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail). Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα περιέχει οδηγίες για το "Βήμα 2" (την ενεργοποίηση του NETELLER λογαριασμού σας). Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε το NETELLER Όνομα Χρήστη και το Αναγνωριστικό Ασφαλείας (Account ID & Secure ID, τα οποία βρήκατε στο e-mail), καθώς και τον κωδικό πρόσβασης που είχατε εισάγει αρχικά στον NETELLER λογαριασμό στη σελίδα εγγραφής. Αποθηκεύστε αυτό το e-mail σας για αναφορά στο μέλλον. Μόλις θα έχετε ολοκληρώσει αυτά τα δύο βήματα, ο NETELLER λογαριασμός σας (ή «διαδικτυακό πορτοφόλι») θα είναι ενεργός και έτοιμος να χρηματοδοτηθεί.

3.18.6 Skrill (Moneybookers): επιτρέπει στους πελάτες που διαθέτουν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) να στέλνουν και να λαμβάνουν διαδικτυακές πληρωμές με ασφάλεια και αποτελεσματικά από άποψη κόστους, σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Skrill για να:

- Αποστείλτε χρήματα μέσω e-mail από την πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας

- Πραγματοποιήσετε διαδικτυακές αγορές

- Εισπράξετε χρήματα μέσω e-mail

Μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τον Skrill (Moneybookers) λογαριασμό σας μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, διαδικτυακού τραπεζικού εμβάσματος, άμεσης τραπεζικής συναλλαγής (direct banking) ή μέσω επιταγής. Η μεταφορά των χρημάτων προς το λογαριασμό σας γίνεται στη στιγμή, δεδομένου ότι ήδη έχετε χρήματαστον Skrill (Moneybookers) λογαριασμό σας. Εμείς δεν χρεώνουμε οποιαδήποτε έξοδα για τις καταθέσεις που πραγματοποιούνται μέσω Skrill (Moneybookers).

Μπορείτε να αιτηθείτε ανάληψη στον Skrill (Moneybookers) λογαριασμό σας εφόσον έχετε πραγματοποιήσει μία επιτυχημένη κατάθεση εντός των 6 τελευταίων μηνών και έχει επαληθευθεί ότι είστε κάτοχος της κάρτας. Τα κεφάλαια πιστώνονται απευθείας στο λογαριασμό σας εντός 2-6 ωρών από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία. Δεν θα μπορείτε να μεταφέρετε τα κεφάλαια από την Skrill.com στο λογαριασμό σας εάν τα έχετε καταθέσει χρησιμοποιώντας MasterCard. Η Skrill (Moneybookers) είναι απολύτως ασφαλής. Μέσα από ένα συνδυασμό ελέγχου των συναλλαγών, με το SMS επαλήθευσης των συναλλαγών για τους κατόχους καρτών και μια ειδική ομάδα για την καταπολέμηση της απάτης, η Skrill (Moneybookers) είναι μια εντελώς ασφαλής διαδικτυακή μέθοδος πληρωμής.

3.18.7 Paysafecard: είναι η κορυφαία προπληρωμένη κάρτα πληρωμής για διαδικτυακές πληρωμές. Η μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό σας πραγματοποιείται στη στιγμή. Εμείς δεν χρεώνουμε τυχόν έξοδα για καταθέσεις μέσω Paysafecard. Η Paysafecard είναι απολύτως ασφαλής. Μέσα από ένα συνδυασμό του ελέγχου των συναλλαγών με το SMS επαλήθευσης συναλλαγών για τους κατόχους καρτών και μια ειδική ομάδα για την καταπολέμηση της απάτης, η Paysafecard είναι μια απολύτως ασφαλής διαδικτυακή μέθοδος πληρωμής.

3.19 Γενικές Πληροφορίες για τις μεθόδους ανάληψης.

Το υπόλοιπο του Λογαριασμού Σας είναι το ποσό των πραγματικών χρημάτων κατατεθειμένων στο Λογαριασμό σας συν οποιαδήποτε κέρδη και/ή μείον οποιεσδήποτε ζημίες είχατε από τη χρήση των Υπηρεσιών, μείον κάθε κόστος συμμετοχής ή άλλα έξοδα, εφόσον συντρέχουν λόγοι, και μείον οποιαδήποτε ποσά για τα οποία εσείς έχετε ήδη προβεί σε ανάληψη ή ποσά που έχουν ακυρωθεί ή ανακτηθεί από εμάς εξαιτίας οποιασδήποτε γνωστής ή υποψίας απάτης ή εξαιτίας καταθέσεων ή άλλων συναλλαγών που έχουν απορριφθεί ή ακυρωθεί από την τράπεζά σας (είτε ως αποτέλεσμα ανεπαρκών κεφαλαίων, αντιστροφή χρέωσης ή άλλως), οποιαδήποτε Τέλη Αδρανούς Λογαριασμού ή τυχόν ποσά τα οποία εκπίπτουν διαφορετικά ή θα καταπέσουν στο πλαίσιο αυτών των Συμφωνιών.

Η αποδοχή του αιτήματος ανάληψης υπόκειται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς της μεθόδου κατάθεσης, περιορισμούς του μπόνους και/ή των Αναθεωρήσεων Ασφάλειας και οποιουσδήποτε άλλους όρους αυτών των Συμφωνιών. Όλες οι αναλήψεις υπόκεινται στα όρια συναλλαγών, όπως παρατίθεται κατωτέρω και τυχόν έξοδα επεξεργασίας για καταθέσεις και αναλήψεις για τα οποία σας έχουμε ενημερώσει πριν την ανάληψη. Τα μετρητά δεν είναι μια αποδεκτή μορφή κατάθεσης ή ανάληψης.

Μπορούμε να αναφέρουμε και να παρακρατήσουμε οποιοδήποτε ποσό από τα κέρδη σας, προς συμμόρφωση με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι φόροι που δημιουργούνται σχετιζόμενοι με οποιαδήποτε κέρδη σάς αποδίδονται θα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Τα υπόλοιπα του Λογαριασμού δεν μπορούν να μεταφερθούν, να αντικατασταθούν ή να εξαγοραστούν για τυχόν άλλο έπαθλο. Η καταβολή κεφαλαίων για τα οποία θα προβείτε σε ανάληψη θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω της ίδιας μεθόδου πληρωμής και στο ίδιο νόμισμα με το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι καταθέσεις.

- Πριν από κάθε αίτημα ανάληψης, ο winmasters λογαριασμός σας πρέπει να επαληθεύεται με το να μας αποστέλλετε τα KYC (Γνώρισε τον Πελάτη Σου) έγγραφά σας. Ο ταχύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης, κατά την εγγραφή. Μόλις έχετε επαληθεύσει το λογαριασμό σας, όλα τα όρια θα αφαιρεθούν και τα αιτήματά σας ανάληψης θα εκτελεστούν πιο γρήγορα.

- Τα ελάχιστα και τα μέγιστα όρια για κάθε επιλογή ανάληψης που έχουν οριστεί στο ταμείο και παρακάτω και ο παίκτης δεν θα είναι σε θέση να προβεί σε ανάληψη πάνω από το ανώτατο όριο ή κάτω από το ελάχιστο όριο που έχει καθορισθεί.

- Εάν ένας παίκτης φτάσει το μέγιστο όριο για μια συγκεκριμένη επιλογή ανάληψης, αυτός/αυτή δεν θα είναι σε θέση να ζητήσει άλλη ανάληψη από την ίδια επιλογή, μέχρι το αρχικό αίτημα εξαργύρωσης να επεξεργασθεί πλήρως.

- Η Εταιρεία διατηρεί τα κεφάλαια των παικτών ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε έναν λογαριασμό Πελατών που τηρείται στην Ελληνική τράπεζα Κύπρου, στην οποία έχει δοθεί εντολή από την Εταιρία να αποκαλύψει πληροφορίες στην Αρχή, εφόσον της ζητηθεί.

- Οι αναλήψεις θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσα στις επόμενες 72 ώρες, έτσι ώστε η μεταφορά να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τυχόν ελέγχους που κρίνονται αναγκαίοι, εντός 10 εργάσιμων ημερών, και μετά από αυτούς να ολοκληρωθεί η μεταφορά.

- Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μια εναλλακτική μέθοδο πληρωμής για την ανάληψη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η οποία θα είναι και σε συνεννόηση με τον Παίκτη.

- Τα όρια ανάληψης και τα έξοδα των διαθέσιμων μεθόδων πληρωμής αναγράφονται παρακάτω:

Μέθοδος Πληρωμής

Ελάχιστο

Μέγιστο

Έξοδα

Πιστωτικές κάρτες

€ 20

€ 2.000

0-3%

Τραπεζικό έμβασμα

€ 20

€ 2.000

0-3%

Neteller

€ 20

€ 2.000

0-3%

Skrill (Moneybookers)

€ 20

€ 2.000

0-3%

Paysafe

€ 20

€ 1.000

0%

3.19.1 Αναλήψεις προς τον Τραπεζικό σας λογαριασμό: Εάν θέλετε τα κέρδη σας να καταβληθούν στον τραπεζικό σας λογαριασμό, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα επιθυμητά κεφάλαια έχουν μεταφερθεί πρώτα στο «Μετρητά», πριν αιτηθείτε ανάληψη.

3.19.2 Αναλήψεις προς την Πιστωτική σας Κάρτα: είναι διαθέσιμη μόνο για τις κάρτες VISA που έχουν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την κατάθεση κεφαλαίων. Εάν στο λογαριασμό σας είναι καταγεγραμμένες περισσότερες από μία κάρτες VISA, τότε η ανάληψή σας θα επεξεργασθεί στην κάρτα Visa που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο τους 3 τελευταίους 3 μήνες.

3.19.3 Αναλήψεις προς e-wallets, Skrill (Moneybookers), Neteller: είναι δυνατή μόνον σε έναν λογαριασμό Skrill ή Neteller που έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την κατάθεση κεφαλαίων.

4. Υπεύθυνο Παιχνίδι

4.1 Μπορείτε κατά την κρίση σας να επιλέξετε τον αποκλεισμό του εαυτού σας από τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Παιχνίδια στην ιστοσελίδα Μας. Προκειμένου να αποκλείσετε την πρόσβασή σας στα Παιχνίδια χρειάζεται να αποστείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@winmasters.com.cy αναφέροντας τις ακόλουθες επιλογές:

- Time Out Facility – αποκλεισμός για 24 ώρες

- Αυτο-αποκλεισμός (για ελάχιστο 7 μέρες)

- Οριστικό αυτο-αποκλεισμό

Εναλλακτικά ο μηχανισμός αυτό-αποκλεισμού είναι διαθέσιμος (μόνο για συνδεδεμένους χρήστες) μέσω της ενότητας «Υπεύθυνο Παιχνίδι» στην εσωτερική σελίδα «Ο λογαριασμός μου» και ακολούθως ο αυτο-αποκλεισμός τίθεται άμεσα σε ισχύ.

4.2 Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει προσωρινό ή οριστικό αυτό-αποκλεισμό σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω, τότε θα είστε σε θέση να αναστρέψετε αυτήν την απόφαση μόνο αποστέλλοντας γραπτό αίτημα με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@winmasters.com.cy. Η επανενεργοποίηση του λογαριασμού σας θα γίνει εφόσον παρέλθουν 7 ημέρες από το αίτημα σας.

4.3 Κατά τη δημιουργία ρυθμίσεων στον winmasters λογαριασμό σας μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιβολή ενός ανώτατου ορίου μέγιστης κατάθεσης που μπορεί να κάνετε σε σχέση με τον παικτικό σας λογαριασμό. Τα όρια καταθέσεων μπορούν να οριστούν σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή/και μηνιαία βάση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

• Τα όρια κατάθεσης ρυθμίζονται στο νόμισμα του λογαριασμού σας

• Τα όρια κατάθεσης που τίθενται για πρώτη φορά θα ενεργοποιούνται άμεσα.

• Τα μειωμένα όρια κατάθεσης επίσης θα ενεργοποιούνται άμεσα.

• Τα αυξημένα όρια κατάθεσης θα ενεργοποιούνται σε 7 ημέρες.

Εάν επιθυμείτε να αφαιρέσετε ένα όριο κατάθεσης που είχατε ορίσει πριν, αυτή η ενέργεια θα ενεργοποιείται μετά το πέρας των επτά (7) ημερών.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα όρια κατάθεσης σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. όρια καταθέσεων ισχύουν για το ποσό που ορίζεται για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο (ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία)

4.4 Κατά τη δημιουργία του winmasters λογαριασμού σας μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιβολή ενός ανώτατου ορίου σχετικά με το μέγιστο ποσό χρημάτων που μπορεί να χαθεί ανά ημέρα (24 ώρες) στο αθλητικό στοίχημα. Με το που θα φτάσετε ανά πάσα στιγμή τα μέγιστα όριά που εσείς θέσατε, τότε θα σας αρνηθεί οποιοδήποτε περαιτέρω στοίχημα /ποντάρισμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα όρια υπό τους ακόλουθους όρους:

• Ένα όριο που τίθεται για πρώτη φορά θα ενεργοποιείται άμεσα.

• Ένα μειωμένο όριο επίσης θα ενεργοποιείται άμεσα.

• Ένα αυξημένο όριο θα ενεργοποιείται σε 7 ημέρες.

Εάν επιθυμείτε να αφαιρέσετε ένα όριο που είχατε ορίσει πριν, αυτή η ενέργεια θα ενεργοποιείται μετά το πέρας των επτά (7) ημερών. Τα όρια τίθενται στο νόμισμα του λογαριασμού σας.

4.5 Κατά την δημιουργία του winmasters λογαριασμού σας μπορείτε να επιλέξετε να γίνεται έλεγχος για την ώρα που περάσατε παίζοντας στη μορφή reality check. Εάν οποιαδήποτε στιγμή φτάσετε το ανώτατο όριο που εσείς θέσατε, θα λάβετε ένα pop-up μήνυμα με την επιλογή να αποσυνδεθείτε ή να συνεχίσετε να παίζετε. Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχει προεπιλογή reality check στα 60 λεπτά, το οποίο μπορείτε να αλλάξετε μέσω του συνδέσμου reality check κάτω από την κατηγορία «Ο λογαριασμός μου».

4.6 Κατά τη δημιουργία του winmasters λογαριασμού σας μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιβολή ενός ανώτατου ορίου σχετικά με το μέγιστο ποσό χρημάτων που μπορείτε να ποντάρετε ανά ημέρα (24 ώρες) στο αθλητικό στοίχημα. Με το που θα φτάσετε ανά πάσα στιγμή τα μέγιστα όριά που εσείς θέσατε, τότε θα σας αρνηθεί οποιοδήποτε περαιτέρω στοίχημα / ποντάρισμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα όρια υπό τους ακόλουθους όρους:

• Ένα όριο που τίθεται για πρώτη φορά θα ενεργοποιείται άμεσα.

• Ένα μειωμένο όριο επίσης θα ενεργοποιείται άμεσα.

• Ένα αυξημένο όριο θα ενεργοποιείται σε 7 ημέρες.

