Αυτή είναι η έκδοση 1.1 των winmasters Όρων και Προϋποθέσεων, όπως ανανεώθηκαν στις 10/06/2017

1. Γενική Εισαγωγή και Ορισμοί

1.1 Η winmasters είναι το εμπορικό σήμα της WM Interactive Limited (Cyprus), μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο, που έχει την έδρα της στη διεύθυνση Κώστα Αναξαγόρα 21, 5ο όροφος, γραφείο 501Β, Στρόβολος, Λευκωσία Κύπρου, με αριθμό καταχώρησης ΑΕ3060 και ρυθμίζεται και λειτουργεί υπό την Άδεια με Αριθμό No. Β004, που παραχωρήθηκε την 25η Μαΐου 2018 από την Εθνική Στοιχηματική Αρχή της Κύπρου. Ο δικτυακός τόπος λειτουργίας είναι www.winmasters.com.cy Οποιαδήποτε αναφορά στο «Η Εταιρεία» ή «winmasters» ή «Εμείς» νοείται η ιστοσελίδα winmasters και η WM Interactive Limited.

1.2 «winmasters T&Cs» είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που αποτελούν και διέπουν τη συμβατική σχέση, όπως αναφέρονται στο παρόν, και τα οποία μέρη, όπως αναφέρονται στο παρόν, συμφωνούν επ’ αυτών. Οι winmasters Όροι και Προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι σε αρκετές, τοπικές, γλώσσες για ενημερωτικούς σκοπούς καθώς και για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτούς από την πλευρά των παικτών. Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ενός Πελάτη και της Εταιρίας, ή σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής έκδοσης και των μη Ελληνικών εκδόσεων, θα υπερισχύει μόνο η Ελληνική έκδοση. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικοί όροι που σχετίζονται με κανονισμούς που εφαρμόζονται από τις τοπικές αρχές τυχερών παιχνιδιών, τότε υπερισχύουν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις που έχουν εκδοθεί στην Ελληνική γλώσσα.

1.3 Ένας «Πελάτης» είναι ένας ιδιώτης που σχετίζεται συμβατικά με τη winmasters προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών της και ο οποίος έχει προσωπικά εγγραφεί στη winmasters και διαθέτει ένα winmasters Λογαριασμό, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που αναγράφονται αναλυτικά στη διάταξη 2 παρακάτω. Οποιαδήποτε αναφορά σε «Εσείς», ή «Παίκτης» ή «Χρήστης» ή «Πελάτης», νοείται ο «Πελάτης» όπως περιγράφεται ανωτέρω.

1.4 Ένας « winmasters Λογαριασμός» είναι ένας λογαριασμός που τον κατέχει ένας Πελάτης, για συναλλαγές καλή τη πίστη, με αυστηρό στόχο να καθοριστεί μία κανονική εμπορική σχέση με τη winmasters και με αυστηρό σκοπό τη διεξαγωγή στοιχημάτων, παιχνιδιών και άλλων συναλλαγών τυχερών παιγνίων.

1.5 Η «Σύμβαση» είναι μία συμβατική σχέση μεταξύ winmasters και Πελάτη και θα πρέπει να αποτελείται και να διέπεται από τους winmasters Ο&Π, δηλαδή «τους Όρους και τις Προϋποθέσεις». Οποιαδήποτε χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η εγγραφή στην ιστοσελίδα και όλα τα πονταρίσματα που γίνονται δεκτά από τη winmasters υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν έγκρισης από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων στους παίκτες και ο παίκτης πρέπει να επιβεβαιώσει εκ νέου την αποδοχή αυτών (των Όρων και Προϋποθέσεων), πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Οποιαδήποτε αναφορά σε «T&Cs» νοούνται οι «Όροι και Προϋποθέσεις» του παρόντος εγγράφου.

1.6 Οι «Κυβερνητικές Αρχές» είναι οι αρχές της Κύπρου.

1.7 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κύπρου και το Κυπριακό Δίκαιο και τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.

1.8 Η «Τοποθεσία της Σύμβασης» είναι η Κύπρου.

1.9 Η «Ιστοσελίδα» είναι η πύλη προς το διαδίκτυο, προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης www.winmasters.com.cy, όπου δημοσιεύονται όλες οι τρέχουσες και σχετικές με τη λειτουργία της winmasters πληροφορίες.

1.10 Η «Κάρτα» αναφέρεται σε όλους τους τύπους κάρτας που λειτουργούν για «πληρωμή», «επιβάρυνση», «χρέωση», «πίστωση», «εικονικής συναλλαγής/(virtual)» και/ή παρόμοια χρήση.

1.11 Ο «Διαμεσολαβητής Πληρωμών» είναι κάποιος μεσάζοντας που ενεργεί ως πράκτορας πληρωμών.

1.12 Το «Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα» είναι μία τράπεζα και/ή άλλος οργανισμός που διέπεται από μία τοπική εφαρμογή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή άλλο παρόμοιο.

1.13 Ως «Εφαρμογή του Πελάτη» νοείται η εφαρμογή πλοήγησης που ανοίγει από τον Πελάτη προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες.

1.14 Οι «Υπηρεσίες» είναι οι προσφορές τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού που παρέχονται από τη winmasters προς τον Πελάτη διαμέσου της Ιστοσελίδας.

1.15 «Ανωτέρα Βία» αναφέρεται σε οποιοδήποτε συμβάν ή κατάσταση πέραν του εύλογου ελέγχου ενός ατόμου που οδηγεί σε καθυστέρηση ή αθέτηση της εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης του επηρεαζόμενου μέλους και θα, για τους σκοπούς των « winmasters T&Cs», περιλαμβάνει Θεομηνίες, Κυβερνητικούς περιορισμούς (συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ή ακύρωσης οποιασδήποτε απαραίτητης άδειας όπου αυτή η άρνηση ή ακύρωση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του θιγόμενου μέρους), πολέμους, εξεγέρσεις και/ή οποιασδήποτε άλλη αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου του μέρους του οποίου επηρεάζεται η απόδοση.

1.16 Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και εμπορικές ονομασίες καθώς επίσης και εικόνες, γραφικά, κείμενα, ιδέες ή μεθοδολογίες (συνοπτικά τα «Πνευματικά Περιουσιακά Στοιχεία») που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα, την Εφαρμογή του Πελάτη και των υλικών που περιέχονται εκεί είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της winmasters και/ή των προμηθευτών ή των εταίρων της winmasters . Ο Πελάτης δεν δικαιούται να εκμεταλλευθεί ή να χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε Πνευματικό Περιουσιακό Στοιχείο για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός από ότι επιτρέπεται από το νόμο.

1.17 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως μόλις κάνετε κλικ στο πλήκτρο "ΑΠΟΔΟΧΗ", ενέργεια με την οποία δηλώνετε ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι έχετε διαβάσει αυτούς τους Όρους &Προϋποθέσεις και τους αποδέχεστε. Με τη χρήση οποιουδήποτε σημείου της Ιστοσελίδας δηλώνετε ότι συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους &Προϋποθέσεις.

1.18 Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους Όρους &Προϋποθέσεις προσεκτικά στο σύνολό τους πριν κάνετε κλικ στο πλήκτρο "ΑΠΟΔΟΧΗ". Αν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε

διάταξη αυτών των Όρων &Προϋποθέσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να προχωρήσετε στη χρήση των Ιστοσελίδων.

1.19 Οι κανόνες και οι επεξηγήσεις για την τοποθέτηση διαφόρων τύπων στοιχημάτων σε διάφορους αγώνες που παρέχονται χωριστά στην Ιστοσελίδα ενσωματώνονται ως

αναφορά σε αυτούς τους Όρους &Προϋποθέσεις.

1.20 Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της winmasters.com.cy επιτρέπεται αποκλειστικά για τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. Κανόνες Λογαριασμού

2.1 Ένα άτομο που υποβάλλει αίτηση εγγραφής εγγυάται και βεβαιώνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στο έντυπο της αίτησής του/της είναι αληθές και σωστό.

Για να εγγραφεί ο πελάτης πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες:

α) Όνομα και επώνυμο

β) Υπηκοότητα / Εθνικότητα

γ) Ημερομηνία και τόπος γέννησης

δ) Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ε) Ένα προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό για μεταφορά χρημάτων ή / και της απόδειξης της μεθόδου πληρωμής

στ) Αριθμός τηλεφώνου

Πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διεύθυνση κατοικίας και αριθμός τηλεφώνου πρέπει να είναι πραγματικά και επαληθεύσιμα.