Εάν επιθυμείτε να αφαιρέσετε ένα όριο που είχατε ορίσει πριν, αυτή η ενέργεια θα ενεργοποιείται μετά το πέρας των επτά (7) ημερών. Τα όρια τίθενται στο νόμισμα του λογαριασμού σας.

5. Παράπονα Χρήστη

Σε περίπτωση διαφωνίας, συνιστάται ο Κάτοχος Λογαριασμού να υποβάλλει παράπονα στην εξυπηρέτηση πελατών της winmasters , χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα. Τα μέρη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουν σε μια κοινώς αποδεκτή λύση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο πελάτης μπορεί επίσης να υποβάλλει παράπονα οποιαδήποτε στιγμή στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, η οποία πρέπει να περιέχει ξεκάθαρες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του καταγγελθέντα και να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που έδωσαν αφορμή για την καταγγελία.

Εάν ένας χρήστης έχει ένα παράπονο, αυτός/αυτή μπορεί να:

1.Αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα (Email) στην εξυπηρέτηση πελατών στο support@winmasters.com.cy

2. Η winmasters θα καταβάλει έγκαιρα κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του αναφερθέντος ζητήματος.

3. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης δεν ικανοποιηθεί με την επίλυση του παραπόνου από την Εταιρεία, μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων:

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

Διεύθυνση: Διγενή Ακρίτα 83,

ΤΚ. 1070, Λευκωσία Τηλέφωνο: +357 22 881800

Email: complaints@nba.gov.cy

Σημειώνεται ότι για όλα τα ανεπίλυτα παράπονα, τελικός κριτής είναι η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Παράδειγμα

Βήμα 1:

Εάν έχετε κάποιο παράπονο που αφορά οποιαδήποτε πτυχή της υπηρεσίας που έχετε λάβει από τη winmasters , ή επιθυμείτε να αμφισβητήσετε το πώς έχει διευθετηθεί το στοίχημά σας σε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο support@winmasters.com.cy , ή κάντε κλικ στο επικοινωνήστε μαζί μας αναφέροντας τους όρους του παραπόνου σας.

Βήμα 2:

Ένα μέλος της Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών μας θα διαβάσει την ερώτηση ή το παράπονό σας, μια απόφαση μπορεί να διατυπωθεί εκείνη τη στιγμή, για τα πιο πολύπλοκα ερωτήματα ή τις καταγγελίες για τις οποίες μπορεί να απαιτείται περαιτέρω έρευνα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ανά πάσα στιγμή μέσα σε 72 ώρες με μια απόφαση, ή ένα αίτημα για περαιτέρω πληροφορίες προκειμένου να λάβετε αυτήν την απόφαση.

Βήμα 3:

Εάν δεν συμφωνήσετε με την απόφαση της Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών μας, μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε να κλιμακώσετε το θέμα σε ένα μέλος του τμήματος που είναι ανώτερο από το μέλος που τοποθετήθηκε στο αρχικό σας παράπονο, μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του Επικεφαλής της Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Για να κλιμακωθεί ένα παράπονο, θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς οι λόγοι που σας οδήγησαν στο να ασκήσετε προσφυγή κατά της προηγούμενης απόφασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

Βήμα 4:

Η απόφαση του Επικεφαλής της Εξυπηρέτησης Πελατών μας σε μια διαφωνία ή παράπονο θα πρέπει να θεωρείται ως η άποψη της Εταιρείας, εκτός αν στη συνέχεια την υπερκεράσει η NBA ή ο Διευθυντής της Εταιρείας ως ακολούθως:

• Το παράπονό σας θα αναφερθεί στο Τμήμα Καταγγελιών της NBA, όπου θα ακούσουν το παράπονό σας, και/ή

• Υπό εξαιρετικές περιστάσεις, ένα παράπονο μπορεί να κλιμακωθεί μέχρι και τον Διευθυντή της Εταιρείας για την τελική απόφαση, αν και τα δύο μέρη συμφωνούν σε αυτό ως ένα σχέδιο δράσης.

Βήμα 5:

Στην απίθανη περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα του ερωτήματος

• Μπορείτε να απευθύνετε μία καταγγελία στην Ανεξάρτητη Υπηρεσία Διαιτησίας Στοιχημάτων (IBAS): η IBAS προσφέρει αποτελεσματικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών που ανατρέχουν στους όρους και τις προϋποθέσεις του φορέα εκμετάλλευσης των συναλλαγών για να εξασφαλιστεί ότι τήρησε αυτούς τους όρους. Οι αποφάσεις της IBAS είναι δεσμευτικές για όλα τα μέρη, και

• Εσείς ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να φέρετε τις διαφορές στην προσοχή της NBA στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@nba.gov.cy, εάν κρίνετε πως το παράπονό σας παραμένει άλυτο.

6. Ματαιωμένοι και Εγκαταλειμμένοι Αγώνες

6.1 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας, του διακομιστή ή άλλες τεχνικές ανωμαλίες, που παρουσιάζουν καθυστέρηση ή οποιαδήποτε είδη διαταραχών που ενδέχεται να προκύψουν, ενώ εσείς κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας ή ενώ επωφελείστε από τις Υπηρεσίες. Αν διαπιστώσουμε ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε επιστροφές χρημάτων, αυτές θα πρέπει να δίνονται κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι ο παίκτης ο οποίος στοιχημάτισε ένα δελτίο, το οποίο έχει επικυρωθεί πριν από οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα του αποδέκτη, τότε το δελτίο αυτό πρέπει να διευθετείται αναλόγως.

6.2 Επιπλέον, δεν θα πρέπει να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν βλάβες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με οποιοδήποτε χρόνο διακοπής, του διακομιστή ή άλλες τεχνικές ανωμαλίες, που παρουσιάζουν καθυστέρηση ή οποιαδήποτε είδη διαταραχών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη λειτουργία ή τη μετάδοση, την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της, απώλεια ή καταστροφή των δεδομένων, την επικοινωνία ή την ανεπάρκεια γραμμών, την κατάχρηση οποιουδήποτε ιδιώτη της ιστοσελίδας ή για οποιεσδήποτε άλλες βλάβες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν.

6.3 Σε περίπτωση που σε έναν αγώνα το παιχνίδι αρχίσει αλλά ματαιωθεί εξαιτίας μιας βλάβης στο σύστημα της winmasters , η winmasters θα πρέπει να Σας επιστρέψει το ποσό που ποντάρατε στο παιχνίδι με το να το πιστώσει στον winmasters Λογαριασμό σας ή εάν ο Λογαριασμός δεν υφίσταται πλέον, με το να το καταβάλλει σε Εσάς με έναν εγκεκριμένο τρόπο, και εάν Εσείς έχετε μια συσσωρευμένη πίστωση τη στιγμή που ματαιώθηκε το παιχνίδι, να πιστώσει στον winmasters Λογαριασμό Σας τη νομισματική αξία της πίστωσης ή, εάν ο λογαριασμός δεν υπάρχει πλέον, να Σας το πληρώσει σε έναν εγκεκριμένο τρόπο.

6.4 Σε περίπτωση που σε έναν αγώνα το παιχνίδι αρχίσει αλλά ματαιωθεί εξαιτίας μιας βλάβης που απορρέει από το σύστημά Σας ή που απορρέει από ένα σφάλμα δικτύου ή και πιθανότητα βλάβης του συστήματος της winmasters, η winmasters θα πρέπει να Σας επιστρέψει το ποσό που ποντάρατε στο παιχνίδι με το να το πιστώσει στον winmasters Λογαριασμό σας ή εάν ο Λογαριασμός δεν υφίσταται πλέον, με το να το καταβάλλει σε Εσάς με έναν εγκεκριμένο τρόπο. Εάν το παιχνίδι ολοκληρώθηκε από το σύστημα του διακομιστή, η winmasters θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι σαν αυτό να ολοκληρώθηκε πλήρως. Αυτό περιλαμβάνει την ανάληψη του ποσού που ποντάρετε και την παροχή όλων των κερδών που παρήχθησαν ως αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την παροχή όλων των κερδών κατά τη διάρκεια παιχνιδιών μπόνους που ενδέχεται να έχουν χορηγηθεί ως αποτέλεσμα του εγκαταλειμμένου παιχνιδιού.

6.5 Εάν εξαιτίας ενός τεχνικού λάθους, τα κέρδη δεν πιστώνονται στον winmasters Λογαριασμό Σας, Εσείς θα πρέπει να διακόψετε αμέσως το παιχνίδι και να ενημερώσετε τη winmasters σε έτσι ώστε οι συναλλαγές του παιχνιδιού να μπορούν να εξεταστούν και να διορθωθούν αναλόγως.

6.6 Σε περίπτωση που η winmasters αποτύχει να επιστρέψει οποιαδήποτε και όλα τα κεφάλαια από τον winmasters Λογαριασμό Σας (μείον οποιαδήποτε έξοδα ανάληψης) κατά το κλείσιμο, τον αποκλεισμό ή την εξαίρεση του winmasters Λογαριασμού Σας, Εσείς θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της winmasters οι οποίοι στη συνέχεια θα εξετάσουν την αίτηση και, εάν εγκριθεί, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να επιστρέψουν τα κεφάλαια σε Εσάς.

7. Παραβιάσεις και Λήξη

7.1 Αν Εσείς παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων ή εάν έχουμε βάσιμους λόγους να υποπτευόμαστε ότι Εσείς τους έχετε παραβιάσει, διατηρούμε το δικαίωμα να μην ανοίξουμε, να αναστείλουμε, να κλείσουμε τον winmasters Λογαριασμό σας, αλλά και διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πληρωμή των κερδών Σας και να επιβάλουμε αυτά τα κεφάλαια για λογαριασμό τυχόν βλαβών που οφείλονται σε Εσάς. Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει γραπτώς με αιτιολογημένη απόφαση εσάς, καθώς και την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

7.2 Εάν υποψιαστούμε ότι είστε Εσείς που ασχολείστε με παράνομες ή δόλιες δραστηριότητες κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, ή ότι Εσείς έχετε προβλήματα με πιστωτές ή με άλλον τρόπο επιζήμιο για την επιχείρησή μας, μπορούμε να παγώσουμε ή να λήξουμε τον winmasters λογαριασμό Σας ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε στοιχήματα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

8. Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η www.winmasters.com.cy, η οποία διαχειρίζεται από την WM Interactive Limited (Cyprus) (ή διαφορετικά στο παρόν αναφέρεται ως «εμάς» ή «εμείς») επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία και τα δεδομένα που μας παρέχετε, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστεί την εμπορική σχέση μαζί σας. Διαχειριζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε μας και διατηρούνται από εμάς, με τον τρόπο που έχει οριστεί στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και την ισχύ της εκάστοτε σχετικής Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ποιοι είμαστε;

Η www.winmasters.com.cy η οποία διαχειρίζεται από την WM Interactive Limited (Cyprus), η οποία είναι Κυπριακή εταιρεία με έδρα τη διεύθυνση Κώστα Αναξαγόρα 21, 5ος όροφος, Γραφείο 501Β, Στρόβολος 2014, Κύπρος με αριθμό μητρώου της εταιρείας ΑΕ3060 και ρυθμίζεται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) της Κύπρου. Η WM Interactive Limited (Cyprus) είναι μία αλλοδαπή εταιρεία, της οποίας μητρική είναι η WM Interactive Limited, μία Μαλτέζικη εταιρεία με έδρα τη διεύθυνση 170, Pater House, Level 1 (Suite A174), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta, και αριθμό μητρώου C-65151.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@winmasters.com.cy

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@winmasters.com

Γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Πρέπει να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες στοιχημάτων επί αθλητικών ή άλλων γεγονότων διαδικτύου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάγκη να μοιραστούμε αυτά τα δεδομένα με τις συνεργαζόμενες εταιρείες και τους φορείς παροχής υπηρεσιών, με τους οποίους έχουμε δημιουργήσει διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων σας (μέσω συμβατικών υποχρεώσεων για μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων), για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών μας και την ανάγκη να μοιραζόμαστε τα δεδομένα για τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο «Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;».

Όταν παρέχουμε υπηρεσίες στοιχημάτων επί αθλητικών ή άλλων γεγονότων διαδικτύου στους πελάτες μας, θα πρέπει να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν στις άδειες στοιχημάτων επί αθλητικών ή άλλων γεγονότων στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) της Κύπρου, για τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την υποβολή εκθέσεων στις φορολογικές αρχές της Μάλτας/Κύπρου και να εκπληρώσουμε την υποχρέωσή μας να βοηθηθούν οι αρχές - όταν ζητηθεί - στη διερεύνηση πιθανής εγκληματικής δραστηριότητας.

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες μας από την κατάχρηση, της πρόληψης της απάτης και των κινδύνων ασφάλειας στο διαδίκτυο. Αυτό μας επιτρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα, την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας.

Θα σας ρωτήσουμε επίσης εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικό υλικό μάρκετινγκ από εμάς ή τρίτους, όπως συμβαίνει με τους συμβατικούς φορείς παροχής υπηρεσιών μας, για λογαριασμό σας. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου του προφίλ του λογαριασμού σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά στοιχεία σας τα οποία συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε, αφορούν τα ακόλουθες κατηγορίες:

• Προσωπικά στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας που μας παρέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μας υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Τα έγγραφα επαλήθευσης που παρέχονται για την ταυτοποίηση, την επαλήθευση των μεθόδων πληρωμής και άλλα έγγραφα που μπορούμε να ζητήσουμε λόγω των υποχρεώσεων μας βάσει του νόμου. Η εταιρεία δύναται να ζητά οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για σκοπούς επιβεβαίωσης της πηγής πλούτου (source of wealth) προς εξακρίβωση των συναλλαγών του παίκτη.

• Πληροφορίες επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου ή άλλων μέσων.

• Οι απαντήσεις σας στα ερωτηματολόγια ή στις έρευνες που διεξάγουμε.

• Στοιχεία συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών που μπορεί να μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας, του τηλεφώνου ή άλλων μέσων.

• Λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δεδομένων κίνησης, των πληροφοριών της ιστοσελίδας, των συνεδριών και άλλων στοιχείων επικοινωνίας.

• Οι τηλεφωνικές κλήσεις ή οι συνομιλίες προς και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών καταγράφονται για σκοπούς ασφάλειας και εκπαίδευσης μαζί με την επίλυση ερωτήσεων που προκύπτουν από την υπηρεσία που σας παρέχουμε.

Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων σε τακτική βάση (όπως τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων και την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό τον μοναδικό εντοπισμό φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή το σεξουαλικό προσανατολισμό του φυσικού προσώπου), ωστόσο, ενδέχεται να λάβουμε τέτοια δεδομένα από εσάς, αν μας πείτε ότι έχετε πρόβλημα ελέγχου της δραστηριότητας στοιχημάτων σας. Θα θεωρούσαμε τα δεδομένα αυτά ισοδύναμα με τα δεδομένα για την υγεία και θα τα προστατεύσουμε ανάλογα.

Χρήση των Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (τα οποία περιλαμβάνουν μόνο γράμματα και νούμερα) που ένας διακομιστής διαδικτύου αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στο κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Όταν χρησιμοποιηθεί, το Cookie μπορεί να σας βοηθήσει κάνοντας τις υπηρεσίες μας πιο φιλικές προς εσάς, για παράδειγμα απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις σας σε γλώσσα και άλλες ρυθμίσεις σας.

Τα Cookies χρησιμοποιούνται ευρέως έτσι ώστε να κάνουν τους ιστότοπους να λειτουργούν αποδοτικότερα. Η χρήση των Cookies σας επιτρέπει να πλοηγήστε στους ιστότοπους γρηγορότερα. Τα Cookies απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας και κάνουν τη αλληλεπίδραση σας με τις Υπηρεσίες μας πιο ομαλές και αποτελεσματικότερες. Τα Cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να εξασφαλίσουν ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντα σας.

Τύποι Cookies που χρησιμοποιούνται

Υπάρχουν πέντε βασικοί τύποι Cookies:

  • Απολύτως Απαραίτητα Cookies – Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, να προηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Για την χρήση των συγκεκριμένων Cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας. Αυτά τα Cookies μπορεί να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας και ακεραιότητας – για παράδειγμα για τον εντοπισμό παράβασης των πολιτικών και όρων μας και σε εφαρμογές υποστήριξης ή ασφάλειας.
  • Cookies Λειτουργικού – Αυτά τα Cookies επιτρέπουν στις υπηρεσίες μας να απομνημονεύουν τις επιλογές που κάνετε (όπως η επιλογή γλώσσας) και να σας προσφέρουν προηγμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες. Για παράδειγμα, τα συγκεκριμένα Cookies χρησιμοποιούνται στην ταυτοποίηση και για υποστήριξη άλλων εφαρμογών των Υπηρεσιών μας.
  • Cookies επιδόσεων - Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική σας δραστηριότητα (για παράδειγμα τη διάρκεια της επίσκεψής σας στις Υπηρεσίες μας), συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων συμπεριφοράς και μετρήσεων ενασχόλησης περιεχομένου. Τα συγκεκριμένα Cookies χρησιμοποιούνται για την ανάλυση, την έρευνα και τη δημιουργία στατιστικών (βάσει συγκεντρωτικών πληροφοριών).
  • Cookies μάρκετινγκ ή διαφήμισης - Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή εξατομικευμένων προσφορών και διαφημίσεων σε εσάς, με βάση τα παραγόμενα ενδιαφέροντα σας, καθώς και για την πραγματοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό του αριθμού των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση καθώς και για να μας βοηθήσουν στη μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Τοποθετούνται συνήθως από τους διαφημιζόμενους μας (για παράδειγμα δίκτυα διαφήμισης) και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που βλέπουν και αλληλοεπιδρούν με τις διαφημίσεις τους, επισκέπτονται τους ιστότοπους τους ή χρησιμοποιούν την εφαρμογή τους.
  • Cookies κοινωνικών μέσων - Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει λειτουργίες κοινωνικών μέσων, όπως τα κουμπιά Facebook "Μου αρέσει" ή "Κοινοποιήστε". Αυτές οι λειτουργίες είτε φιλοξενούνται από τρίτους είτε φιλοξενούνται απευθείας στις Υπηρεσίες μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από τη δήλωση απορρήτου της εταιρείας που παρέχει αυτές τις λειτουργίες.
Προμηθευτής / Υπηρεσία Τύπος Σκοπός
Analytics Cookies Cookies συστήματος Cookies επιδόσεων
Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενο των Υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για την βελτίωση των Υπηρεσιών μας και για να προσφέρουμε εξατομικευμένα προϊόντα και περιεχόμενο.
Hotjar Cookies τρίτων Cookies επιδόσεων
Το Hotjar είναι ένα εργαλείο που συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον ιστότοπο μας. Η Hotjar χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών. Παραδείγματα του είδους των πληροφοριών που συλλέγονται περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τις σελίδες που επισκέπτονται, τον τρόπο χρήσης και αλληλεπίδρασης των σελίδων, τον τύπο συσκευής και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Hotjar, πώς συλλέγει δεδομένα, ποια δεδομένα συλλέγει και πώς να αποχωρήσετε από τη συλλογή των πληροφοριών σας, παρακαλώ διαβάστε την πολιτική απορρήτου του Hotjar
Xtremepush Cookies τρίτων Cookies επιδόσεων, μάρκετινγκ ή διαφήμισης
Η Xtremepush είναι μια πλατφόρμα μάρκετινγκ πολλαπλών καναλιών που χρησιμοποιούμε για σκοπούς αναλύσεων, ειδοποιήσεις web push και για άλλες μάρκετινγκ επικοινωνίες. Πολιτική απορρήτου Xtremepush
Google Analytics Cookies τρίτων Cookies επιδόσεων
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για τη δημιουργία αναλύσεων και τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας. Τα cookies συλλέγουν τον αριθμό των επισκεπτών στις Υπηρεσίες, από που οι επισκέπτες έχουν έρθει στις Υπηρεσίες μας, τις σελίδες που επισκέφτηκαν και άλλα δεδομένα. Πολιτική απορρήτου Google
Google Tag Manager Cookies τρίτων Cookies επιδόσεων
Tο Google Tag Manager Cookie χρησιμοποιείτε για τη φόρτωση scripts στις σελίδες του ιστοτοπού μας. Πολιτική απορρήτου Google
Google AdWords Cookies τρίτων Cookies μάρκετινγκ ή διαφήμισης
Το Google AdWords χρησιμοποιεί cookies για να μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε πόσοι άνθρωποι που κάνουν κλικ στις Διαφημίσεις Google μας καταλήγουν να έρχονται σε επαφή μαζί μας μέσω των ιστότοπων μας. Αυτό το Cookie ορίζεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση Google και τα συγκεκριμένα Cookies μας βοηθούν να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του ιστοτόπου για τους επισκέπτες μας. Πολιτική απορρήτου Google
Netrefer Cookies τρίτων Cookies μάρκετινγκ ή διαφήμισης
Χρησιμοποιούμε τη Netrefer, μια υπηρεσία affiliate μάρκετινγκ, για να βοηθήσουμε στην καταγραφή της απόδοσης των παρεχόμενων affiliate υπηρεσιών. Η Netrefer μπορεί να καταγράφει μοναδικά αναγνωριστικά που συσχετίζονται με τη συσκευή σας για να αναλυθεί η δραστηριότητά σας στον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και βελτίωση των υπηρεσιών μας και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών. Πολιτική απορήτου Netrefer
Incapsula Cookies τρίτων Απολύτως απαραίτητα Cookies
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ασφάλειας στους ιστότοπούς μας (όπως για προστασία από επιθέσεις DDoS). Πολιτική απορρήτου Incapsula
Άλλα Cookies Cookies συστήματος και τρίτων Απολύτως απαραίτητα Cookies
Τα υπόλοιπα Cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται σε εσωτερικές ενότητες των Υπηρεσιών, προκειμένου να προσαρμοστεί και να απλοποιηθεί η εμπειρία των χρηστών στον ιστότοπο απομνημονεύοντας τις επιλογές που κάνατε και τα διαπιστευτήρια της σύνδεσης σας.

Πώς να διαχειριστείτε τις Cookies ρυθμίσεις σας

Λάβετε υπόψη ότι δεν αναγνωρίζουμε ή ανταποκρινόμαστε στα αυτοματοποιημένα σήματα των προγραμμάτων περιήγησης σχετικά με τα Cookies, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων "Do Not Track". Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να διαχειριστείτε και να ελέγξετε τις ρυθμίσεις Cookies. Λάβετε υπόψη ότι, με τη διαγραφή ή τον αποκλεισμό των Cookies, ορισμένες από τις λειτουργίες των Υπηρεσιών ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή αποτελεσματικά.

  • Απενεργοποίηση των Cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού (web browser) Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού θα σας δώσουν κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, θα σας δώσουν τη δυνατότητα να δείτε ποια Cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας, θα σας επιτρέπουν να τα διαγράψετε όλα ή σε μεμονωμένη βάση, και θα σας επιτρέψουν να αποκλείετε ή να επιτρέπετε τα cookies για όλους τους ιστότοπους ή επιλεγμένες ιστοσελίδες. Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ξεχωριστά τα Cookies τρίτων. Λάβετε υπόψη ότι οι ρυθμίσεις που προσφέρονται από ένα πρόγραμμα περιήγησης ή μια συσκευή συχνά ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης ή συσκευή.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

• Δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση του λογαριασμού σας.

• Συμμετοχή σε παιχνίδια και εκτέλεση σχετικών λειτουργιών για συμμετοχή σε αυτά.

• Διεξαγωγή διαδικασιών αναγνώρισης για τη συμμετοχή σας στα παιχνίδια.

• Προώθηση των στοιχημάτων σας, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών με κάρτα και των online πληρωμών.

• Συμμόρφωση με τα νομικά και κανονιστικά πλαίσια που διέπουν τις δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης των προσωπικών στοιχείων, των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις συναλλαγές και τα δεδομένα κίνησης στις αρχές.

• Δημιουργία προσωπικών προφίλ για σκοπούς αξιολόγησης κινδύνου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

• Συναλλαγές παρακολούθησης με σκοπό την πρόληψη της απάτης, ξέπλυμα χρήματος και απάτης, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων με τους προμηθευτές υπηρεσιών Επεξεργασίας Πληρωμών (PSPs).

• Διεξαγωγή έρευνας, ερωτηματολογίων και ανάλυσης.

Όταν συμφωνείτε, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στην ιστοσελίδα, νέες υπηρεσίες και προσφορές. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να απενεργοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία. Μπορείτε να επαναλάβετε τη συγκατάθεσή σας για να λάβετε πληροφορίες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα υποστήριξη πελατών ς ή χρησιμοποιώντας τη σχετική λειτουργία στην ενότητα "Ο λογαριασμός μου".

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται σε εμάς θα μοιραστούν μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, οι οποίες και θα χειριστούν/επεξεργαστούν κατάλληλα προκειμένου να σας παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες.

Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και για να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση των υπηρεσιών μας, εκτελούμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

Πού φυλάμε τα δεδομένα σας;

Λαμβάνουμε όλες τις τυποποιημένες προφυλάξεις του κλάδου για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή εντός των διακομιστών μας, που βρίσκονται στην Ευρώπη. Αυτοί οι διακομιστές μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων του Διαδικτύου. Για το σκοπό αυτό, έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, βάση του προτύπου ISO27001: 2013.

Μεταφορές δεδομένων τρίτων μερών

Μπορούμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε ή τα συναγόμενα δεδομένα βάσει αυτών για πολλαπλούς σκοπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μεταφορές εντός του Ομίλου μας

Τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται στις εταιρείες του ομίλου μας, οι οποίες μας παρέχουν επεξεργασία δεδομένων πελατών με βάση συμβατική συμφωνία μεταξύ μας, σύμφωνα με το GDPR. Οι εταιρείες του ομίλου επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας, για να σας παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Υποστήριξη Πελατών

• Επεξεργασία πληρωμών

• Έλεγχοι κατά της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

• Μάρκετινγκ (όπου έχει δοθεί συναίνεση - περαιτέρω πληροφορίες παρακάτω)

Έχουμε εξασφαλίσει ότι οι μεταφορές δεδομένων μεταξύ των εταιρειών του ομίλου καλύπτονται με τις κατάλληλες συμβάσεις και τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(EU2016 / 679).

Μεταφορές εκτός του Ομίλου μας σε τρίτους

Κατά την επεξεργασία του στοιχηματικού σας λογαριασμού και των συνδεδεμένων συναλλαγών του, ενδέχεται να χρειαστεί να προσφύγουμε σε οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, οργανισμούς ανίχνευσης απάτης και ξεπλύματος χρήματος, σύμφωνα με τους ρυθμιστικούς κανονισμούς από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) της Κύπρου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής.

Σκοπός των επικοινωνιών αυτών θα ήταν να εξασφαλιστεί:

• Αξιολόγηση αν είστε πολιτικά εκτεθειμένος ή άτομο που υπόκειται σε οικονομικές κυρώσεις.

• Αξιολόγηση εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι παρόμοια με εκείνα των ατόμων που είναι ύποπτα για απάτη ή ξέπλυμα χρήματος.

• Επιβεβαίωση των προσωπικών σας στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα, συγκρίνοντας με βάσεις δεδομένων τρίτων.

• Όταν οι πληροφορίες ζητούνται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με έρευνες για απάτη, θα παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η αίτηση παροχής πληροφοριών έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων σας ή / και το έννομο συμφέρον της εταιρείας να προστατευθεί από ενδεχόμενη απάτη.

Έχουμε εξασφαλίσει ότι οι μεταφορές δεδομένων εκτός των εταιρειών του ομίλου καλύπτονται με τις κατάλληλες συμβάσεις και τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(EU2016 / 679).

Μεταφορές σε Ρυθμιστικές Αρχές

Για να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας, μπορεί να κληθούμε να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σας στους:

• Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) της Κύπρου

• Μονάδα Οικονομικών Ερευνών και Ανάλυσης

• Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυρώσεων

• Μαλτέζικες, Κυπριακές και άλλες φορολογικές αρχές, με τους οποίους είμαστε εγγεγραμμένοι

• Άλλοι φορείς επιβολής του νόμου, όπου ζητείται

Αυτό περιλαμβάνει τη μεταφορά όλων των προσωπικών σας στοιχείων, τα έγγραφα επαλήθευσης, πληρωμών και ιστορικό συναλλαγών στοιχημάτων, το ιστορικό των επικοινωνιών με την εταιρεία καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που έχουμε για εσάς. Οι μέθοδοι μεταφοράς των δεδομένων μπορούν να επιβληθούν από την αρμόδια αρχή, για την οποία δεν έχουμε τον έλεγχο.

Μεταφορές για σκοπούς μάρκετινγκ

Θα μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τους εταίρους μάρκετινγκ (πάροχοι δικτύου, τράπεζες, επεξεργαστές πληρωμών, συνεργάτες, κλπ) με βάση μόνο την ελεύθερη, ρητή και σαφή συγκατάθεση από εσάς. Αυτοί οι συνεργάτες θα λαμβάνουν περιορισμένα στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση email και αθλητικές προτιμήσεις για λόγους μάρκετινγκ/διαφήμισης.

Μπορεί να αρθεί η συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, μέσω της ενότητας «Ο Λογαριασμός μου» ή επικοινωνώντας μαζί μας στο support@winmasters.com.cy

Κατόπιν απόσυρσης της συναίνεσής σας, η εταιρεία θα ενημερώσει τους εταίρους της για να σταματήσουν τις επικοινωνίες μάρκετινγκ προς εσάς το συντομότερο δυνατό.