Εάν η Εταιρεία αντιληφθεί ότι ένας χρήστης παρείχε ψευδείς πληροφορίες, η Εταιρεία δεν θα προχωρήσει στην εγγραφή αυτού του ατόμου και εάν αυτό το άτομο έχει ήδη εγγραφεί, η Εταιρεία θα ακυρώσει άμεσα την εγγραφή του ατόμου ως παίκτη με την Εταιρεία. Εάν η Εταιρεία αντιληφθεί ότι ένας χρήστης έχει δημιουργήσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς, η Εταιρεία θα κλείσει άμεσα τους λογαριασμούς.

Σημαντική σημείωση: Το ονοματεπώνυμο, το όνομα χρήστη (username) και το νόμισμα συναλλαγών δεν μπορεί να αλλάξει μετά τη δημιουργία του λογαριασμού.

Προκειμένου ο πελάτης να αιτηθεί αναλήψεις, να αφαιρέσει όλους τους αρχικούς περιορισμούς και να έχει πλήρη δικαιώματα στις προωθητικές ενέργειες, ο λογαριασμός θα πρέπει να επαληθευθεί. Για την επαλήθευση του λογαριασμού η winmasters θα ζητήσει τα ακόλουθα στοιχεία (διαδικασία Γνώρισε τον Πελάτη σου/KYC):

• Ταυτότητα του Πελάτη για την επαλήθευση της ηλικίας (παίκτες κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δεν γίνονται δεκτοί)

• Τόπο κατοικίας του Πελάτη (λογαριασμός κοινής ωφελείας που δείχνει τον δηλωμένο σταθερό αριθμό)

• Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη (δεν μπορεί να είναι ίδια με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιουδήποτε υφιστάμενου πελάτη)

• Απόδειξη του Πελάτη ότι έχει την κυριότητα της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεση χρηματικών ποσών στη winmasters (συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, την ημερομηνία λήξης της).

Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει αλλάξει τόπο κατοικίας, τηλεφωνικό αριθμό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των προσωπικών δεδομένων του, αυτός/αυτή υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία, έτσι ώστε να επικαιροποιηθούν τα νέα στοιχεία. Η Εταιρεία είναι υπόχρεη να κλείσει έναν Στοιχηματικό Λογαριασμό εάν αποδειχθούν ψευδείς ή παραπλανητικές οποιεσδήποτε πληροφορίες που προκύπτουν από το αποτέλεσμα των μηχανισμών επαλήθευσης που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία.

Τα στοιχεία Πελάτη επανεξετάζονται από ομάδα ατόμων για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια τους και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω αποδείξεις της διεύθυνσης και της ταυτότητας, ιδίως σε περιπτώσεις που ο πελάτης καθίσταται ενεργός. Ορισμένοι πελάτες επισημαίνονται αυτόματα ως πελάτες υψηλού κινδύνου και μπορεί εξ ορισμού να μην είναι σε θέση να κάνουν καταθέσεις αυτόματα στο σύστημα. Στους εν λόγω πελάτες αποδίδεται υψηλότερο επίπεδο κινδύνου βάσει μιας σειράς παραμέτρων, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: χώρα διαμονής, χώρα έκδοσης της πιστωτικής κάρτας, IP σύνδεσης, του αριθμού των συναλλαγών εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, κ.λπ..

Σε περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει το κλείσιμο λογαριασμού λόγο αποτυχίας να επαληθεύσει τα στοιχεία του παίκτη, τότε όλα τα κέρδη, μπόνους και δωρεάν στοιχήματα, καθώς και κέρδη που προέκυψαν από τα μπόνους και τα δωρεάν στοιχήματα αυτά με την χρήση των πολλαπλών λογαριασμών, θα ακυρωθούν,

2.2 Ένας ιδιώτης που υποβάλλει αίτηση για έναν winmasters Λογαριασμό αναγνωρίζει και αποδέχεται:

• Όλους τους ορισμούς και τις διατάξεις όπως αναφέρονται στην ενότητα «Όροι και Προϋποθέσεις» και/ή ενταύθα

• Τους «Όρους και Προϋποθέσεις» όπως δημοσιεύονται σήμερα στην ιστοσελίδα, καθώς και οποιεσδήποτε πιθανές αλλαγές στο μέλλον

• Αυτός/Αυτή πρέπει να διατηρεί τα στοιχεία του λογαριασμού επικαιροποιημένα

• Ότι ο Τόπος της Σύμβασης είναι η Κύπρος

• Ότι η Σύμβαση διέπεται από:

- Τους «Όρους και Προϋποθέσεις» της winmasters , όπως αυτοί δημοσιεύονται στην Ελληνική γλώσσα,

- Οποιεσδήποτε κανονιστικές διατάξεις ή άλλες αποφάσεις που λαμβάνονται κατά καιρούς από τις Κυβερνητικές Αρχές

- Το Διοικητικό Δίκαιο του Τόπου της Σύμβασης

• Η winmasters δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για χρήστες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας και προέρχονται από επικράτειες όπου τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια απαγορεύονται εντελώς ή εν μέρει ή ότι ακόμη θεωρούνται ως παράνομα

• Η εξυπηρέτηση πελατών της winmasters είναι διαθέσιμη σε αρκετές τοπικές γλώσσες. Σε οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας, θα υπερισχύσει μόνο η Αγγλική έκδοση.

2.3 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα, , να:

  • Απορρίψει το άνοιγμα ενός winmasters Λογαριασμού και/ή να κλείσει έναν υπάρχοντα winmasters Λογαριασμό, με την απαραίτητη αιτιολογία που θα σταλθεί στον Παίκτη και στην Αρχή, και θα τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν ήδη γίνει,

· Απορρίψει να δεχθεί ή να περιορίσει καταθέσεις χωρίς οποιαδήποτε απολύτως εξήγηση,

· Αναστείλει το λογαριασμό Πελάτη και/ή να ακυρώσει τη συμμετοχή ενός Πελάτη σε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς ή άλλες υπηρεσίες, οποτεδήποτε η winmasters θεωρεί ότι υφίστανται θεμιτές ανησυχίες ότι ένας λογαριασμός είναι, έχει ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες, δόλιες ή ανέντιμες πράξεις. Οποιαδήποτε φραγή λογαριασμού θα αιτιολογείται γραπτώς στον Παίκτη.

· Να κρατά και να διαχειρίζεται κεφάλαια που ανήκουν σε Πελάτες μόνο δια μέσω παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, να μεταφέρει κεφάλαια μεταξύ "εταιρείας" και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, που τους έχει ανατεθεί να κρατούν κεφάλαια στο όνομα της "εταιρείας" και προς όφελος του Πελάτη.

· Μην αποδεχθεί αίτημα για πληρωμή, σε περίπτωση που, άμεσα ή έμμεσα, αυτό έχει παραβιάσει τους «Όρους και Προϋποθέσεις» και/ή έχουν πραγματοποιηθεί άλλες μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που συνδέονται με ένα στοιχηματικό γεγονός και/ή τη λειτουργία ενός winmasters Λογαριασμού. Αυτό υπόκειται σε οποιοδήποτε προαναφερθέν γεγονός που συνδέεται με τον winmasters Λογαριασμό και/ή τη σχετική αξίωση.

· Αναστείλει και/ή να ακυρώσει τη συμμετοχή ενός Πελάτη στις Υπηρεσίες, και/ή να κυρώσει ποινικά και/ή να δημεύσει διαθέσιμα κεφάλαια στον Λογαριασμού του/της Πελάτη/ισσας εάν βρεθεί ότι ο Πελάτης εξαπατά, ή εάν διαπιστωθεί από την Εταιρεία ότι ο Πελάτης έχει προσφύγει σε ή κάνει χρήση ενός συστήματος (συμπεριλαμβανομένων μηχανών, ρομπότ, υπολογιστών, λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου αυτοματοποιημένου συστήματος) σχεδιασμένο ή κατάλληλο να νικήσει την Εφαρμογή Πελάτη, και/ή το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την προσφορά Υπηρεσιών.

· Κρατάει ή χρεώνει, τέλη ή έξοδα οποιασδήποτε μεθόδου Πληρωμής, από το λογαριασμό του Πελάτη, για όλες τις προηγούμενες καταθέσεις και αναλήψεις, επιπροσθέτως οποιωνδήποτε διαχειριστικών ή νόμιμων δαπανών τις οποίες προκάλεσε ο Πελάτης για οποιοδήποτε λόγο, οποτεδήποτε η winmasters θεωρεί ότι υπάρχουν θεμιτές ανησυχίες ότι ένας Λογαριασμός είναι, έχει ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες, δόλιες ή ανέντιμες πρακτικές.