Μεταφορές προς τρίτες χώρες

Η εταιρεία δεν μοιράζεται τακτικά κάποια από τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε προς τρίτους (εκτός των εταιρειών του ομίλου) που βρίσκονται έξω από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή χωρών που θεωρούνται από την ΕΕ ότι παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αν στο μέλλον η εταιρεία θα πρέπει να διενεργεί μεταφορές προσωπικών δεδομένων σε τρίτους (εκτός των εταιρειών του ομίλου) για να είναι σε θέση να σας παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες, θα σας ενημερώσουμε για αυτό και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Σε αυτή την περίπτωση Θα εξασφαλίσουμε ότι θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης των συμβατικών ρητρών των ελεγκτών ως προς τους επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων, όπως εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπου κριθεί απαραίτητο, θα ζητήσουμε την καθοδήγηση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δικαιώματα είναι σεβαστά και εγγυημένα.

Διατήρηση και διάθεση πληροφοριών

Μετά το κλείσιμο του κάθε λογαριασμού, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα έως και 10 έτη, λόγω της νομικών μας υποχρεώσεων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, τις φορολογικές υποχρεώσεις καθώς και τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων.

Πιο συγκεκριμένα:

• Για έως ένα (1) έτος: Λεπτομέρειες από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ημερομηνίες επισκέψεων, πληροφορίες ιστοσελίδας, συνεδρίες και άλλα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τηλεφωνικές κλήσεις προς και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

• Για έως και έξη (6) έτη από την τελευταία δραστηριότητα: προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας που μας έχετε παρέχει μέσω της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή άλλων μέσων.

• Για έως και δέκα (10) έτη από την τελευταία δραστηριότητα: στοιχεία των συναλλαγών και οικονομικών πληροφοριών που μπορεί να μας έχετε παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας, τηλεφώνου ή άλλων μέσων

• Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής και δεν δύναται να καταστραφούν οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αφορούν στο λογαριασμό εκτός εάν παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) ετών και εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση της Αρχής.

Θα διατηρήσουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την παρουσίαση και επεξεργασία σε περίπτωση προσφυγής ή νομικής διαδικασίας, στην οποία εσείς, εμείς ή οι αρμόδιες αρχές μπορούν να είναι συμβαλλόμενο μέρος, λόγω της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Εάν ο λογαριασμός σας σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι ενεργός, τότε δεν θα επεξεργαστoύμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από τη συμμόρφωση μας με τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Τα δικαιώματα των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα:

• πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε εσείς.

• να ζητήσετε μια διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που θεωρείτε εσφαλμένα.

• αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων.

• να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων.

• να καταθέσετε ένσταση κατά της επεξεργασία των δεδομένων σας.

• να ζητήσετε να εξαγάγετε τα δεδομένα σας.

• να είστε ενημερωμένοι σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ.

Τα δικαιώματα σας μπορεί να τα ασκείτε σύμφωνα με το σχετικό νόμο, που μπορεί να περιλαμβάνει περιορισμούς σχετικά με το πότε μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση support@winmasters.com.cy

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να βρεθεί στο http://www.dataprotection.gov.cy/ και συγκεκριμένα στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Γραφείου: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία

Ταχυδρομική διεύθυνση¨Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Email: commissioner@dataprotection.gov.cy

Αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τυχόν αλλαγές που ενδεχομένως θα γίνουν στην Πολιτική Απορρήτου στο μέλλον, θα δημοσιευθούν από αυτήν τη σελίδα και θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Όταν οι αλλαγές κοινοποιηθούν σε εσάς, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τις αλλαγές αυτές και να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να παραμείνετε πελάτης μας πριν αυτές τεθούν σε ισχύ.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 30 Αυγούστου 2018.

9. Τυπικοί Όροι Προωθητικών Ενεργειών

9.1 Οι όροι που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο (Τυπικοί Όροι Προωθητικών Ενεργειών) ισχύουν για όλες τις προωθητικές προσφορές διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας (η κάθε μία Προσφορά) και, μαζί με τυχόν ισχύοντες, ειδικούς, προωθητικούς όρους, οι οποίοι επίσης μπορεί να αναφέρονται ως «Βασικοί Όροι»», που καθορίζονται στην καταληκτική ιστοσελίδα του ατόμου για τη σχετική Προώθηση (Ειδικοί Όροι Προώθησης), αποτελούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε

εσάς και τη winmasters και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή μας. Με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Προσφορά, υποδηλώνετε ότι δέχεσθε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Κανόνες.

9.2 Θα πρέπει να ελέγχετε αυτούς τους Τυπικούς Όρους Προωθητικών Ενεργειών και κάθε ισχύοντα Ειδικό Όρο Προώθησης πριν συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε Προσφορά.

9.3 Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτών των Τυπικών Όρων Προωθητικών Ενεργειών και των Ειδικών Όρων Προώθησης, θα υπερισχύουν οι Ειδικοί Όροι Προώθησης, ακολουθούμενοι από αυτούς τους Τυπικούς Όρους Προωθητικών Ενεργειών, αλλά μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίλυση τέτοιων συγκρούσεων ή ανακολουθιών.

9.4 Η winmasters μπορεί, από καιρό σε καιρό, να αναπτύξει Προωθητικές ενέργειες και αυτές μπορεί να πάρουν τη μορφή των προσφορών μπόνους (είτε μπόνους πραγματικών-χρημάτων ή κάποιας άλλης μορφής κινήτρων), βραβείων κληρώσεων, συναγωνισμών, διαγωνισμών, πρωταθλημάτων, τουρνουά ή άλλης μορφής Προσφορών, ή ενός συνδυασμού οποιουδήποτε από αυτά. Η συγκεκριμένη μορφή της Προώθησης θα περιγραφεί, και όλες οι λεπτομέρειες που καθορίζονται, στις ανακοινώσεις (όπως e-mail, αναδυόμενα παράθυρα στις οθόνες υπολογιστών και επιστολές) που εκδίδουμε για να σας πούμε για κάθε Προώθηση και/ή επάνω στην καταληκτική ιστοσελίδα του ατόμου για τη σχετική Προώθηση.

9.5 Για τους σκοπούς όλων των Προωθητικών ενεργειών, ο προωθητής είναι ο φορέας όπου έχετε συνάψει σύμβαση σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1).

9.6 Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθεί κάθε Προώθηση (Προωθητική Περίοδος) θα καθορισθεί στους ισχύοντες Ειδικούς Προωθητικούς Όρους. Κάθε Προώθηση θα κλείνει αυτόματα στο τέλος της Προωθητικής Περιόδου, όπου σε αυτό το σημείο καμία περαιτέρω συμμετοχή στην εν λόγω Προσφορά δεν θα είναι δυνατή. Όπου δεν καθορίζεται η Προωθητική Περίοδος η σχετική Προώθηση θα τελειώνει όταν διακοπεί στην Πλατφόρμα.

9.7 Εκτός αν άλλως αναφέρεται, η συμμετοχή σε κάθε Προώθηση είναι περιορισμένη σε μία ανά άτομο, οικογένεια, νοικοκυριό, διεύθυνση ή οργανισμό στον οποίο η winmasters αποστέλλει την Προώθηση. Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα σε συγκεκριμένες Προωθητικές Ενέργειες να περιορίσει τη συμμετοχή σε παίκτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Όταν μία Προώθηση επιτρέπει πολλαπλούς συμμετέχοντες, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει τον αριθμό των συμμετεχόντων.

9.8 Εκτός αν άλλως αναφέρεται στην Προώθηση, αυτή προορίζεται για τον παραλήπτη στον οποίο απευθύνεται ή στην κατηγορία παραληπτών μόνο και δεν μπορεί να μεταφερθεί. Εάν δεν είστε εσείς ο παραλήπτης για τον οποίο προορίζεται η προσφορά ή δεν συμπεριλαμβάνεστε στην κατηγορία προοριζόμενων παραληπτών, τότε η προσφορά θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

9.9 Για να επιλεγείτε να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε Προωθητική ενέργεια, θα πρέπει να:

(α) είστε δεκαοκτώ (18) ετών ή περισσότερο, ή στη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης της οικείας χώρας σας, πολιτείας ή επαρχίας,

(β) εάν η προώθηση προορίζεται ειδικά για παίκτες όπου είναι κάτοικοι και/ή βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη χώρα, όπως αναφέρεται στους ισχύοντες Ειδικούς Όρους Προώθησης, να είναι κάτοικος και/ή βρίσκεται στην εν λόγω χώρα,

(γ) έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την εγγραφή στην Ιστοσελίδα και να έχετε ανοίξει έναν winmasters λογαριασμό με πραγματικά χρήματα σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις,

(δ) ικανοποιείτε οποιαδήποτε άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στις σχετικές ενότητες αυτών των Τυπικών Όρων Προωθητικών Ενεργειών όσον αφορά

ορισμένες γενικές κατηγορίες Προώθησης και τους ισχύοντες Ειδικούς Όρους Προώθησης.

9.10 Για να επιλεχθείτε να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε Προώθηση στην οποία αναφέρεται ότι προορίζεται για νέους παίκτες ή η οποία περιγράφεται ως προσφορά (ή κάτι παρόμοιο) «νέου παίκτη» ή «εγγραφής», δεν θα πρέπει προηγουμένως να έχετε ανοίξει έναν winmasters Λογαριασμό και να έχετε πραγματοποιήσει κατάθεση σε αυτόν. Τέτοιους είδους Προσφορές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με οποιαδήποτε άλλη Προωθητική Ενέργεια.

9.11 Η ταυτότητα του κάθε συμμετέχοντα σε μία Προωθητική Ενέργεια θα καθοριστεί από το σύνολο ή το συνδυασμό οποιουδήποτε από τα ακόλουθα: όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμό πιστωτικής/πληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, την IP διεύθυνση και άλλες μορφές ταυτοποίησης που μπορεί να απαιτηθούν. Διατηρούμε το δικαίωμα να αιτηθούμε περισσότερες πληροφορίες από εσάς εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένες Προσφορές.

9.12 Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προωθητική ενέργεια είναι προαιρετική.

9.13 Για να συμμετάσχετε σε μία Προωθητική ενέργεια, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στη σχετική Προσφορά, στην καταληκτική ιστοσελίδα του ατόμου για αυτήν την Προώθηση και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους ισχύοντες Ειδικούς Όρους Προώθησης.

9.14 Εκτός αν άλλως αναφέρεται στους ισχύοντες Ειδικούς Όρους Προώθησης, η εγγραφή υπαγωγής σε κάθε Προσφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

9.15 Για κάποιες Προωθήσεις, πρέπει να ικανοποιηθούν ορισμένες απαιτήσεις αποδέσμευσης ή περιορισμοί ανάληψης προτού να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μπόνους, να παιχθεί με ή, όπου κρίνεται σκόπιμο, ανάκληση, ή ως προϋπόθεση για να επιλεχθεί για ένα βραβείο, ή να ανταγωνιστεί σε ένα διαγωνισμό, συναγωνισμό, πρωτάθλημα ή τουρνουά. Οι εν λόγω επιπρόσθετοι περιορισμοί ή απαιτήσεις θα πρέπει να περιέχονται ή να αναφέρονται στους ισχύοντες Ειδικούς Προωθητικούς Όρους. Μπορείτε να αιτηθείτε ανάληψη από τον winmasters λογαριασμό μόνο όσα κεφάλαια λαμβάνονται μέσω μπόνους στις Υπηρεσίες Αθλημάτων όταν θα έχετε εκπληρώσει τους στοιχηματικούς περιορισμούς που συνδέονται με την προσφορά Μπόνους.

9.16 Σε περίπτωση που προβείτε σε ανάληψη κεφαλαίων για τα οποία έχετε λάβει ένα Μπόνους, χωρίς να έχουν εκπληρωθεί οι ισχύουσες απαιτήσεις τζίρου, περιορισμοί αποπληρωμής ή γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας, θαδιαγράφεται το συνολικό ποσό που περιέχεται στο Μπόνους πορτοφόλι και θα σας αποδίδεται το ποσό που περιέχεται στο Πορτοφόλι Μετρητών του winmasters Λογαριασμού σας.

9.17 Με την επιφύλαξη της προαναφερθείσας Ρήτρας 9.15, εκτός αν άλλως αναφέρεται στους ισχύοντες Ειδικούς Προωθητικούς Όρους, όλα τα Μπόνους πραγματικών χρημάτων ( χρηματικά δώρα που δεν υπόκεινται σε Όρους και Προϋποθέσεις) θα καταβάλλονται στον winmasters Λογαριασμό των προκρινόμενων παικτών εντός επτά (7) ημερών από την εγγραφή εισόδου στη σχετική Προσφορά.

9.18 Η χρήση από εσάς οποιωνδήποτε μπόνους πραγματικών χρημάτων υπόκειται από την winmasters σε αναθεώρηση για παράτυπους τρόπους παιξίματος. Προκειμένου να διασφαλιστεί το δίκαιο παιχνίδι και η ορθή χρήση των μπόνους, η winmasters θεωρεί το χαμηλό περιθώριο στοιχήματος, το ίσο στοίχημα, το μηδενικού κινδύνου στοίχημα ή το αντισταθμιστικού κινδύνου στοίχημα ότι είναι παράτυποι τρόποι παιχνιδιού όταν αναπτύσσονται για να εκμεταλλευθούν τα μπόνους. Περαιτέρω παραδείγματα με παράτυπους τρόπους παιχνιδιού επίσης περιλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται σε:

(i) τοποθέτηση μονών ή πολλαπλών στοιχημάτων αξίας πενήντα τοις εκατό ή περισσότερο του μπόνους σε κάθε μονό παιχνίδι, ατομικό χέρι, ή γύρο, τη δημιουργία ενός υπολοίπου καθώς και τη σημαντική αλλαγή των μοτίβων παιχνιδιού (το μέγεθος του στοιχήματος, τύποι παιχνιδιών, δομές στοιχήματος, κ.λπ.) προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις αποδέσμευσης του μπόνους,

(ii) τοποθέτηση μεγάλων στοιχημάτων που καταλήγουν σε ένα σημαντικό κέρδος ακολουθούμενο από μια πτώση στο μέγεθος του στοιχήματος ίση ή μεγαλύτερη από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό του μέσου όρου του προηγούμενου μεγέθους του στοιχήματος έως ότου εκπληρωθούν οι απαιτήσεις αποδέσμευσης του μπόνους,

(iii) εάν έχουμε βάσιμους λόγους να υποπτευθούμε ότι έχετε επιδιώξει μόνο την εκμετάλλευση του μπόνους που προσφέρθηκε από τη winmasters με καλή τη πίστη για ενίσχυση της διασκέδασής σας (για παράδειγμα, όσον αφορά την αποδοχή ενός μπόνους, την εκπλήρωση της ελάχιστης απαίτησης στοιχηματισμού και κεφαλαίων που ανακλήθηκαν εκ των υστέρων).

Σε περίπτωση που η winmasters κρίνει ότι έλαβε χώρα ένας παράτυπος τρόπος παιχνιδιού, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να σας αποτρέψει από την εξαργύρωση κεφαλαίων από το Λογαριασμό σας και/ή να παρακρατήσει οποιαδήποτε από τα κέρδη σας προήλθαν από τη χρήση του μπόνους σας.