· Σχετικά με τα προαναφερόμενα ζητήματα, σε περίπτωση που η επιστροφή ποσού στον Πελάτη είναι δυνατή, το μέγιστο ποσό επιστροφής περιορίζεται στην τελευταία κατάθεση μείον τα τέλη κατάθεσης και ανάληψης.

· Οποιαδήποτε κατακράτηση ποσών προϋποθέτει παροχή γραπτής αιτιολόγησης στον παίκτη, καθώς και ενημέρωσης την Αρχής.

2.4 Η winmasters δεν δέχεται πελάτες:

· Ανήλικους κάτω των 18 ετών ή κάτω της ηλικίας για την οποία είναι νόμιμη η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο ισχύει για τον Πελάτη (ανάλογα με ποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο),

· Κατοίκους Αφγανιστάν, Αγκόλα, Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Δανία, Εσθονία, Γαλλία και όλα τα εδάφη που είναι στην επικράτεια της,

· Ελλάδα, Γουιάνα, Ιράν, Ιρλανδία, Ιράκ, Ισραήλ, Ιταλία, Λάος Λαϊκή Δημοκρατία, Λιθουανία, Μεξικό, Βόρεια Κορέα, Νότια Κορέα, Παπούα Νέα Γουινέα, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Ισπανία, Γιβραλτάρ, Συρία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σκωτία, Isle of Man, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όλα τα εδάφη που είναι στην επικράτεια της, Αρούμπα, Μποναίρ, Σάμπα, Statia, St. Maarten, Ολλανδία, Ουγκάντα, Βανουάτου.

· Εργαζόμενους ή όποιους έχουν συνάψει οποιαδήποτε μορφή σύμβασης με νομικό πρόσωπο που είναι μέρος του ιδίου ομίλου με τη winmasters , εννοώντας άλλα νομικά πρόσωπα που είναι, άμεσα ή έμμεσα, συνδεδεμένα με την WM Interactive Ltd., ή με τρίτα μέρη προμηθευτές της winmasters ,

· Συνεργάτες, σημαντικοί μέτοχοι, μέλη της διαχειριστικής ομάδας και του αδειοδοτημένου σώματος ελέγχου του διοργανωτή τυχερών παιχνιδιών, ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τα τυχερά παιχνίδια και τους υπαλλήλους του φορέα εκμετάλλευσης των τυχερών παιχνιδιών, δεν μπορούν να συμμετέχουν στα τυχερά παιχνίδια που διοργανώνονται από το νομικό πρόσωπο με το οποίο έχουν μια συμβατική σχέση αλληλεξάρτησης. Μέλη από ρυθμιστικούς οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών υπό τους οποίους η winmasters κατέχει μια ενεργή άδεια τυχερών παιχνιδιών δεν μπορούν να συμμετέχουν στα τυχερά παίγνια που λειτουργούν από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

· Επαγγελματίες παίκτες, συνδικάτα στοιχημάτων, εμπόρους στοιχημάτων, επαγγελματίες αθλητές και παίκτες που στοιχηματίζουν με μοναδικό σκοπό να επωφεληθούν των «εσωτερικών» πληροφοριών.

2.5 Η winmasters εγγυάται και αντιπροσωπεύει, ανά πάσα στιγμή, να:

· Διαχειριστεί δεδομένα σχετικά με Πελάτη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, πράξεις περί προστασίας δεδομένων και/ή παρόμοιες,

· Προστατεύει την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα και να αρνηθεί να αποκαλύψει τέτοιου είδους δεδομένα εκτός και αν ο Ρυθμιστικός φορέας των Διοικητικών αρχών το αιτηθεί.

2.6 Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν Στοιχηματικούς Δασμούς ή φόρους που προκύπτουν από τις τοπικές αρχές της επικράτειας του Πελάτη. Τέτοιου είδους δασμοί ή φόροι πληρώνονται αποκλειστικά από τον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης αρνηθεί να πληρώσει αυτά τα ποσά, η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

2.7 Ένας Λογαριασμός winmasters ανοίγει, τηρείται και διακανονίζεται σε νόμισμα Ευρώ (€) που συμφωνήθηκε μεταξύ της winmasters και του Πελάτη. Όλα τα ποσά που εμφανίζονται σχετικά με στοιχήματα και κέρδη θα αναφέρονται με το σύμβολο του συμφωνημένου νομίσματος. Η winmasters υπολογίζει και ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σύμφωνα με τις ισχύουσες τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες που εφαρμόζονται από αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μεταξύ των συμφωνηθέντων ποσών και των καταγεγραμμένων ποσών μπορεί να προκύψουν μικρές διαφορές εξαιτίας των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

2.8 H winmasters δεν αποτελεί χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ένας λογαριασμός Πελάτη στη winmasters δεν τοκίζεται. Ακόμη και αν ένας λογαριασμός ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο, ο Πελάτης δεν δικαιούται οποιοδήποτε τόκο στο χρονικό διάστημα που θα αποδεσμευθούν τα κεφάλαιά του/της.

2.9 Ένας Πελάτης είναι υπεύθυνος έναντι της Εταιρείας για τυχόν ζημίες προκλήθηκαν εξαιτίας ενεργειών απάτης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τις αρχές της χώρας προέλευσης του πελάτη και να ξεκινήσει νομική διαδικασία εναντίον του απατεώνα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν και να διανεμηθούν προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημίες από την απάτη.

2.10 Μόνον ένας winmasters Λογαριασμός τη φορά μπορεί να ανοιχθεί ανά άτομο, οικογένεια, νοικοκυριό, IP διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση που υποψιαστούμε ότι:

· Ένας Πελάτης ανοίγει πολλαπλούς λογαριασμούς (χρησιμοποιώντας ίδια ή παρόμοια ονόματα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ίδια ή παρόμοια δυναμική IP διεύθυνση, υπολογιστές ή άλλες συσκευές), και/ή

· Ένας Πελάτης ενεργεί ως μέρος ενός συνδικάτου (χρησιμοποιώντας ίδια ή παρόμοια ονόματα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ίδια ή παρόμοια δυναμική IP διεύθυνση, υπολογιστές ή άλλες συσκευές, ενέργειες με ίδια ή παρόμοια μοτίβα), η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει τον σχετικό Λογαριασμό (τους σχετικούς Λογαριασμούς) που κατέχει ο Πελάτης ή το Συνδικάτο και να αναφέρει το περιστατικό (τα περιστατικά) στις αρμόδιες Αρχές. Μετά από εσωτερική έρευνα, η winmasters έχει το δικαίωμα να ακυρώνει στοιχήματα, να καταπίπτει κέρδη και να αφαιρεί μπόνους από όλους τους σχετικούς λογαριασμούς. Η winmasters επίσης είναι υπόχρεη να ανακατανείμει όλα τα κεφάλαια από τους διάφορους, περιττούς, winmasters Λογαριασμούς σε έναν μόνο winmasters Λογαριασμό και να διαγράψει τον περιττό Λογαριασμό (τους υπόλοιπους περιττούς Λογαριασμούς). Οποιοδήποτε μπόνους έχει δοθεί στον περιττό Λογαριασμό (στους περιττούς Λογαριασμούς) δεν θα μεταφερθεί.

2.11 Απαγορεύεται στους Παίκτες να πωλήσουν, μεταφέρουν και/ή να αποκτήσουν winmasters λογαριασμούς προς / από άλλους Παίκτες.

2.12 Απαγορεύεται στους Παίκτες η μεταφορά χρηματικών κεφαλαίων μεταξύ των λογαριασμών των Παικτών.

2.13 Η winmasters δεν θα προβεί σε καμία πληρωμή από το λογαριασμό ενός Πελάτη μέχρι η ταυτότητα, η ηλικία, ο τόπος κατοικίας και όλα τα

δεδομένα του Πελάτη να έχουν επαληθευθεί με επιτυχία.

2.14 Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με μία συναλλαγή σε σχετικά με ένανwinmasters Λογαριασμό θα πρέπει να απευθυνθεί στη winmasters εντός 6 ετών μετά τη συναλλαγή, πληρωμή και/ή το διακανονισμό που έλαβε χώρα, εκτός και αν ο Λογαριασμός είναι ανενεργός

2.15 Οποιαδήποτε νομική αξίωση ή διαφωνία προκύπτει από ή σε σχέση με τη Σύμβαση θα επιλύεται σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο που διέπει τον Τόπο της Σύμβασης.