9.19 Παίκτες που εξαιρούνται και αποκλείονται: Στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι της winmasters , μητρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, ή οποιαδήποτε μέλη των ρυθμιστικών αρχών τυχερών παιχνιδιών υπό τις οποίες η winmasters διατηρεί ενεργή αδειοδότηση τυχερών παιχνιδιών, ή οποιοσδήποτε από ή τους αντίστοιχους προμηθευτές τους ή πωλητές (συμπεριλαμβανομένων των πρακτορείων διαφήμισης, εκτύπωσης και δημοσίευσης) ή οποιαδήποτε στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι οποιουδήποτε φορέα συνδέεται με οποιαδήποτε Προώθηση, ή συγγενείς οποιουδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα, η λέξη «συγγενής» περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, έναν σύζυγο, σύντροφο, παιδί ή αδελφό και κάθε πρόσωπο που διαμένει στο ίδιο νοικοκυριό όπως επίσης οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα.

9.20 Εάν ένας μη επιλέξιμος Πελάτης συμμετέχει σε οποιαδήποτε Προσφορά, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα, με επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των Όρων και Προϋποθέσεων, να ζητήσει την επιστροφή οποιουδήποτε μπόνους, πληρωμής, βραβείου ή άλλου επάθλου, συμπεριλαμβανομένων αυτών από το Λογαριασμό του Πελάτη. Μη επιλέξιμος Πελάτης θεωρείται ένας πελάτης που δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή σε κάποια προσφορά.

9.21 Η winmasters , διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε παίκτη που εξαπατά ή που παραποιεί ή αποπειράται να παραποιήσει τη διαδικασία συμμετοχής, ή τη λειτουργία της, οποιασδήποτε Προώθησης, ή του οποίου η συμπεριφορά συνιστά παραβίαση των Κανόνων, εναντίωση στο πνεύμα των Κανόνων ή την πρόθεση της σχετικής Προώθησης, ή θα μπορούσε, κατά την εύλογη κρίση του, να καταστήσει τη winmasters , οποιαδήποτε από τις εταιρείες του Ομίλου, ανυπόληπτη.

9.22 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει ένα Βραβείο ή να ζητήσει την επιστροφή οποιουδήποτε Βραβείου που απονεμήθηκε σε περίπτωση που ο Νικητής δεν έχει το δικαίωμα να λάβει τέτοιου είδους Βραβείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (με την προϋπόθεση πάντα ότι ο Νικητής είναι ο μόνος υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι αυτός/η δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε Βραβείο) ή εάν έχουμε αιτία να αποκλείσουμε το Νικητή σύμφωνα με τη ρήτρα 9.22.

9.23 Εάν ένας Πελάτης διαγωνίζεται σε έναν διαγωνισμό, πρωτάθλημα ή τουρνουά και αδυνατεί, για απολύτως οποιοδήποτε λόγο, ή επιλέξει να μην προχωρήσει στον επόμενο γύρο αφότου προκρίθηκε για να το πράξει, ο Πελάτης καταπίπτει της θέση του/της και δεν θα επιλεγεί να λάβει οποιοδήποτε Βραβείο θα απονεμηθεί στον επόμενο ή σε τυχόν συνεχόμενο γύρο ή στο τελικό Έπαθλο.

9.24 Οποιοδήποτε δικαίωμα παραλαβής Βραβείου είναι μη μεταβιβάσιμο.

9.25 Ο Νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συνολική χρήση του Βραβείου. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται ρητά σε αυτούς τους Τυπικούς Όρους Προωθητικών Ενεργειών, όχι αντιπροσωπεύσεις, εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλοι όροι που έγιναν, δόθηκαν ή έγιναν αποδεκτοί από την εταιρεία και χωρίς άλλους όρους να εφαρμόζονται, μεταξύ της winmasters και οποιουδήποτε προσώπου, σε σχέση με αυτό το Βραβείο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε όρων ως προς την καταλληλότητα, την αξιοπιστία, την ικανοποιητική ποιότητα ή το ταίριασμα για συγκεκριμένο σκοπό, ή οποιωνδήποτε άλλων σιωπηρών όρων, όλα όσα η winmasters αποκλείει στο μέγιστο που επιτρέπει ο νόμος.

9.26 Όσον αφορά οποιαδήποτε υποβολή ή υπαγωγή κάνει ο Πελάτης κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε οποιαδήποτε Προώθηση, αυτός/η εγγυάται ότι το σχετικό υλικό θα είναι ολόκληρο δικό του/της πρωτότυπο, προϊόν, εργασίας και δεν θα παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου. Ο Πελάτης συμφωνεί να εκχωρήσει όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων αυτά της πνευματικής ιδιοκτησίας) σε οποιοδήποτε υλικό (και εάν υπάρχουν ηθικά δικαιώματα, συμφωνεί να παραιτηθεί από τα εν λόγω δικαιώματα) και συμφωνεί να μεταφέρει όλα τα έγγραφα και να κάνει οποιαδήποτε άλλα πράγματα ευλόγως αναγκαία προκειμένου να εξασφαλίσει τον τίτλο της εταιρείας για το εν λόγω υλικό και να επιτρέψει την πλήρη χρήση και εκμετάλλευσή του από την εταιρεία.

9.27 Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός μπόνους πραγματικών χρημάτων ή οποιαδήποτε υπέρβαση πληρωμής πραγματοποιηθεί από λάθος σε έναν προκρινόμενο παίκτη, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων υπόκεινται στους Κανόνες, να ζητήσει την επιστροφή του ποσού και οποιουδήποτε επιπρόσθετου μπόνους πραγματικών χρημάτων ή οποιασδήποτε επιπρόσθετης πληρωμής από τον winmasters Λογαριασμό.

9.28 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, διακόψει ή τερματίσει οποιαδήποτε Προώθηση, ή οποιοδήποτε στοιχείο αυτής, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό αν έχει υπάρξει οποιαδήποτε εκτύπωση, παραγωγή, διανομή ή άλλο σφάλμα σε οποιαδήποτε Προώθηση ή στην Ιστοσελίδα, ή οπουδήποτε έχει υπάρξει σφάλμα στην προετοιμασία για ή τη διεξαγωγή οποιασδήποτε Προώθησης που επηρεάζει το αποτέλεσμα της Προώθησης ή τον αριθμό των συμμετεχόντων ή την αξία των απαιτήσεων. Νοείται ότι οι παίκτες που έχουν λάβει ήδη την προσφορά θα δεσμεύονται από τους όρους με τους οποίους αποδέχτηκαν την προσφορά.

9.29 Οι όροι και προϋποθέσεις μπορεί να τροποποιηθούν από τη winmasters ανά πάσα στιγμή με τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων επί της σχετικής σελίδας (επί των σχετικών σελίδων) της Ιστοσελίδας. Η winmasters συνιστά να επανέρχεσθε τακτικά σε αυτούς τους Τυπικούς Όρους Προωθητικών Ενεργειών. Με τη συνεχή συμμετοχή σας στην Προώθηση, αποδέχεσθε οποιονδήποτε από τους τροποποιημένους όρους. Οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους και Προϋποθέσεις θα τυγχάνουν εκ των προτέρων έγκρισης από την Αρχή και ακολούθως οι παίκτες θα ενημερώνονται για να αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους και Προϋποθέσεις.

9.30 Εάν αυτοί οι Τυπικοί Όροι Προωθητικών Ενεργειών ή οποιοιδήποτε ισχύοντες Ειδικοί Προωθητικοί Όροι μεταφράσθηκαν σε μία γλώσσα άλλη από την Ελληνική, τότε η έκδοση της Ελληνικής γλώσσας θα υπερισχύει όπου υπάρχει οποιαδήποτε ανακολουθία.

9.31 Κατά την εγγραφή στην winmasters , συναινείτε να λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με προωθητικές προσφορές της εταιρείας μέσω e-mail, ταχυδρομείο, SMS και τηλεφωνικές ειδοποιήσεις, και οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να σταματήσετε την λήψη μηνυμάτων επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

10. Γενικοί Κανόνες Αθλητικών Στοιχημάτων

10.1 Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του Αθλητικού Στοιχήματος της winmasters . Κατά την τοποθέτηση ενός στοιχήματος στη winmasters , ο Πελάτης έχει ως εκ προοιμίου συμφωνήσει ότι ο Πελάτης έχει διαβάσει, καταλάβει και θα τηρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

10.2 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην Ιστοσελίδα, στα όρια στοιχηματισμού, στα όρια αποπληρωμής και στις προσφορές. Οποιαδήποτε αλλαγή στα όρια στοιχηματισμού, στα όρια αποπληρωμής και στις προσφορές θα τυγχάνουν εκ των προτέρων έγκρισης από την Αρχή και ακολούθως οι παίκτες θα ενημερώνονται για να αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους και Προϋποθέσεις.

10.3 Ένα στοίχημα δεν είναι έγκυρο μέχρι να επικυρωθεί και να εμφανισθεί στο ιστορικό στοιχημάτων του πελάτη. Σε περιπτώσεις που υπάρχει αβεβαιότητα για την εγκυρότητα ενός στοιχήματος, ο πελάτης καλείται να ελέγξει τα ανοιχτά (σε εκκρεμότητα) στοιχήματα, ή να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

10.4 Σε περίπτωση που προκύψει διαφωνία σχετικά με την αποδοχή (ή την έλλειψη αυτής) οποιασδήποτε συναλλαγής στο λογαριασμό του πελάτη, η βάση δεδομένων καταγραφής συναλλαγών θα είναι η ανώτατη αρχή για να αποφανθεί σε τέτοια ζητήματα.

10.5 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άκυρο ένα στοίχημα, στο σύνολό του ή εν μέρει, εάν είναι προφανές ότι οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις έχουν συμβεί:

10.5.1 Τα στοιχήματα έχουν προσφερθεί, τοποθετηθεί και/ή έγιναν αποδεκτά εξαιτίας ενός Σφάλματος, («Σφάλμα» είναι ένα λάθος, τυπογραφικό σφάλμα καταχώρησης, παρερμηνεία, μη κατανοητό κείμενο , στοιχημάτων σε αγορές που έχουν κλείσει ή φραγεί, λανθασμένη μετάφραση, εσφαλμένη ορθογραφία, τεχνικός κίνδυνος, Σφάλμα εγγραφής, Λάθος συναλλαγής, πρόδηλο Σφάλμα, ανωτέρα βία και/ή παρόμοιο.),

10.5.2 Τοποθετήθηκαν στοιχήματα ενώ η Ιστοσελίδα αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα, τα οποία (στοιχήματα) διαφορετικά δεν θα γινόντουσαν αποδεκτά,

10.5.3 Υπάρχουν ερωτηματικά για την ακεραιότητα του γεγονότος

10.5.4 Έχει καπηλευθεί, παραποιηθεί ή τιμή(ες) ή το σύνολο των στοιχημάτων

10.5.5 Έχει υπάρξει νοθεία, ‘’χειραγωγημένο/στημένο’’ παιχνίδι

Αποδεικτικά στοιχεία των ανωτέρω μπορεί να βασίζονται στο μέγεθος, τον όγκο ή τη δομή των παιγμένων στοιχημάτων στη Winmasters, διαμέσου οποιασδήποτε ή όλων των στοιχηματικών μας διαδικασιών.

Η όποια απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο φορέα του αθλήματος εν θέματι (αν υφίσταται) θα είναι πειστική και οριστική.

10.5.6 Συνδικάτο Στοιχηματισμού, («Συνδικάτο Στοιχηματισμού» είναι μία πράξη, που απαγορεύεται από τη winmasters , όπου ένας Πελάτης, ή μέρη που δρουν σε συνδυασμό με έναν Πελάτη, περιφρονούν τους Κανόνες της winmasters – άμεσα ή έμμεσα.),

10.5.7 Ένα αποτέλεσμα έχει επηρεασθεί από εγκληματικές πράξεις - άμεσα ή έμμεσα- και υπάρχει επίσημη απόφαση τους αρμόδιους φορείς

10.5.8 Έχει γίνει μια δημόσια ανακοίνωση σχετική με το στοίχημα η οποία μεταβάλλει σημαντικά τις αποδόσεις

10.5.9 Αν για οιονδήποτε λόγο δεν μπορούμε να επικυρώσουμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς (π.χ. εξαιτίας απώλειας ζωντανής εικόνας), όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. Σημειώνεται ότι η επικύρωση αποτελέσματος γίνεται βάσει του όρου 10.6 από την επίσημη διοργανώτρια αρχή/ φορέα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή του αντίστοιχου γεγονότος.

10.5.10 Ακύρωση στοιχημάτων πριν τον αγώνα

Α) όταν εξακριβωθεί ένα Προφανές Σφάλμα ( Λάθος Απόδοση/Μέτρημα/Γραμμή/Χάντικαπ/Υπόλοιπο κλπ) εξακριβωθεί πριν την έναρξη ενός γεγονότος,

Β) Στοιχήματα που επηρεάστηκαν αφότου έχει αρχίσει ο αγώνας και υπάρχει επίσημη απόφαση τους αρμόδιους φορείς

Γ) Στοιχήματα που επηρεάστηκαν μετά από ένα γεγονός που ήταν εν εξελίξει και όπου οι συνθήκες θα μπορούσαν να έχουν μεταβληθεί με έναν άμεσο και αδιαμφισβήτητο τρόπο και υπάρχει επίσημη απόφαση από τους αρμόδιους φορείς.

Σημείωση: Στις περιπτώσεις που εξακριβωθεί προφανές σφάλμα στην απόδοση, τα δελτία θα διευθετούνται βάσει της διορθωμένης/σωστής απόδοσης.

10.5.11 Ακύρωση στοιχημάτων σε Ζωντανό στοίχημα (Live στοιχηματισμό):

Α) Στοιχήματα που πραγματοποιούνται με λανθασμένες αποδόσεις εξαιτίας καθυστερημένης ή αποτυχίας κάλυψης του «Live»,

Β) Στοιχήματα που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες προσφορές αφότου τα γεγονότα έχουν συμβεί, ή αλλιώς μετά από ένα γεγονός το οποίο κανονικά θα μπορούσε να θεωρείται ότι οδηγεί στο αποτέλεσμα που έχει ήδη συμβεί ή ότι συμβαίνει (π.χ. στοιχήματα που τοποθετούνται σε προσφορές όπως Συνολικά Γκολ που Σημειώθηκαν ή Επόμενο Γκολ ενώ έχει αναληφθεί ή έχει δοθεί πέναλτι),

Γ) Στοιχήματα που πραγματοποιούνται σε αποδόσεις που αντιπροσώπευαν ένα διαφορετικό σκορ απ’ ότι το πραγματικό,

Δ) Το στοίχημα ελήφθη αφότου έχει προσδιοριστεί το αποτέλεσμα του γεγονότος.