2.16 Ο Πελάτης δεν θα πρέπει να μοιρασθεί τις πληροφορίες σύνδεσής του/της με τυχόν τρίτα μέρη. Ο πελάτης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) που αφορούν το να θυμάται (ο browser) όνομα χρήστη και/ή κωδικό πρόσβασης κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινή χρήση του λογαριασμού του/της. Ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες τού να επιτρέψει τέτοια δραστηριότητα, χωρίς να παρεκκλίνει από τη γενικότητα οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης που περιέχεται στο παρόν, να απαλλάξει και να βεβαιώσει ότι η winmasters δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες προκλήθηκαν από αυτήν τη δραστηριότητα. Τυχόν ζημίες που οφείλονται σε αυτό δεν θα καλυφθούν από τη winmasters και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι καθ’ οποιονδήποτε απολύτως τρόπο. Αναφορικά με αυτό, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να δώσετε προσοχή στην Πολιτική μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά μαζί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

2.17 Ένας «Ανενεργός Λογαριασμός» είναι ένας winmasters Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει καμία καταγραφή σύνδεσης και/ή αποσύνδεσης για χρονική περίοδο 12 συνεχόμενων μηνών και ο οποίος διατηρεί χρήματα. Ένας «Αδρανής Λογαριασμός» είναι ένας winmasters Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει καμία καταγραφή σύνδεσης και/ή αποσύνδεσης για χρονική περίοδο 24 συνεχόμενων μηνών και ο οποίος διατηρεί χρήματα. Στην περίπτωση ενός «Ανενεργού Λογαριασμού» η winmasters θα ειδοποιήσει τον Πελάτη μέσω email στη καταχωρημένη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του/της ταχυδρομείου τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από οποιαδήποτε τέλη βαρύνουν τον Πελάτη, πληροφορώντας τον/την ότι ένα τέλος Ανενεργού Λογαριασμού ίσως χρεωθεί στον λογαριασμό του/της και θα παρέχει στον Πελάτη την επιλογή της ανάληψης τυχόν εναπομεινάντων κεφαλαίων που τηρούνται στον λογαριασμό προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με τα εν λόγω τέλη. Εάν αυτή η ειδοποίηση δεν στεφθεί από επιτυχία, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει όλα τα δοθέντα μπόνους, επιπρόσθετα να χρεώσει τον Πελάτη με το μέγιστο ποσό των 5,00 Ευρώ ή ισόποσο σε άλλα τοπικά νομίσματα για κάθε διαδοχικό μήνα από τότε ως ένα «διαχειριστικό τέλος». Εάν δεν υπάρχουν άλλα χρήματα στο λογαριασμό του Πελάτη, η winmasters δεν θα συνεχίσει να χρεώνει το διαχειριστικό τέλος. Η winmasters θα συνεχίσει να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να έρθει σε επαφή μαζί σας, μόλις ο λογαριασμός σας καταστεί αδρανής αν όλες οι εύλογες προσπάθειες να επικοινωνήσουμε μαζί σας αποδειχθούν μάταιες, θα προχωρήσουμε σε απενεργοποίηση του λογαριασμού και ο χρήστης δεν θα μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δύναται να εντοπιστεί, το υπόλοιπο του λογαριασμού του παίκτη εμβάζεται σε λογαριασμό της Αρχής.

2.18 Μόνον οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον δημόσιο web server και μόνον τα HTTP/HTTPS πρωτόκολλα επιτρέπονται. Ένας χρήστης δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στα παιχνίδια που προσφέρονται από την Εταιρεία, εκτός κι αν ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος και διατηρεί λογαριασμό στην Εταιρεία. Ο χρήστης χρειάζεται να εγγραφεί και να παράσχει τις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες περί ηλικίας, ταυτότητας, τόπου κατοικίας και έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ένας χρήστης επαληθεύει ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δίνεται κατά την εγγραφή είναι έγκυρο και ανήκει στον καταχωρημένο χρήστη, στέλνοντας έναν μοναδικό κωδικό ενεργοποίησης σε αυτή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο λογαριασμός δεν θα είναι ενεργός πριν να εισαχθεί αυτός ο κωδικός ενεργοποίησης.

2.19 Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός δεν ενεργοποιηθεί εντός δύο εβδομάδων (δηλαδή ο παίκτης δεν συνδεθεί στο λογαριασμό του μέσω του συνδέσμου ενεργοποίησης λογαριασμού που αποστέλλεται αμέσως μετά την εγγραφή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δήλωσει ο εγγεγραμμένος στη φόρμα εγγραφής), ο λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί και ο χρήστης δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει τον κωδικό ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του. Ο μόνος τρόπος που ένας χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ένα λογαριασμό που δεν έχει ενεργοποιηθεί μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες είναι να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

2.20 Η Ιστοσελίδα winmasters λειτουργεί με τη χρήση cookies, για τους ακόλουθους σκοπούς:

· Για να εξακριβώσει την προτιμώμενη γλώσσα που έχει ο Πελάτης έτσι ώστε αυτή να επιλέγεται αυτόματα όταν ο Πελάτης επισκεφθεί ξανά τη winmasters ,

· Για να διασφαλίσει ότι τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν από τον Πελάτη συνδέονται με το στοιχηματικό δελτίο και το λογαριασμό του Πελάτη,

· Για να εξασφαλίσει ότι ο Πελάτης λαμβάνει όλα τα μπόνους για τα οποία έχει επιλεχθεί,

  • Για την ανάλυση της κίνησης της Ιστοσελίδας winmasters έτσι ώστε να προβούμε στις κατάλληλες βελτιώσεις. Παρακαλούμε πρέπει να γνωρίζετε πως δεν είναι δυνατή η χρήση της Ιστοσελίδας χωρίς cookies.

2.21 Μπορείτε να κλείσετε τον winmasters Λογαριασμό Σας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας ένα email στο support@winmasters.com.cy με το σχετικό αίτημα να αναγράφεται στον τίτλο του θέματος "Οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού χρήστη" ή εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτο-Αποκλεισμού (για συνδεδεμένους χρήστες βρίσκεται στην ενότητα "Υπεύθυνο Παιχνίδι"/"Responsible Gaming") και επιλέξτε "Αποκλείστε με οριστικά". Η Εταιρεία θα Σας επιστρέψει οποιαδήποτε και όλα τα κεφάλαια από τον winmasters Λογαριασμό Σας τα οποία κεφάλαια υπόκεινται στην αφαίρεση τυχόν επιβαρύνσεων ανάληψης που μπορεί να ισχύουν. Θα εξακολουθήσετε να αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες του winmasters Λογαριασμού Σας έως ότου αυτός να έχει κλείσει.

2.22 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να περιορίσει στοιχήματα και να τερματίσει και/ή να αλλάξει οποιοδήποτε από τα παιχνίδια ή τους αγώνες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα, νοούμενου ότι υπάρχει προφανές λάθος στην απόδοση ή ενδείξεις αλλοίωσης αποτελέσματος ή δόλια συμπεριφορά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ένα στοίχημα πριν την έναρξη του γεγονότος/αγώνα.

2.23 Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου κάποιος τζίρος επιβεβαιώνεται ή μια πληρωμή εκτελείται από εμάς κατά λάθος, ή όπου οι πίνακες αμοιβών, αποδόσεων ή λογισμικού τυχερών παιχνιδιών δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά, είτε κατά λάθος είτε ως αποτέλεσμα τεχνικών ή λειτουργικών ζητημάτων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλα τα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιέχουν ένα τέτοιο σφάλμα ή να διορθώσει το λάθος που έγινε διευθετώντας εκ νέου όλα τα στοιχήματα στις σωστές τιμές/όρους που θα έπρεπε να ήταν διαθέσιμα κατά τη στιγμή που το ποντάρισμα τοποθετήθηκε ελλείψει του σφάλματος.

3. Καταθέσεις & Αναλήψεις

3.1 Καταθέσεις σε, και αναλήψεις από, έναν winmasters Λογαριασμό θα πρέπει κάθε φορά να πραγματοποιούνται μέσω ενός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος ή ενός Διαμεσολαβητή Πληρωμών. Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις, διαθεσιμότητα και χρονοδιάγραμμα για κατάθεση/ανάληψη μπορεί να διαφέρουν από καιρό σε καιρό, καθώς επίσης και μεταξύ διαφορετικών χωρών και διαφορετικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Όλες οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται στη winmasters δεν θα πρέπει να είναι προϊόν οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή εγκληματικής ενέργειας. Οποιαδήποτε προσπάθεια μεταφοράς χρημάτων ή ξεπλύματος εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαγορεύεται αυστηρά.

3.2 Η winmasters δεν θα προβεί σε καμία πληρωμή από τον winmasters Λογαριασμό οποιουδήποτε Πελάτη μέχρι η ταυτότητα, η ηλικία και ο τόπος κατοικίας του Πελάτη να έχουν επαληθευθεί. Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας KYC (Γνώρισε τον Πελάτη Σου) αμέσως μετά την πρώτη κατάθεση στον winmasters Λογαριασμό.

3.3 Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, υποχρεούστε Εσείς να αποστείλετε χρήματα προς και μπορεί να απαιτηθεί να λάβετε χρήματα από την winmasters . Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικούς επεξεργαστές πληρωμής τρίτων και/ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων («PSPs») για να επεξεργαστούμε τέτοιες οικονομικές συναλλαγές. Εσείς μας εξουσιοδοτείτε, όπως είναι αναγκαίο, να αναθέσουμε στους εν λόγω παρόχους PSPs να χειριστούν τις καταθέσεις και αναλήψεις από το Λογαριασμό σας και Εσείς αμετάκλητα συμφωνείτε ότι μπορούμε να δώσουμε τέτοιες οδηγίες εκ μέρους σας, σύμφωνα με τα αιτήματά σας όπως αυτά υποβάλλονται στις αντίστοιχες λειτουργίες στις Πλατφόρμες μας. Συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του κάθε PSP. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Συμφωνιών και των όρων & προϋποθέσεων των PSPs θα υπερισχύσουν αυτές οι Συμφωνίες.

3.4 Η winmasters δεν δέχεται μετρητά κεφάλαια που στάλθηκαν ή παραδόθηκαν απευθείας στη winmasters ή σε έναν Διαμεσολαβητή Πληρωμών.

3.5 Μόνον ο Πελάτης επιτρέπεται να πραγματοποιήσει μια κατάθεση με την προσωπική του Κάρτα ή μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ή του ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) που έχει δημιουργήσει σε ένα από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ή των δικαιοδόχων τους. Ένας Πελάτης δεν μπορεί να καταθέσει με την κάρτα ή το λογαριασμό άλλου ατόμου.

3.6 Η winmasters δεν θα δεχθεί ένα στοίχημα από έναν Πελάτη εκτός κι εάν έχει συσταθεί ένας winmasters Λογαριασμός στο όνομα του Πελάτη και υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στον winmasters Λογαριασμό για να καλύψουν το ποσό του στοιχήματος, ή αναγκαία κεφάλαια για να καλύψουν το ποσό του στοιχήματος τα οποία παρέχονται με έναν εγκεκριμένο τρόπο.

3.7 Η winmasters δεν θα ασχοληθεί με το ποσό που βρίσκεται στο πιστωτικό ενός Πελάτη.

3.8 Όλα τα κέρδη θα πιστωθούν στον winmasters Λογαριασμό του Πελάτη. Αναλήψεις από τον winmasters Λογαριασμό, στην έκταση του αρχικού ποσού κατάθεσης, πραγματοποιούνται με την ίδια μέθοδο πληρωμής η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αρχική κατάθεση. Για παράδειγμα, εάν μία κατάθεση πραγματοποιήθηκε με μία πιστωτική κάρτα, τουλάχιστον ένα ποσό από τα κέρδη που αντιστοιχούν στο αρχικό ποσό κατάθεσης θα αποπληρωθούν με την ίδια πιστωτική κάρτα ενώ το υπόλοιπο ποσό των κερδών μπορεί να αποπληρωθεί μέσω οποιασδήποτε άλλης μεθόδου πληρωμής. Αναλήψεις θα πραγματοποιούνται μόνο σε μία πιστωτική κάρτα, σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, ή e-wallet λογαριασμού που τηρείται στο όνομα του Πελάτη. Παρ’ όλα αυτά, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μια εναλλακτική μέθοδο πληρωμής για αναλήψεις εάν αυτό χρειαστεί. Σε περίπτωση διεξαγωγής στοιχήματος με την χρήση προπληρωμένων καρτών, η μέθοδος ανάληψης θα συμφωνείται σε συνεννόηση με τον παίκτη και εφόσον έχουνε ταυτοποιηθεί και επικαιροποιηθεί τα στοιχεία του παίχτη από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας.

3.9 Όταν ένας Πελάτης επιθυμεί να προβεί σε ανάληψη κεφαλαίων που είχε καταθέσει στον winmasters Λογαριασμό, αλλά δεν τα έχει στοιχηματίσει σε οποιοδήποτε παιχνίδι ή προσφορά αθλητικού στοιχήματος, τουλάχιστον μία φορά το ποσό της αρχικής κατάθεσης, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά των κεφαλαίων σε άλλον τραπεζικό λογαριασμό εκτός αυτού απ’ όπου αρχικά προήλθαν τα χρήματα, εάν η winmasters υποπτευθεί απάτη και/ή ξέπλυμα χρήματος.

3.10 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τις αναλήψεις με διαχειριστικό κόστος, όπως αναφέρεται στην Ιστοσελίδα.

3.11 Η τοποθέτηση ενός στοιχήματος μέσω του Διαδικτύου μπορεί να είναι παράνομο σε επικράτειες στις οποίες είναι κάτοικος ο Πελάτης και/ή έχει την κατοικία του, εάν αυτό συμβαίνει ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μία Κάρτα με σκοπό την τοποθέτηση ενός στοιχήματος.

3.12 Η winmasters , η Ρυθμιστική Αρχή ή όλες οι σχετικές Αρχές μπορούν να ελέγξουν όλες τις συναλλαγές προκειμένου να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος. Όλες οι συναλλαγές που θα ελεγχθούν προκειμένου να αποτραπεί το ξέπλυμα χρήματος και όλες οι ύποπτες συναλλαγές που θα βρεθούν από τη winmasters θα αναφέρονται στις σχετικές Αρχές.

3.13 Διατηρούμε το δικαίωμα να ορίσουμε ελάχιστα ποσά ανάληψης για διαφορετικές μεθόδους πληρωμής, όπως θα ανακοινώνεται στους πελάτες από καιρό σε καιρό στην ενότητα Πληροφορίες Πληρωμών της ιστοσελίδας. Εάν ένας πελάτης αιτηθεί ένα ποσό μικρότερο από το ελάχιστο ποσό ανάληψης, μπορούμε να χρεώσουμε τον πελάτη με ένα διακριτικό τέλος το οποίο εξαρτάται από την επιλεγείσα μέθοδο πληρωμής. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα αυξημένο τέλος αναλήψεων.

3.14 Η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει πρόσθετες διαδικασίες για οποιαδήποτε πληρωμή ή σωρευτική ανάληψη που υπερβαίνει το ισοδύναμο των €2.300 και επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Εταιρείας, να διενεργεί τέτοιες πρόσθετες διαδικασίες επαλήθευσης στην περίπτωση χαμηλότερων ποσών ανάληψης.

3.15 Σε περίπτωση μιας αίτησης ανάληψης, διατηρούμε το δικαίωμα να καθορίσουμε τα ελάχιστα ή τα μέγιστα ποσά για κάθε πελάτη.

3.16 Όλες οι winmasters οικονομικές συναλλαγές είναι ασφαλείς και προστατεύονται με τις υψηλότερες μεθόδους κρυπτογράφησης (Secure Sockets Layer (SSL)). Η winmasters δεν αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών και/ή διαδικτυακές ταυτότητες πορτοφολιού που σχετίζονται με συναλλαγές πελατών.

3.17 Γενικές πληροφορίες για τις μεθόδους πληρωμής κατάθεσης.

3.18 Τα όρια καταθέσεων και τα τέλη των διαθέσιμων μεθόδων πληρωμής αναφέρονται παρακάτω:

Μέθοδος Πληρωμής

Ελάχιστο

Μέγιστο

Έξοδα

Πιστωτικές κάρτες

€ 10

€ 2.000

0%

Τραπεζικό έμβασμα

€ 50

€ 10.000

0%

Neteller

€ 10

€ 2.000

0%

Paysafecard

€ 10

€ 1.000

0%

Skrill (Moneybookers)

€ 10

€ 2.000

0%

Για να καταθέσετε χρήματα στον winmasters Λογαριασμό Σας, Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις μεθόδους που καθορίζονται στις σχετικές σελίδες της Ιστοσελίδας (των Ιστοσελίδων), όπως αυτές ίσως να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό. Επί του παρόντος, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες μέθοδοι:

3.18.1 VISA: Η μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό σας πραγματοποιείται στη στιγμή. Μπορείτε να αιτηθείτε ανάληψη στην Visa κάρτα σας εφόσον έχετε κάνει μία επιτυχημένη κατάθεση εντός των τελευταίων 180 ημερών και έχει επαληθευθεί η κατοχή της κάρτας από εσάς. Τα κεφάλαια πιστώνονται απευθείας στην κάρτα σας εντός 3-5 εργάσιμων ημερών. Όλες οι ταμειακές συναλλαγές που επεξεργάζονται τηρούν τα πρότυπα συμμόρφωσης του Κλάδου Πληρωμής Καρτών (PCI) για την ασφάλεια των δεδομένων, χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση 128-bit, η οποία εξασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία των μεταδιδόμενων στοιχείων. Αυτή η τελευταία-υψηλή-τεχνολογία προστασίας είναι η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τις μεγάλες τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

3.18.2 MasterCard: Η μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό σας πραγματοποιείται στη στιγμή. Η απευθείας ανάληψη στην MasterCard είναι διαθέσιμη.