Ε) όταν εξακριβωθεί ένα Προφανές Σφάλμα ( Λάθος μέτρημα/Απόδοση/Γραμμή/ Χάντικαπ/Υπόλοιπο κλπ)

10.5.12 Ακυρωμένα στοιχήματα: Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί είναι άκυρα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα την αναστολή ή την καθυστέρηση. Σε περίπτωση που ένα ακυρωμένο «κερδισμένο» στοίχημα έχει ως αποτέλεσμα ο λογαριασμός σας να έχει αρνητικό υπόλοιπο, διατηρούμε το δικαίωμα να ανακτήσουμε το εν λόγω ποσό από τις καταθέσεις του λογαριασμού σας, αναλήψεις, μπόνους ή / και κέρδη. Το αρνητικό υπόλοιπό στο λογαριασμό σας μπορεί να προκύψει εάν η επίσημη Διοργανώτρια Αρχή ανακαλέσει το αποτέλεσμα ενός γεγονότος και στο ενδιάμεσο διάστημα (από τη στιγμή που διευθετήθηκε το στοίχημα ως κερδισμένο, έως τη στιγμή που η Διοργανώτρια Αρχή ανακαλέσει το αποτέλεσμα του γεγονότος και το στοίχημα θεωρηθεί άκυρο) ο παίκτης προβεί σε ανάληψη των κερδών ή τοποθετήσει τα κέρδη σε αλλά στοιχήματα, έως ότου το υπόλοιπο του λογαριασμού του να είναι μηδενικό. Τυχόν οφειλόμενα ποσά (κατόπιν διακανονισμό στοιχήματος, επαναχρεώσεις, λανθασμένες πληρωμές, κλπ) μπορούν να αντισταθμιστούν με την επακόλουθη «νέα κατάθεση» από τους παίκτες.

10.5.13 Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί αλλά το στοίχημα έχει ήδη καθοριστεί από το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

10.5.14 Μια σειρά στοιχημάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα, όταν ένας παίκτης τοποθετεί πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου στοιχήματος. Όταν συμβαίνει αυτό, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από το πρώτο που τοποθετείται. Η χρήση επιλογής ή επιλογών “στάνταρ” για παράκαμψη των στοιχηματικών ορίων ή ορίων κέρδους δεν επιτρέπεται. Η Winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα όταν μια μόνο επιλογή (“το στάνταρ”) συνδυάζεται με άλλες επιλογές για να παρακαμφθούν τα στοιχηματικά όρια ή τα όρια κέρδους της Winmasters. Όταν συμβαίνει αυτό, η Winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλα τα στοιχήματα, εκτός από το πρώτο που τοποθετείται.

10.5.15 Όταν μία σειρά στοιχημάτων, ίδιων ή παρεμφερών επιλογών, λαμβάνεται από διαφορετικούς χρήστες εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, τότε η Winmasters έχει το δικαίωμα να ακυρώσει όλα τα στοιχήματα, ακόμα και αν τα στοιχήματα έχουν κλείσει.

Σημείωση: Υπάρχουν εξαιρέσεις σε αγώνες που διακόπτονται (εγκατάλειψη) ή/και δεν ολοκληρώνονται. Παρακαλούμε για περισσότερες λεπτομέρειες να συμβουλευτείτε τους αντίστοιχους στοιχηματικούς κανόνες του κάθε σπορ.

10.6 Για τον σκοπό της διευθέτησης στοιχημάτων θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από την επίσημη διοργανώτρια αρχή/ φορέα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή του αντίστοιχου γεγονότος. Στην περίπτωση που δεν ορίζεται διοργανώτρια αρχή ή/ και τα στατιστικά της επίσημης διοργανώτριας αρχής είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις/ αποδείξεις ότι αυτά δεν είναι ορθά, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάσει τα στατιστικά των επισήμων συνεργαζόμενων παρόχων της winmasters (SBtech).

10.7 Σε περίπτωση λανθασμένης διευθέτησης στοιχήματος, για οιανδήποτε λόγο, θα γίνεται η διευθέτηση του στοιχήματος με το σωστό αποτέλεσμα και όλα τα κέρδη θα πιστώνονται στον στοιχηματικό λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που η Winmasters έχει πιστώσει κατά λάθος (για παράδειγμα λανθασμένη διευθέτηση στοιχήματος ως κερδισμένο) τον λογαριασμό σας με κέρδη ή/και κεφάλαια, τα οποία δεν σας ανήκουν, το ποσό αυτό παραμένει περιουσία της Winmasters και θα αφαιρεθεί από τον λογαριασμό σας. Αν το λάθος γίνει αντιληπτό από την Winmasters αφού έχει ολοκληρωθεί η πίστωση των χρημάτων, τα οποία δεν ανήκουν σε εσάς, τότε το λανθασμένα πληρωμένο αυτό ποσό συνιστά χρέος το οποίο οφείλετε στην Winmasters. Σε τέτοια περίπτωση λανθασμένης πίστωσης, γίνονται αυτοματοποιημένες προσπάθειες από τον πάροχο πληρωμών για την διόρθωση της εσφαλμένης πίστωσης με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού σας, όπως επίσης είστε υποχρεωμένος να ενημερώσετε άμεσα την Winmasters μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

10.8 Εκτός αν άλλως αναφέρεται – στις παρακάτω εξαιρέσεις, στην προσφορά στοιχήματος ή στους ειδικούς κανόνες για κάθε άθλημα – η αρχή «όλα τα στοιχήματα ισχύουν» εφαρμόζεται σε όλα τα στοιχήματα. Αυτό σημαίνει, ότι εάν ο αθλητής (ή η ομάδα, κ.λπ.), επί του οποίου/ας έχει τοποθετηθεί το στοίχημα, δεν συμμετάσχει – για οποιοδήποτε λόγο – το στοίχημα θεωρείται ως χαμένο εάν πραγματοποιηθεί το γεγονός. Το στοίχημα θα κηρυχθεί άκυρο, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η διοργάνωση/Tο τουρνουά ακυρωθεί ή κηρυχθεί άκυρη/ο.

Η διοργάνωση/Tο τουρνουά διακοπεί και ξαναρχίσει σε περισσότερες από 36 ώρες μετά από την αρχική ημερομηνία/ώρα έναρξης.

Head to Head (H2H) στοιχήματα: Εάν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες αποσυρθούν πριν από την έναρξη της διοργάνωσης/του τουρνουά.

10.9 Η winmasters δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα ή την επικαιροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης π.χ. Live σκορ και αποτελέσματα που αποστέλλονται με μηνύματα μέσω e-mail. Το ποντάρισμα είναι αποκλειστικά το ποσό που επιβεβαιώνεται και καταγράφεται από την εταιρεία. Σε περίπτωση που το εσφαλμένο γεγονός/στοίχημα ακυρωθεί όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και οι αποδόσεις ορίζονται σε 1,00.

10.10 Η winmasters αποδέχεται μόνον εκείνα τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στον αγωνιστικό χώρο ή την πλατφόρμα. Αποτελέσματα που προκύπτουν από πειθαρχικά αποτελέσματα από αθλητικά δικαστήρια ή από άλλο δικαστήριο δεν θα γίνονται αποδεκτά. Σε περίπτωση παραβίασης των αθλητικών νόμων, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει οποιαδήποτε κέρδη και να παρακρατήσει την πληρωμή (τις πληρωμές) μέχρι να υπάρξει επίσημη απόφαση τους αρμόδιους φορείς. Αυτό επίσης ισχύει για τις διοργανώσεις στους live στοιχηματισμούς.

10.11 Τα κέρδη καταβάλλονται μέχρι ένα μέγιστο ποσό. Εάν ο Πελάτης τοποθετήσει ένα στοίχημα και η πληρωμή του υπερβαίνει το μέγιστο όριο κερδών, η winmasters δεν ευθύνεται για την υπέρβαση του ποσού. Σε τέτοιες περιπτώσεις η πληρωμή των κερδών θα μειωθεί ανάλογα. Αυτό ισχύει επίσης εάν η winmasters δεν έχει προειδοποιήσει τον στοιχηματίζοντα για πιθανή υπέρβαση των ορίων κερδών κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

Ισχύουν τα ακόλουθα όρια κερδών ανά χρήστη:

*€15.000 ανά στοίχημα

*€20.000 ανά εβδομάδα

*€25.000 ανά μήνα

Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει διαφορετικά όρια κερδών για μεμονωμένους παίκτες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Παίκτες που δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης

• Παίκτες που δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης και χρησιμοποιούν προπληρωμένες κάρτες για να καταθέσουν χρήματα στο λογαριασμό τους

• Παίκτες που εκμεταλλεύονται τη πρόσφορα μπόνους καλωσορίσματος ( bonus abusing)

• Παίκτες που επανειλημμένα εκμεταλλεύονται τυχόν καθυστερήσεις του συστήματος στις αλλαγές τιμών στα προσφερόμενα γεγονότα για στοιχηματισμό

• Παίκτες που παραβιάζουν ή καταπατούν οποιονδήποτε από τους γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις

10.12 Τα Όρια Πονταρίσματος είναι τα μέγιστα αποδεκτά πονταρίσματα του ενός γεγονότος και του δελτίου συνδυαστικά. Τοποθετώντας το ίδιο ποντάρισμα πολλαπλές φορές για να υπερβεί το όριο πονταρίσματος θα θεωρείται απάτη από την Εταιρεία και η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλα τα σχετικά στοιχήματα/πονταρίσματα/δελτία.

10.13 Όλα τα Στοιχήματα θα πρέπει να καλύπτονται από το υπόλοιπο του λογαριασμού του Πελάτη, ειδάλλως το στοίχημα δεν επιτρέπεται.

10.14 Προκειμένου να αποφευχθεί ένα στοίχημα να μη γίνει αποδεκτό εξαιτίας αλλαγών των αποδόσεων, το σύστημα αυτόματα επικαιροποιεί τις αποδόσεις πριν την επιβεβαίωση του δελτίου και ο πελάτης θα πρέπει να ελέγξει τις τελευταίες αποδόσεις στο δελτίο στοιχήματος πριν προχωρήσει στην επιβεβαίωση.

10.15 Ο Πελάτης ίσως δεν μπορεί να συνδυάσει συνδεδεμένα στοιχήματα επί του ιδίου γεγονότος («συνδεδεμένα στοιχήματα» είναι δύο ή περισσότερα στοιχήματα που έχουν σχετική συνάφεια).

10.16 Η μονάδα πονταρίσματος στο αθλητικό στοίχημα είναι €0,10

10.17 Σε περίπτωση λανθασμένης διευθέτησης στοιχήματος, για οποιοδήποτε λόγο, θα γίνεται η διευθέτηση του στοιχήματος με το σωστό αποτέλεσμα και όλα τα κέρδη θα πιστώνονται στον στοιχηματικό λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που η Winmasters έχει πιστώσει κατά λάθος (για παράδειγμα λανθασμένη διευθέτηση στοιχήματος ως κερδισμένο) τον λογαριασμό σας με κέρδη ή/και κεφάλαια, τα οποία δεν σας ανήκουν, το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από τον λογαριασμό σας. Αν το λάθος γίνει αντιληπτό από την Winmasters αφού έχει ολοκληρωθεί η πίστωση των χρημάτων, τα οποία δεν ανήκουν σε εσάς, τότε το λανθασμένα πληρωμένο αυτό ποσό συνιστά χρέος το οποίο οφείλετε στην Winmasters. Σε τέτοια περίπτωση λανθασμένης πίστωσης, γίνονται αυτοματοποιημένες προσπάθειες από τον πάροχο πληρωμών για την διόρθωση της εσφαλμένης πίστωσης με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού σας, όπως επίσης είστε υποχρεωμένος να ενημερώσετε άμεσα την Winmasters μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

10.18 Τα live στοιχήματα καθορίζονται επί των στατιστικών της ίδιας της εταιρείας τα οποία βασίζονται στην πραγματική πορεία του παιχνιδιού. Εκτός αν άλλως αναφέρεται, στα live στοιχήματα όλα τα πονταρίσματα σε «Μη συμμετέχοντες» θα θεωρούνται άκυρα.

10.19 Στοιχήματα Συστήματος

10.19.1 Σε στοιχηματισμό Πριν-τον-αγώνα και Live στοιχήματα, είναι δυνατός ο συνδυασμός μέχρι και είκοσι (20) διαφορετικών στοιχημάτων σε ένα μόνο δελτίο. Βάσει αυτών των είκοσι (20) επιλογών μπορείτε να επιλέξετε συνδυασμούς ή μονά, δυάδες, τριάδες, κ.λπ..

10.19.2 Ονόματα και περιγραφή Συστημάτων:

Τι είναι το Στοιχηματικό Σύστημα

Τα Συστήματα στο Στοίχημα είναι ομαδοποιημένα παρολί που συνδυάζουν τα ζητούμενα σημεία που ο παίκτης εκτιμά ότι θα επιτύχει μέσα από ένα σύνολο αγώνων. Ο αριθμός των παρολί που σχηματίζονται σε κάθε σύστημα εξαρτάται από τις επιλογές ζητουμένων του παίχτη και τον συνολικό αριθμό αγώνων. , για την κάλυψη όλων των δυνατών συνδυασμών

Τα στοιχήματα συστήματος παρουσιάζονται ως 2 αριθμοί που ξεχωρίζονται από μια κάθετη διαγώνιο (slash) π.χ. 2/4 με τον πρώτο αριθμό να υποδηλώνει τον τύπο των στοιχημάτων που εμπλέκονται (στην περίπτωση αυτή, διπλασιάζει), και ο δεύτερος αριθμός υποδηλώνει τον αριθμό των επιλογών που εμπλέκονται. Για παράδειγμα, σε ένα στοίχημα συστήματος 2/4, θα επιλέξετε 4 επιλογές και κάντε κλικ στην καρτέλα Combo στην κορυφή του δελτίου στοιχήματος, όπου στη συνέχεια θα δείτε τις επιλογές στοιχήματα συστήματος σας. Το στοίχημα συστήματος 2/4 αποτελείται από 6 πιθανούς συνδυασμούς χρησιμοποιώντας 4 επιλογές σας, έτσι, ένα ποντάρισμα ύψους 1 ευρώ θα κόστιζε 6 ευρώ. Ακόμα και αν μόνο 2 των εν λόγω πιθανών συνδυασμών ήταν επιτυχείς, το στοίχημά σας θα κερδίσει, με το ποσό επιστροφής να εξαρτάται από τον αριθμό των πιθανών συνδυασμών που είταν επιτυχείς. Αν καμία ή μόνο μία από τις επιλογές σας κερδίσει, το στοίχημά σας σύστημα χάνει. Όταν τοποθετείτε στο στοίχημά σας σύστημα, το ποσό των κερδών που παρουσιάζεται είναι το μέγιστο δυνατό ποσό κέρδους, αν όλες οι επιλογές κερδίσουν.

Σύστημα που περιλαμβάνει 3 επιλογές

Σύστημα 2/3:

Ένα σύστημα 2/3 αποτελείται από 3 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 3 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα (3 διπλά). Οποιασδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ Σύστημα 2/3 κοστίζει 3 ευρώ.

«Trixie»:

αποτελείται από 4 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 3 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 3 διπλά και ένα τριπλό. Όποιο και να κερδίσει εγγυάται επιστροφή απόδοσης χρημάτων . Παρακαλώ σημειώστε ότι 1 ευρώ Trixie κοστίζει 4 ευρώ.