3.18.3 Maestro: Η μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό σας πραγματοποιείται στη στιγμή. Η απευθείας ανάληψη στην Maestro κάρτα είναι διαθέσιμη.

3.18.4 Τραπεζικό έμβασμα: είναι μια μεταφορά κεφαλαίων από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε έναν άλλον. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρειαστεί να συνδεθείτε με τις διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες σας (online banking) και να εξουσιοδοτήσετε την τραπεζική μεταφορά ή να εξουσιοδοτήσετε την τράπεζά σας να ξεκινήσει τη μεταφορά. Μπορείτε να μεταφέρετε τα χρήματα από τη μία εγχώρια τράπεζα σε μία άλλη τοπική ή διεθνή. Το τραπεζικό έμβασμα είναι πολύ ταχύτερο στις εγχώριες μεταφορές. Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό σας λογαριασμό σε 1-4 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τον χρόνο επεξεργασίας από την τράπεζά σας.

3.18.5 NETELLER: είναι ένα «διαδικτυακό πορτοφόλι» που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε διαδικτυακά κατάθεση, ανάληψη και μεταφορές χρημάτων. Η NETELLER παρέχει πληρωμές την ίδια ημέρα και μεταφορές μετρητών στη στιγμή προς και από δικτυακούς τόπους συνεργαζόμενων εμπόρων και μεταξύ των κατόχων NETELLER λογαριασμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη NETELLER για να πραγματοποιήσετε καταθέσεις στο λογαριασμό σας χωρίς να αποκαλύψετε στοιχεία προσωπικά ή της πιστωτικής σας κάρτας. Η μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό σας γίνεται στη στιγμή υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στον NETELLLER λογαριασμό σας. Εμείς δεν χρεώνουμε τυχόν έξοδα για καταθέσεις μέσω NETELLER. Μπορείτε να αιτηθείτε ανάληψη στον NETELLER λογαριασμό σας εφόσον έχετε πραγματοποιήσει μία επιτυχημένη κατάθεση εντός των 6 τελευταίων μηνών. Τα κεφάλαια πιστώνονται απευθείας στο λογαριασμό σας εντός 2-6 ωρών. Μόλις συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής στην NETELLER, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail). Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα περιέχει οδηγίες για το "Βήμα 2" (την ενεργοποίηση του NETELLER λογαριασμού σας). Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε το NETELLER Όνομα Χρήστη και το Αναγνωριστικό Ασφαλείας (Account ID & Secure ID, τα οποία βρήκατε στο e-mail), καθώς και τον κωδικό πρόσβασης που είχατε εισάγει αρχικά στον NETELLER λογαριασμό στη σελίδα εγγραφής. Αποθηκεύστε αυτό το e-mail σας για αναφορά στο μέλλον. Μόλις θα έχετε ολοκληρώσει αυτά τα δύο βήματα, ο NETELLER λογαριασμός σας (ή «διαδικτυακό πορτοφόλι») θα είναι ενεργός και έτοιμος να χρηματοδοτηθεί.

3.18.6 Skrill (Moneybookers): επιτρέπει στους πελάτες που διαθέτουν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) να στέλνουν και να λαμβάνουν διαδικτυακές πληρωμές με ασφάλεια και αποτελεσματικά από άποψη κόστους, σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Skrill για να:

- Αποστείλετε χρήματα μέσω e-mail από την πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας

- Πραγματοποιήσετε διαδικτυακές αγορές

- Εισπράξετε χρήματα μέσω e-mail

Μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τον Skrill (Moneybookers) λογαριασμό σας μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, διαδικτυακού τραπεζικού εμβάσματος, άμεσης τραπεζικής συναλλαγής (direct banking) ή μέσω επιταγής. Η μεταφορά των χρημάτων προς το λογαριασμό σας γίνεται στη στιγμή, δεδομένου ότι ήδη έχετε χρήματα στον Skrill (Moneybookers) λογαριασμό σας. Εμείς δεν χρεώνουμε οποιαδήποτε έξοδα για τις καταθέσεις που πραγματοποιούνται μέσω Skrill (Moneybookers).

Μπορείτε να αιτηθείτε ανάληψη στον Skrill (Moneybookers) λογαριασμό σας εφόσον έχετε πραγματοποιήσει μία επιτυχημένη κατάθεση εντός των 6 τελευταίων μηνών και έχει επαληθευθεί ότι είστε κάτοχος της κάρτας. Τα κεφάλαια πιστώνονται απευθείας στο λογαριασμό σας εντός 2-6 ωρών από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία. Δεν θα μπορείτε να μεταφέρετε τα κεφάλαια από την Skrill.com στο λογαριασμό σας εάν τα έχετε καταθέσει χρησιμοποιώντας MasterCard. Η Skrill (Moneybookers) είναι απολύτως ασφαλής. Μέσα από ένα συνδυασμό ελέγχου των συναλλαγών, με το SMS επαλήθευσης των συναλλαγών για τους κατόχους καρτών και μια ειδική ομάδα για την καταπολέμηση της απάτης, η Skrill (Moneybookers) είναι μια εντελώς ασφαλής διαδικτυακή μέθοδος πληρωμής.

3.18.7 Paysafecard: είναι η κορυφαία προπληρωμένη κάρτα πληρωμής για διαδικτυακές πληρωμές. Η μεταφορά των χρημάτων στο λογαριασμό σας πραγματοποιείται στη στιγμή. Εμείς δεν χρεώνουμε τυχόν έξοδα για καταθέσεις μέσω Paysafecard. Η Paysafecard είναι απολύτως ασφαλής. Μέσα από ένα συνδυασμό του ελέγχου των συναλλαγών με το SMS επαλήθευσης συναλλαγών για τους κατόχους καρτών και μια ειδική ομάδα για την καταπολέμηση της απάτης, η Paysafecard είναι μια απολύτως ασφαλής διαδικτυακή μέθοδος πληρωμής.

3.19 Γενικές Πληροφορίες για τις μεθόδους ανάληψης.

Το υπόλοιπο του Λογαριασμού Σας είναι το ποσό των πραγματικών χρημάτων κατατεθειμένων στο Λογαριασμό σας συν οποιαδήποτε κέρδη και/ή μείον οποιεσδήποτε ζημίες είχατε από τη χρήση των Υπηρεσιών, μείον κάθε κόστος συμμετοχής ή άλλα έξοδα, εφόσον συντρέχουν λόγοι, και μείον οποιαδήποτε ποσά για τα οποία εσείς έχετε ήδη προβεί σε ανάληψη ή ποσά που έχουν ακυρωθεί ή ανακτηθεί από εμάς εξαιτίας οποιασδήποτε γνωστής ή υποψίας απάτης ή εξαιτίας καταθέσεων ή άλλων συναλλαγών που έχουν απορριφθεί ή ακυρωθεί από την τράπεζά σας (είτε ως αποτέλεσμα ανεπαρκών κεφαλαίων, αντιστροφή χρέωσης ή άλλως), οποιαδήποτε Τέλη Αδρανούς Λογαριασμού ή τυχόν ποσά τα οποία εκπίπτουν διαφορετικά ή θα καταπέσουν στο πλαίσιο αυτών των Συμφωνιών.

Η αποδοχή του αιτήματος ανάληψης υπόκειται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς της μεθόδου κατάθεσης, περιορισμούς του μπόνους και/ή των Αναθεωρήσεων Ασφάλειας και οποιουσδήποτε άλλους όρους αυτών των Συμφωνιών. Όλες οι αναλήψεις υπόκεινται στα όρια συναλλαγών, όπως παρατίθεται κατωτέρω και τυχόν έξοδα επεξεργασίας για καταθέσεις και αναλήψεις για τα οποία σας έχουμε ενημερώσει πριν την ανάληψη. Τα μετρητά δεν είναι μια αποδεκτή μορφή κατάθεσης ή ανάληψης.

Μπορούμε να αναφέρουμε και να παρακρατήσουμε οποιοδήποτε ποσό από τα κέρδη σας, προς συμμόρφωση με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι φόροι που δημιουργούνται σχετιζόμενοι με οποιαδήποτε κέρδη σάς αποδίδονται θα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Τα υπόλοιπα του Λογαριασμού δεν μπορούν να μεταφερθούν, να αντικατασταθούν ή να εξαγοραστούν για τυχόν άλλο έπαθλο. Η καταβολή κεφαλαίων για τα οποία θα προβείτε σε ανάληψη θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω της ίδιας μεθόδου πληρωμής και στο ίδιο νόμισμα με το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι καταθέσεις.

- Πριν από κάθε αίτημα ανάληψης, ο winmasters λογαριασμός σας πρέπει να επαληθεύεται με το να μας αποστέλλετε τα KYC (Γνώρισε τον Πελάτη Σου) έγγραφά σας. Ο ταχύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης, κατά την εγγραφή. Μόλις έχετε επαληθεύσει το λογαριασμό σας, όλα τα όρια θα αφαιρεθούν και τα αιτήματά σας ανάληψης θα εκτελεστούν πιο γρήγορα.

- Τα ελάχιστα και τα μέγιστα όρια για κάθε επιλογή ανάληψης που έχουν οριστεί στο ταμείο και παρακάτω και ο παίκτης δεν θα είναι σε θέση να προβεί σε ανάληψη πάνω από το ανώτατο όριο ή κάτω από το ελάχιστο όριο που έχει καθορισθεί.

- Εάν ένας παίκτης φτάσει το μέγιστο όριο για μια συγκεκριμένη επιλογή ανάληψης, αυτός/αυτή δεν θα είναι σε θέση να ζητήσει άλλη ανάληψη από την ίδια επιλογή, μέχρι το αρχικό αίτημα εξαργύρωσης να επεξεργασθεί πλήρως.

- Η Εταιρεία διατηρεί τα κεφάλαια των παικτών ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε έναν λογαριασμό Πελατών που τηρείται στην Ελληνική τράπεζα Κύπρου, στην οποία έχει δοθεί εντολή από την Εταιρία να αποκαλύψει πληροφορίες στην Αρχή, εφόσον της ζητηθεί.

- Οι αναλήψεις θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσα στις επόμενες 72 ώρες, έτσι ώστε η μεταφορά να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τυχόν ελέγχους που κρίνονται αναγκαίοι, εντός 10 εργάσιμων ημερών, και μετά από αυτούς να ολοκληρωθεί η μεταφορά.

- Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μια εναλλακτική μέθοδο πληρωμής για την ανάληψη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η οποία θα είναι και σε συνεννόηση με τον Παίκτη.

- Τα όρια ανάληψης και τα έξοδα των διαθέσιμων μεθόδων πληρωμής αναγράφονται παρακάτω:

Μέθοδος Πληρωμής

Ελάχιστο

Μέγιστο

Έξοδα

Πιστωτικές κάρτες

€ 20

€ 2.000

0-3%

Τραπεζικό έμβασμα

€ 20

€ 2.000

0-3%

Neteller

€ 20

€ 2.000

0-3%

Skrill (Moneybookers)

€ 20

€ 2.000

0-3%

Paysafe

€ 20

€ 1,000

0%

3.19.1 Αναλήψεις προς τον Τραπεζικό σας λογαριασμό: Εάν θέλετε τα κέρδη σας να καταβληθούν στον τραπεζικό σας λογαριασμό, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα επιθυμητά κεφάλαια έχουν μεταφερθεί πρώτα στο «Μετρητά», πριν αιτηθείτε ανάληψη.

3.19.2 Αναλήψεις προς την Πιστωτική σας Κάρτα: είναι διαθέσιμη μόνο για τις κάρτες VISA που έχουν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την κατάθεση κεφαλαίων. Εάν στο λογαριασμό σας είναι καταγεγραμμένες περισσότερες από μία κάρτες VISA, τότε η ανάληψή σας θα επεξεργασθεί στην κάρτα Visa που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο τους 3 τελευταίους 3 μήνες.

3.19.3 Αναλήψεις προς e-wallets, Skrill (Moneybookers), Neteller: είναι δυνατή μόνον σε έναν λογαριασμό Skrill ή Neteller που έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την κατάθεση κεφαλαίων.

4. Υπεύθυνο Παιχνίδι

4.1 Μπορείτε κατά την κρίση σας να επιλέξετε τον αποκλεισμό του εαυτού σας από τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Παιχνίδια στην ιστοσελίδα Μας. Προκειμένου να αποκλείσετε την πρόσβασή σας στα Παιχνίδια χρειάζεται να αποστείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support @ winmasters.com.cy αναφέροντας τις ακόλουθες επιλογές:

- Time Out Facility – αποκλεισμός για 24 ώρες

- Αυτο-αποκλεισμός (για ελάχιστο 7 μέρες)

- Οριστικό αυτο-αποκλεισμό

Εναλλακτικά ο μηχανισμός αυτό-αποκλεισμού είναι διαθέσιμος (μόνο για συνδεδεμένους χρήστες) μέσω της ενότητας «Υπεύθυνο Παιχνίδι» στην εσωτερική σελίδα «Ο λογαριασμός μου» και ακολούθως ο αυτο-αποκλεισμός τίθεται άμεσα σε ισχύ.

4.2 Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει οριστικό αυτό-αποκλεισμό σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω, τότε δεν θα είστε σε θέση να αναστρέψετε αυτήν την απόφαση για τουλάχιστον 6 μήνες, μετά θα μπορείτε να αποστείλετε ένα email στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address) προκειμένου να επανενεργοποιήσετε την πρόσβαση στα Παιχνίδια και να επανενεργοποιήσετε την πρόσβαση στον winmasters Λογαριασμό σας.

4.3 Κατά τη δημιουργία ρυθμίσεων στον winmasters λογαριασμό σας μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιβολή ενός ανώτατου ορίου μέγιστης κατάθεσης που μπορεί να κάνετε σε σχέση με τον παικτικό σας λογαριασμό. Τα όρια καταθέσεων μπορούν να οριστούν σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή/και μηνιαία βάση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

· Τα όρια κατάθεσης ρυθμίζονται στο νόμισμα του λογαριασμού σας

· Τα όρια κατάθεσης που τίθενται για πρώτη φορά θα ενεργοποιούνται άμεσα.

· Τα μειωμένα όρια κατάθεσης επίσης θα ενεργοποιούνται άμεσα.

· Τα αυξημένα όρια κατάθεσης θα ενεργοποιούνται σε 7 ημέρες.

Εάν επιθυμείτε να αφαιρέσετε ένα όριο κατάθεσης που είχατε ορίσει πριν, αυτή η ενέργεια θα ενεργοποιείται εντός 7 ημερών.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα όρια κατάθεσης σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. όρια καταθέσεων ισχύουν για το ποσό που ορίζεται για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο (ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία)

4.4 Κατά τη δημιουργία του winmasters λογαριασμού σας μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιβολή ενός ανώτατου ορίου σχετικά με το μέγιστο ποσό χρημάτων που μπορεί να χαθεί ανά ημέρα (24 ώρες) στο αθλητικό στοίχημα. Με το που θα φτάσετε ανά πάσα στιγμή τα μέγιστα όριά που εσείς θέσατε, τότε θα σας αρνηθεί οποιοδήποτε περαιτέρω στοίχημα, ποντάρισμα ή χρόνος παραμονής. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα όρια υπό τους ακόλουθους όρους:

· Ένα όριο που τίθεται για πρώτη φορά θα ενεργοποιείται άμεσα.

· Ένα μειωμένο όριο επίσης θα ενεργοποιείται άμεσα.

  • Ένα αυξημένο όριο θα ενεργοποιείται σε 7 ημέρες.

Εάν επιθυμείτε να αφαιρέσετε ένα όριο που είχατε ορίσει πριν, αυτή η ενέργεια θα ενεργοποιείται εντός 7 ημερών. Τα όρια τίθενται στο νόμισμα του λογαριασμού σας.

4.5 Κατά την δημιουργία του winmasters λογαριασμού σας μπορείτε να επιλέξετε να γίνεται έλεγχος για την ώρα που περάσατε παίζοντας στη μορφή reality check. Εάν οποιαδήποτε στιγμή φτάσετε το ανώτατο όριο που εσείς θέσατε, θα λάβετε ένα pop-up μήνυμα με την επιλογή να αποσυνδεθείτε ή να συνεχίσετε να παίζετε. Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχει προεπιλογή reality check στα 60 λεπτά, το οποίο μπορείτε να αλλάξετε μέσω του συνδέσμου reality check κάτω από την κατηγορία «Ο λογαριασμός μου».