Patent :

Μια πατέντα αποτελείτε από 7 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 3 επιλογές διαφορετικών γεγονότων, 3 μονών 3 διπλών και 1 τριπλού. Όποιο και να κερδίσει εγγυάται επιστροφή απόδοσης χρημάτων . Παρακαλώ σημειώστε ότι 1 ευρώ Patent κοστίζει 7 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 4 επιλογές

Σύστημα 2/4:

Ένα σύστημα 2/4 αποτελείται από 6 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 4 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα (6 διπλά). Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 2/4 κοστίζει 6 ευρώ.

Σύστημα 3/4:

Ένα σύστημα 3/4 αποτελείται από 4 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 4 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα (4 τριπλά). Οποιαδήποτε τρία κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 3/4 κοστίζει 4 ευρώ.

Yankee:

Αποτελείται από 11 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 4 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα 6 διπλά, 4 τριπλά και 1 four-fold. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Yankee κοστίζει 11 ευρώ.

Lucky 15:

Aποτελείται από 15 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 4 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα (4 μονά, 6 διπλά, 4 τριπλά και ένα four-fold). Οποιoδήποτε κερδισμένο στοίχημα εγγυάται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Lucky15 κοστίζει 15 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 5 επιλογές

Σύστημα 2/5:

Ένα σύστημα 2/5 αποτελείται από 10 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 10 διπλά. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 2/5 κοστίζει 10 ευρώ.

Σύστημα 3/5:

Ένα σύστημα 3/5 αποτελείται από 10 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 10 τριπλά. Οποιαδήποτε τρία κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 3/5 κοστίζει 10 ευρώ.

Σύστημα 4/5:

Ένα σύστημα 4/5 αποτελείται από 5 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 5 four-folds. Οποιαδήποτε τέσσερα κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 4/5 κοστίζει 5 ευρώ.

Super Yankee:

Ένα σύστημα Super Yankee αποτελείται από 26 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα,10 διπλά,10 τριπλά, 5 four-folds και ένα five-fold. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Super Yankee κοστίζει 26 ευρώ.

Lucky 31:

Ένα σύστημα Lucky 31αποτελείται από 31 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 5 μονά, 10 διπλά, 10 τριπλά, 5 four-folds και ένα five-fold. Οποιοδήποτε κερδισμένο στοίχημα εγγυάται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Super Yankee κοστίζει 31 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 6 επιλογές

Σύστημα 2/6:

Ένα σύστημα 2/6 αποτελείται από 15 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 15 διπλά. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 2/6 κοστίζει 15 ευρώ.

Σύστημα 3/6:

Ένα σύστημα 3/6 αποτελείται από 20 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 20 τριπλά. Οποιαδήποτε τρία κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 3/6 κοστίζει 20 ευρώ.

Σύστημα 4/6:

Ένα σύστημα 4/6 αποτελείται από 6 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 15 four-folds. Οποιαδήποτε τέσσερα κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 4/6 κοστίζει 15 ευρώ.

Σύστημα 5/6:

Ένα σύστημα 5/6 αποτελείται από 6 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 6 five-folds. Οποιαδήποτε πέντε κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 5/6 κοστίζει 6 ευρώ.

Heinz:

Ένα σύστημα Heinz αποτελείται από 57 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 15 διπλά, 20 τριπλά, 15 four-folds, 6 five-folds και 1 six-fold. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Heinz κοστίζει 57ευρώ.

Lucky 63:

Ένα σύστημα Lucky 63 αποτελείται από 63 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 6 μονά, 15 διπλά, 20 τριπλά,15 four-folds, 6 five-folds και 1 six-fold. Οπουδήποτε κερδισμένo στοίχήμα εγγυάται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Lucky 63 κοστίζει 63 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 7 επιλογές

Σύστημα 2/7:

Ένα σύστημα 2/7 αποτελείται από 21 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 21 διπλά. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 2/7 κοστίζει 21 ευρώ.

Σύστημα 3/7:

Ένα σύστημα 3/7 αποτελείται από 35 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 35 τριπλά. Οποιαδήποτε τρία κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 3/7 κοστίζει 35 ευρώ.

Σύστημα 4/7:

Ένα σύστημα 4/7 αποτελείται από 35 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 35 four-folds. Οποιαδήποτε τέσσερα κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 4/7 κοστίζει 35 ευρώ.

Σύστημα 5/7:

Ένα σύστημα 5/7 αποτελείται από 21 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 21 five-folds. Οποιαδήποτε πέντε κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 5/7 κοστίζει 21 ευρώ.

Σύστημα 6/7:

Ένα σύστημα 6/7 αποτελείται από 7 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 7 six-folds. Οποιαδήποτε έξι κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 6/7 κοστίζει 7 ευρώ.

Super Heinz :

Ένα σύστημα Super Heinz αποτελείται από 120 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 21 διπλά, 35 τριπλά,35 four-folds, 21 five-folds,7 six-folds και 1 seven-fold. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Super Heinz κοστίζει 120 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 8 επιλογές

Σύστημα 2/8:

Ένα σύστημα 2/8 αποτελείται από 28 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 28 διπλά. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 2/8 κοστίζει 28 ευρώ.

Σύστημα 3/8:

Ένα σύστημα 3/8 αποτελείται από 56 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 56 τριπλά. Οποιαδήποτε τρία κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 3/8 κοστίζει 56 ευρώ.

Σύστημα 4/8:

Ένα σύστημα 4/8 αποτελείται από 70 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 70 four-folds. Οποιαδήποτε τέσσερα κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 4/8 κοστίζει 70 ευρώ.

Σύστημα 5/8:

Ένα σύστημα 5/8 αποτελείται από 56 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 56 five-folds. Οποιαδήποτε πέντε κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 5/8 κοστίζει 56 ευρώ.

Σύστημα 6/8:

Ένα σύστημα 6/8 αποτελείται από 28 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 28 six-folds. Οποιαδήποτε έξι κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 6/8 κοστίζει 28 ευρώ.

Σύστημα 7/8:

Ένα σύστημα 7/8 αποτελείται από 8 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 8 seven-folds. Οποιαδήποτε εφτά κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 7/8 κοστίζει 8 ευρώ.

Goliath :

Ένα σύστημα Goliath αποτελείται από 247 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 28 διπλά, 56 τριπλά,70 four-folds, 56 five-folds, 28 six-folds, 8 seven-folds και 1 eight-fold. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Goliath κοστίζει 247 ευρώ.

10.20 Κανόνες αθλητικού στοιχήματος που αφορούν Κυπριακούς αγώνες ποδοσφαίρου (σύμφωνα με το άρθρο 22 της Κ.Δ.Π. 102/98).

Σημειώστε ότι για να γίνει αποδεκτή από την winmasters οποιαδήποτε τοποθέτηση στοιχήματος (πριν το αγώνα, Live, ή σύστημα) που εμπεριέχει αγώνα του Κυπριακού ποδόσφαιρου (είτε αφορά Παγκύπριο Πρωτάθλημα, τοπικό πρωτάθλημα, Κύπελλο, ή οποιοδήποτε φιλικό αγώνα μεταξύ Κυπριακών ομάδων) ο πελάτης υποχρεούται να συμπεριλάβει στο στοίχημα του 3 επιπλέον επιλογές από Διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρου και μόνο. Ως εκ τούτου, το δελτίο στοιχηματισμού που εμπεριέχει Κυπριακό αγώνα δεν μπορεί να εμπεριέχει λιγότερες από 4 επιλογές. Όλα τα δελτία που δεν συμμορφώνονται με τον παραπάνω κανόνα θα ακυρώνονται έστω και αν αυτά έχουν διευθετηθεί, τυχόν κέρδη θα αφαιρούνται και θα επιστέφεται μόνο το αρχικό ποντάρισμα στο υπόλοιπο του λογαριασμού του παίκτη.

11. Γενικοί όροι 0% Γκανιότα

• Γεγονότα με 0% γκανιότα μετρούν στις απαιτήσεις του τζίρου για τα μπόνους.

• 0% γκανιότα υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση 3 ψηφίων. (π.χ. 0,003 γίνεται μετά τη στρογγυλοποίηση 0%)

• Η προσφορά 0% γκανιότα ισχύει για 1-Χ-2 ή νικητής αγώνα ή αγορά νικητή.

• Η προσφορά 0% γκανιότα ισχύει για συγκεκριμένες ώρες κάθε μέρα

12. Γενικοί Κανόνες Μπόνους

12.1 Οι Γενικοί Προωθητικοί Κανόνες, οι Όροι του Αθλητικού Μπόνους Ανανέωσης, του Αθλητικού Μπόνους Καλωσορίσματος και οι Όροι Δωρεάν Στοιχήματος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τους Όρους &; Προϋποθέσεις μας και η αποδοχή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του μπόνους. Οποιοσδήποτε όρος συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το κεφάλαιο και δεν ορίζεται, θα ισχύει ότι και στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

12.2 Όλες οι προσφορές προς τους πελάτες περιορίζονται σε μία ανά άτομο, οικογένεια, διεύθυνση σπιτιού, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικό αριθμό, ίδιος αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ( π.χ. χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, Skrill κ.λ.π.).

12.3 Το συνολικό ποσό στον λογαριασμό του πελάτη αποτελείται από το σύνολο των μετρητών από τους λογαριασμούς Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά και Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάληψη από λογαριασμό μπόνους αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τοποθετηθεί στοίχημα.

12.4 Αναλήψεις μπορούν να επεξεργαστούν μόνο από τον «Αθλητικό Λογαριασμό Μετρητά».

12.5 Αφού ο παίχτης λάβει το μπόνους του και ξεκινήσει να ποντάρει, τα πρώτα χρήματα που ξοδεύονται για τα πονταρίσματα είναι τα μετρητά και κατόπιν αφού αυτά εξαντληθούν γίνεται η χρήση των ποσού μπόνους. Κατά την διάρκεια εκπλήρωσης των όρων του μπόνους μπορεί να τύχει κάποιο ποντάρισμα να γίνει μερικώς από μετρητά χρήματα και μερικώς από χρήματα μπόνους, οπότε και τα κέρδη\θα αποδοθούν ανάλογα στα πορτοφόλια μετρητών ή Μπόνους. Αυτό θα γίνεται στην περίπτωση όπου τα μετρητά χρήματα που βρίσκονται στον «Αθλητικό Λογαριασμό Μετρητά» δεν αρκούν για την τοποθέτηση του στοιχήματος.

12.6 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι προσφορές μπόνους και προώθησης ισχύουν μόνο μία φορά ανά πελάτη και ένας πελάτης δεν μπορεί να έχει πάνω από ένα ενεργό Αθλητικό μπόνους στο λογαριασμό του σε κάθε δεδομένη στιγμή.

12.7 Στη περίπτωση αιτήματος ανάληψης πριν την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του τζίρου ο παίχτης έχει δικαίωμα ανάληψης του ποσού που βρίσκεται μέσα στο πορτοφόλι μετρητών ενώ όλο το ποσό που περιέχεται στο πορτοφόλι μπόνους διαγράφεται. Ειδικότερα στη περίπτωση που ο παίχτης παραβαίνει τους όρους της προσφοράς από το πρώτο του ποντάρισμα, τότε του επιστρέφεται το ποσό της κατάθεσης του και διαγράφεται κάθε κέρδος. Π.Χ εάν ο παίχτης αποφασίσει να αιτηθεί ανάληψης πριν την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του τζίρου, έχοντας στον λογαριασμό του ένα υπόλοιπο 130 ευρώ από τα οποία 70 ευρώ στο Πορτοφόλι Μπόνους και 60 ευρώ στο πορτοφόλι των μετρητών τότε τα 70 ευρώ από το Πορτοφόλι Μπόνους θα διαγραφούν ενώ τα 60 ευρώ από το Πορτοφόλι Μετρητών θα απελευθερωθούν και θα τεθούν στη διάθεση του πελάτη προς ανάληψη.

12.8 Αν θέλετε να μάθετε πόση απαίτηση τζίρου απομένει, σε σχέση με ένα συγκεκριμένο μπόνους, μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα «Πληροφορίες Μπόνους» μόλις συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

12.9 Αν θέλετε να ακυρώσετε ένα ενεργό μπόνους, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Παρακαλώ σημειώστε ότι σε μια τέτοια περίπτωση, οποιοδήποτε ποσό (Αθλητικό Λογαριασμό Μπόνους, ανάλογα με την περίπτωση), οφείλεται στο ενεργό μπόνους θα αφαιρεθεί, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφή κερδών.

12.10 Όλα τα μπόνους και οι προσφορές της winmasters , προορίζονται για τους παίκτες για ψυχαγωγία και η winmasters μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει το δικαίωμα των πελατών να συμμετάσχουν σε ολόκληρη ή σε μέρος οποιασδήποτε προσφοράς. Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης φωτογραφίας του πελάτη με το έγγραφο αναγνώρισης του, πριν από την πίστωση μπόνους στο λογαριασμό του πελάτη.

12.11 Η αποδοχή οποιασδήποτε προσφοράς από τη winmasters είναι δεσμευτική

Όροι Αθλητικού Μπόνους

12.12 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, θα πρέπει να στοιχηματίσετε το ποσό της κατάθεσής σας και τα χρήματα μπόνους που αντιστοιχούν στο Αθλητικό Mπόνους πέντε (5) φορές πριν τα χρήματα του «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους» σας μεταφερθούν στο «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά», και να μπορεί να γίνει ανάληψη αυτών των χρημάτων.

12.13 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, θα πρέπει να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις τζίρου μέσα σε 90 ημέρες από την ημέρα που λάβατε το μπόνους, διαφορετικά τα χρήματα που υπάρχουν στον «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους» θα κατασχεθούν.

12.14 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, για να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις τζίρου του μπόνους, όλα τα στοιχήματα θα πρέπει να τοποθετηθούν σε απόδοση τουλάχιστον (1,80) ή υψηλότερη, με εξαίρεση κάθε είδους χάντικαπ και Forecast / Tricast. Προκειμένου για ένα παρολί στοίχημα να προσμετρηθεί για τις απαιτήσεις τζίρου, κάθε επιλογή θα πρέπει να είναι σε απόδοση ίση ή περισσότερη από 1,20 και ελάχιστη συνολική απόδοση 1,80. Τα στοιχήματα συστήματος δεν υπολογίζονται για τις απαιτήσεις του τζίρου.

12.15 Τα στοιχήματα θα μετράνε προς τις απαιτήσεις τζίρου μόνο από τη στιγμή που έχουν τύχει τελικής τακτοποίησης.

12.16 Επαναλαμβανόμενα μονά και pulse bet στοιχήματα που τοποθετούνται στο ίδιο γεγονός δεν θα προσμετρούνται στην εκπλήρωση των απαιτήσεων τζίρου. Μόνο το πρώτο στοίχημα ανά γεγονός προσμετράει στην εκπλήρωση των απαιτήσεων τζίρου, εφόσον ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις τζίρου του μπόνους. Το δεύτερο στοίχημα και οποιοδήποτε pulse bet στοίχημα για το ίδιο γεγονός θα θεωρούνται σαν διπλότυπα του πρώτου και επομένως δεν θα προσμετρούνται στις απαιτήσεις τζίρου του μπόνους.

12.17 Για απολύτως όμοια συνδυαστικά / συστήματα / yourbet στοιχήματα (σε επίπεδο Άθληματος, Πρωταθλήματος, Συγκεκριμένο γεγονός και επιλογή), τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις τζίρου του μπόνους, μόνο το πρώτο θα προσμετράει στην εκπλήρωση απαιτήσεων του τζίρου. Το δεύτερο, και οποιοδήποτε άλλο όμοιο στοίχημα (παρολί/σύστημα) θα θεωρούνται σαν διπλότυπα του πρώτου και επομένως δεν θα προσμετρούνται στις απαιτήσεις τζίρου του μπόνους.

12.18 Εάν δύο στοιχήματα παρολί / yourbet / συστήματα, τοποθετηθούν στα ίδια γεγονότα και ίδιες αγορές, αλλά οι επιλογές αποτελέσματος διαφέρουν μεταξύ τους (για παράδειγμα το πρώτο παρολί έχει τον Αγώνα Νο1 – Νίκη γηπεδούχου, Αγώνα Νο2 - Νίκη γηπεδούχου και Αγώνας Νο3 – Νίκη γηπεδούχου, ενώ το δεύτερο παρολί Αγώνα Νο1 – Νίκη φιλοξενούμενης, Αγώνα Νο2 - Νίκη φιλοξενούμενης και Αγώνας Νο3 – Νίκη φιλοξενούμενης) ,δεν θα θεωρούνται ως διπλότυπα του 1ου και συνεπώς θα υπολογίζονται στο γύρισμα ενός μπόνους.

12.19 Ένα στοίχημα μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των απαιτήσεων τζίρου για μόνο ένα μπόνους. Σε περιπτώσεις που δύο ή περισσότερα μπόνους είναι ενεργά στον ίδιο παίκτη την ίδια χρονική περίοδο, το στοίχημα που θεωρείται για το πρώτο μπόνους ως επαναλαμβανόμενο, θα ελέγχεται αν μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση του τζίρου για ένα από τα υπόλοιπα ενεργά μπόνους.

12.20 Επαναλαμβανόμενα μονά στοιχήματα που τοποθετούνται σε διαφορετική επιλογή της ίδιας αγοράς δεν θα προσμετρούνται στην εκπλήρωση των απαιτήσεων τζίρου. Σε αυτή την περίπτωση μόνο το πρώτο στοίχημα ανά αγορά θα προσμετρείται στην εκπλήρωση των απαιτήσεων τζίρου, εφόσον ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις τζίρου του μπόνους. Το δεύτερο και οποιοδήποτε ακόμα στοίχημα σε διαφορετική επιλογή για την ίδια αγορά θα θεωρείται σαν αντιφατικό του πρώτου και επομένως δεν θα προσμετρούνται στις απαιτήσεις τζίρου του μπόνους.

12.21 Μόνο όταν οι απαιτήσεις του τζίρου εκπληρωθούν στο σύνολό τους, εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, τα χρήματα του «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους» που σχετίζονται με το μπόνους θα μεταφερθούν αυτόματα από τον «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους» στον «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά» και να μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάληψη.

12.22 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αν υπάρξει αίτημα για ανάληψη από τον «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά» ενόσω υπάρχουν χρήματα στον «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους» το υπόλοιπο του «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους», θα ακυρωθεί και θα κατασχεθεί.

12.23 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την ισχύ μπόνους, το ποσό μπόνους καθώς και όλα τα συναφή κέρδη του πελάτη, αν υπάρχει ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα σε κοινό μοτίβο στοιχηματισμού το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε εγγυημένα κέρδη ή/και εγγυημένη ισχύ του μπόνους. Η ύποπτη δραστηριότητα μπορεί να συμπεριλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτό, κοινό στοιχηματικό μοτίβο στα ίδια γεγονότα/αγορές/επιλογές και μπορούν να αναγνωριστούν σε ένα ή πολλούς λογαριασμούς.

12.24 Χωρίς παρέκκλιση από οτιδήποτε αναφέρεται στο παρόν, η ανίχνευση μιας προφανούς σχέσης μεταξύ των χρηστών, κοινό μοτίβο στοιχημάτων ή οποιαδήποτε άλλη καταχρηστική στοιχηματική στρατηγική που αδίκως εκμεταλλεύεται ή διαχειρίζεται ένα ή περισσότερα μπόνους ή προσφορές που προσφέρονται από την winmasters (που θα καθοριστεί κατά την κρίση της winmasters ) ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της ισχύουσας προώθησης και τυχόν συναφή κερδών, και μπορεί περαιτέρω να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη αναστολή της προώθησης και της ισχύς του μπόνους.

12.25 Επαναλαμβανόμενα και αντικρουόμενα στοιχήματα δεν θα μετρήσουν για τον υπολογισμό τζίρου του μπόνους.

12.26 Χρήστες που δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη τους κατάθεση, δεν είναι δικαιούχοι για Αθλητικό μπόνους χωρίς κατάθεση.

Δελτίο Δωρεάν Στοιχήματος

12.27 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα κέρδη που προήλθαν από δελτίο δωρεάν στοιχήματος, θα πιστωθούν στον «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά», του πελάτη και είναι αναλήψιμα. Το ποσό του δελτίου δωρεάν στοιχήματος δεν θα επιστραφεί και θα κατασχεθεί.

12.28 Το δελτίο δωρεάν στοιχήματος ισχύει μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες στοιχημάτων, αθλημάτων, πρωταθλημάτων ή γεγονότων όπως ορίζεται στους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις του δελτίου δωρεάν στοιχήματος.

12.29 Το δωρεάν δελτίο στοιχήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δόσεις. Για παράδειγμα, αν ένα δελτίο δωρεάν στοιχήματος των 10 ευρώ χρησιμοποιηθεί σε ένα στοίχημα των 5 ευρώ τα υπόλοιπα 5 ευρώ θα κατάσχονται.

12.30 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε ασιατικό χάντικαπ ή Over / Under, και half - lost, δεν συνυπολογίζονται στις απαιτήσεις που ισχύουν για δωρεάν δελτίο στοιχήματος, όταν οι συνθήκες αυτές θεωρούνται για χαμένα στοιχήματα μόνο ή για χαμένες επιλογές σε ένα συσσωρευτή στοιχήματος.

12.31 Αν έχει ακυρωθεί ένα στοίχημα το οποίο συνέβαλε στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων για δωρεάν δελτίο στοιχήματος, η winmasters θα ακυρώσει δωρεάν δελτίο στοιχήματος και τυχόν κέρδη από τον λογαριασμό του πελάτη και θα καθορίσει εάν ο πελάτης μπορεί να είναι δικαιούχος για την προώθηση και πάλι.

12.32 Εάν ένα στοίχημα συμβάλλει στις απαιτήσεις για να καταστεί ο πελάτης δικαιούχος για δωρεάν δελτίο στοιχήματος και ένα στοίχημα τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας το δωρεάν δελτίο στοιχήματος που καλύπτει απέναντι επιλογές ενός στοιχήματος του ίδιου γεγονότος, τα κέρδη θα ακυρωθούν και να κατασχεθούν.

12.33 Συνδυασμοί και στοιχήματα συστήματος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεμονωμένων στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν, μπορούν να συμβάλλουν στις απαιτήσεις για να καταστεί ο πελάτης δικαιούχος μόνο για ένα δωρεάν δελτίο στοιχήματος. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης τοποθετήσει τρία μονά, ως ένα στοίχημα, θα συμβάλλουν στις απαιτήσεις για μόνο ένα δελτίο για δωρεάν στοίχημα. Περαιτέρω, εάν ένας πελάτης τοποθετήσει ένα σύστημα τριών διπλών και ένα τριπλό, τα στοιχήματα θα συμβάλλουν στις απαιτήσεις δικαιούχου για μόνο ένα δελτίο για δωρεάν στοίχημα.

12.34 Τυχόν στοιχήματα που συνέβαλαν στις απαιτήσεις δικαιούχου για ένα δωρεάν δελτίο στοιχήματος δεν θα συμβάλλουν στις απαιτήσεις για οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

12.35 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται θα συμβάλλουν πρώτα στις απαιτήσεις δικαιούχου του δωρεάν δελτίου στοιχήματος, προτού συμβάλουν στις απαιτήσεις δικαιούχου οποιασδήποτε άλλης προσφοράς.

12.36 Κανόνες πληρωμής μπόνους.

• Τα κέρδη από τα μπόνους συμβάλλουν στο υπόλοιπο του μπόνους κρατώντας την κλίμακα με το αρχικό στοίχημα (π.χ. Αν τοποθετήσετε ένα στοίχημα των 15, εκ των οποίων 10 είναι πραγματικά χρήματα και 5 είναι τα χρήματα του μπόνους, και κερδίσετε 30, τα 20 θα πάνε στο λογαριασμό των πραγματικών χρημάτων ενώ τα 10 θα πάνε στο υπόλοιπο μπόνους, διατηρώντας την κλίμακα 2:1.

• Κέρδη πραγματικών χρημάτων συμβάλλουν στα ενεργά μπόνους και πάντα με τη χρονολογική σειρά αποδέσμευσης τους στους δικαιούχους, με ένα στοίχημα να μετρά μόνο σε ένα μπόνους.

• Κέρδη πραγματικών χρημάτων που παραμένουν μετά την ολοκλήρωση όλων των μπόνους, συμβάλλουν στο υπόλοιπο των πραγματικών χρημάτων.

• Αν ένα μπόνους ακυρωθεί ή λήξει, πονταρίσματα με πραγματικά χρήματα που είχαν γίνει πριν την λήξη ή ακύρωση τους, θα προστεθούν στο υπόλοιπο των πραγματικών χρημάτων.

13. Cash out (πρόωρη εκταμίευση)

13.1 Η επιλογή Cash Out είναι διαθέσιμη σε προεπιλεγμένες αγορές τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε μονά και πολλαπλά στοιχήματα, για μια ποικιλία αθλημάτων συμπεριλαμβανομένων των Ποδοσφαίρου, Τένις, Καλαθόσφαιρας και Βόλεϊ.

13.2 Η επιλογή Cash Out δε θα είναι διαθέσιμη εάν: οι όροι για τα Each Way στοιχήματα αλλάξουν (είτε η θέση ή η απόδοση ή και τα δυο), αλλάξουν οι πόντοι στους οποίους έχει ένα στοίχημα τοποθετηθεί για αγορές Χάντικαπ ή Over/Under, καθώς και αν το σκορ αλλάξει σε αγορές Ασιατικού Χάντικαπ στο Ποδόσφαιρο σε live στοιχηματισμό.

13.3 Η winmasters δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το Cash Out θα είναι διαθέσιμο στην εκάστοτε στοιχηματική επιλογή σου. Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, να αναστείλει ή να αφαιρέσει το Cash Out σε οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε γεγονός, αγώνα ή αγορά. Στοιχήματα που τοποθετούνται σε τέτοια γεγονότα, αγώνες ή αγορές θα ισχύουν όπως αρχικά τοποθετήθηκαν.

13.4 Η επιλογή Cash Out θα είναι διαθέσιμη μόνο εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου - οποιαδήποτε μεταβολή στην τιμή ή την αγορά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ενδέχεται να προσφέρει ένα διαφορετικό ποσό εξαργύρωσης ή την αναστολή ή της οριστική φραγή της επιλογής του Cash Out.

13.5 Τα στοιχήματα που έχουν εξαργυρωθεί με την επιλογή του Cash Out θα θεωρούνται και θα εμφανίζονται ως διευθετημένα. Το τελικό αποτέλεσμα της αγοράς δεν σχετίζεται με τη διευθέτηση του στοιχήματος.

13.6 Τα στοιχήματα που έχουν διευθετηθεί χρησιμοποιώντας την επιλογή του Cash Out δεν περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις τζίρου των ειδικών προσφορών της εταιρείας. Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε ειδική προσφορά προσφέρει που επηρεάστηκε από οποιοδήποτε τεχνικό / ανθρώπινο λάθος.

13.7 Ένα στοίχημα θα ακυρωθεί εάν η χρήση του Cash Out γίνει σε αγορές ή αποδόσεις που επηρεάστηκαν από ένα τεχνικό λάθος.

13.8 Τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας Δωρεάν Στοίχημα (Freebet) δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο Cash Out, ενώ τα στοιχήματα που τοποθετούνται με χρήματα μπόνους μπορούν. H winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε Δωρεάν Στοίχημα που επηρεάζεται λόγω τεχνικού / ανθρώπινου σφάλματος.

13.9 Συστήματα που τοποθετήθηκαν από την επιλογή (tab) των παρολί στο στοιχηματικό δελτίο, δε θα είναι διαθέσιμα για την επιλογή του Cash Out.

13.10 Η winmasters δεν θα είναι υπεύθυνη αν το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο για τεχνικούς λόγους και τα στοιχήματα θα ισχύουν όπως αρχικά παίχθηκαν κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου χρονικού διαστήματος.

13.11 Όταν ένα τεχνικό σφάλμα συμβεί ή/και εξακριβωθεί κατά τη διάρκεια του ζωντανού στοιχηματισμού ή μετά τη λήξη ενός γεγονότος, το στοίχημα δεν μπορεί να γίνει Cash Out. Αν εξαιτίας κάποιου σφάλματος η Cash Out διευθέτηση του στοιχήματος γίνει αποδεκτή, τότε η Cash Out διευθέτηση του στοιχήματος θα ακυρωθεί και το στοίχημα θα διευθετηθεί στη νέα σωστή διορθωμένη τιμή της winmasters. Αν εξαιτίας κάποιου σφάλματος κατά τη διάρκεια του ζωντανού στοιχηματισμού η Cash Out διευθέτηση του στοιχήματος γίνει αποδεκτή, τότε η Cash Out διευθέτηση του στοιχήματος θα ακυρωθεί κι εφόσον είναι δυνατό (βάσει του εναπομείναντα χρόνου της κανονικής διάρκειας) θα γίνει νέα προσφορά Cash Out. Αν υπάρξουν κατ` εξακολούθηση προσπάθειες για τοποθέτηση στοιχημάτων και Cash Out διευθετήσεις αυτών στις ίδιες αγορές, πριν το σφάλμα να διορθωθεί/ εξακριβωθεί, τότε η Cash Out διευθέτηση του στοιχήματος και το ίδιο το στοίχημα θα ακυρωθούν.

13.12 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει, να περιορίσει ή να ακυρώσει το Cash Out από συγκεκριμένους κατόχους λογαριασμών.

13.13 Για την επιλογή «Μερικό Cash Out» (Partial Cash Out), οι παραπάνω όροι επίσης εφαρμόζονται. Δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγιστο αριθμό που ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Μερικό Cash Out στο ίδιο στοίχημα, έως ότου ολόκληρο το ποσό προσφοράς cashout τη δεδομένη χρονική στιγμή, εξαργυρωθεί από τον Πελάτη.

13.14 Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.