5. Παράπονα Χρήστη

Σε περίπτωση διαφωνίας, συνιστάται ο Κάτοχος Λογαριασμού να υποβάλλει παράπονα στην εξυπηρέτηση πελατών της winmasters , χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα. Τα μέρη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουν σε μια κοινώς αποδεκτή λύση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο πελάτης μπορεί επίσης να υποβάλλει παράπονα εντός 6 μηνών στην ΕΑΣ (Εθνική Αρχή Στοιχημάτων), η οποία πρέπει να περιέχει ξεκάθαρες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του καταγγελθέντα και να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που έδωσαν αφορμή για την καταγγελία.

Εάν ένας χρήστης έχει ένα παράπονο, αυτός/αυτή μπορεί να:

1.Αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα (Email) στην εξυπηρέτηση πελατών στο support@ winmasters.com.cy

2. Η winmasters θα καταβάλει έγκαιρα κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του αναφερθέντος ζητήματος.

3. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης δεν ικανοποιηθεί με την επίλυση του παραπόνου από την Εταιρεία, μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στην ΕΑΣ:

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Michael Karaoli & Gregori Afxentiou,

1439 Nicosia

Call centre: 22601215

Fax: 22605043

Email: info@nba.gov.cy

Σημειώνεται ότι για όλα τα ανεπίλυτα παράπονα, τελικός κριτής είναι η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Παράδειγμα

Βήμα 1:

Εάν έχετε κάποιο παράπονο που αφορά οποιαδήποτε πτυχή της υπηρεσίας που έχετε λάβει από τη winmasters , ή επιθυμείτε να αμφισβητήσετε το πώς έχει διευθετηθεί το στοίχημά σας σε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο support@winmasters.com.cy , ή κάντε κλικ στο επικοινωνήστε μαζί μας αναφέροντας τους όρους του παραπόνου σας.

Βήμα 2:

Ένα μέλος της Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών μας θα διαβάσει την ερώτηση ή το παράπονό σας, μια απόφαση μπορεί να διατυπωθεί εκείνη τη στιγμή, για τα πιο πολύπλοκα ερωτήματα ή τις καταγγελίες για τις οποίες μπορεί να απαιτείται περαιτέρω έρευνα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ανά πάσα στιγμή μέσα σε 72 ώρες με μια απόφαση, ή ένα αίτημα για περαιτέρω πληροφορίες προκειμένου να λάβετε αυτήν την απόφαση.

Βήμα 3:

Εάν δεν συμφωνήσετε με την απόφαση της Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών μας, μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε να κλιμακώσετε το θέμα σε ένα μέλος του τμήματος που είναι ανώτερο από το μέλος που τοποθετήθηκε στο αρχικό σας παράπονο, μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του Επικεφαλής της Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Για να κλιμακωθεί ένα παράπονο, θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς οι λόγοι που σας οδήγησαν στο να ασκήσετε προσφυγή κατά της προηγούμενης απόφασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

Βήμα 4:

Η απόφαση του Επικεφαλής της Εξυπηρέτησης Πελατών μας σε μια διαφωνία ή παράπονο θα πρέπει να θεωρείται ως η άποψη της Εταιρείας, εκτός αν στη συνέχεια την υπερκεράσει η ΕΑΣ ή ο Διευθυντής της Εταιρείας ως ακολούθως:

• Το παράπονό σας θα αναφερθεί στο Τμήμα Καταγγελιών της ΕΑΣ, όπου θα ακούσουν το παράπονό σας, και/ή

• Υπό εξαιρετικές περιστάσεις, ένα παράπονο μπορεί να κλιμακωθεί μέχρι και τον Διευθυντή της Εταιρείας για την τελική απόφαση, αν και τα δύο μέρη συμφωνούν σε αυτό ως ένα σχέδιο δράσης.

Βήμα 5:

Στην απίθανη περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα του ερωτήματος σας, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω βήματα:

• Εσείς ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να φέρετε τις διαφορές στην προσοχή της ΕΑΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nba.gov.cy, εάν κρίνετε πως το παράπονό σας παραμένει άλυτο.

6. Ματαιωμένοι και Εγκαταλειμμένοι Αγώνες

6.1 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας, του διακομιστή ή άλλες τεχνικές ανωμαλίες, που παρουσιάζουν καθυστέρηση ή οποιαδήποτε είδη διαταραχών που ενδέχεται να προκύψουν, ενώ εσείς κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας ή ενώ επωφελείστε από τις Υπηρεσίες. Αν διαπιστώσουμε ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε επιστροφές χρημάτων, αυτές θα πρέπει να δίνονται κατά περίπτωση.

6.2 Επιπλέον, δεν θα πρέπει να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν βλάβες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με οποιοδήποτε χρόνο διακοπής, του διακομιστή ή άλλες τεχνικές ανωμαλίες, που παρουσιάζουν καθυστέρηση ή οποιαδήποτε είδη διαταραχών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη λειτουργία ή τη μετάδοση, την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της, απώλεια ή καταστροφή των δεδομένων, την επικοινωνία ή την ανεπάρκεια γραμμών, την κατάχρηση οποιουδήποτε ιδιώτη της ιστοσελίδας ή για οποιεσδήποτε άλλες βλάβες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν.

6.3 Σε περίπτωση που σε έναν αγώνα το παιχνίδι αρχίσει αλλά ματαιωθεί εξαιτίας μιας βλάβης στο σύστημα της winmasters , η winmasters θα πρέπει να Σας επιστρέψει το ποσό που ποντάρατε στο παιχνίδι με το να το πιστώσει στον winmasters Λογαριασμό σας ή εάν ο Λογαριασμός δεν υφίσταται πλέον, με το να το καταβάλλει σε Εσάς με έναν εγκεκριμένο τρόπο, και εάν Εσείς έχετε μια συσσωρευμένη πίστωση τη στιγμή που ματαιώθηκε το παιχνίδι, να πιστώσει στον winmasters Λογαριασμό Σας τη νομισματική αξία της πίστωσης ή, εάν ο λογαριασμός δεν υπάρχει πλέον, να Σας το πληρώσει σε έναν εγκεκριμένο τρόπο.

6.4 Σε περίπτωση που σε έναν αγώνα το παιχνίδι αρχίσει αλλά ματαιωθεί εξαιτίας μιας βλάβης που απορρέει από το σύστημά Σας ή που απορρέει από ένα σφάλμα δικτύου, η winmasters θα πρέπει να Σας επιστρέψει το ποσό που ποντάρατε στο παιχνίδι με το να το πιστώσει στον winmasters Λογαριασμό σας ή εάν ο Λογαριασμός δεν υφίσταται πλέον, με το να το καταβάλλει σε Εσάς με έναν εγκεκριμένο τρόπο. Εάν το παιχνίδι ολοκληρώθηκε από το σύστημα του διακομιστή, η winmasters θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι σαν αυτό να ολοκληρώθηκε πλήρως. Αυτό περιλαμβάνει την ανάληψη του ποσού που ποντάρετε και την παροχή όλων των κερδών που παρήχθησαν ως αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την παροχή όλων των κερδών κατά τη διάρκεια παιχνιδιών μπόνους που ενδέχεται να έχουν χορηγηθεί ως αποτέλεσμα του εγκαταλειμμένου παιχνιδιού.

6.5 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος, όλα τα πονταρίσματα θα ακυρωθούν.

6.6 Εάν εξαιτίας ενός τεχνικού λάθους, τα κέρδη δεν πιστώνονται στον winmasters Λογαριασμό Σας, Εσείς θα πρέπει να διακόψετε αμέσως το παιχνίδι και να ενημερώσετε τη winmasters σε έτσι ώστε οι συναλλαγές του παιχνιδιού να μπορούν να εξεταστούν και να διορθωθούν αναλόγως.

6.7 Σε περίπτωση που η winmasters αποτύχει να επιστρέψει οποιαδήποτε και όλα τα κεφάλαια από τον winmasters Λογαριασμό Σας (μείον οποιαδήποτε έξοδα ανάληψης) κατά το κλείσιμο, τον αποκλεισμό ή την εξαίρεση του winmasters Λογαριασμού Σας, Εσείς θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της winmasters οι οποίοι στη συνέχεια θα εξετάσουν την αίτηση και, εάν εγκριθεί, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να επιστρέψουν τα κεφάλαια σε Εσάς.

7. Παραβιάσεις και Λήξη

7.1 Αν Εσείς παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων ή εάν έχουμε βάσιμους λόγους να υποπτευόμαστε ότι Εσείς τους έχετε παραβιάσει, διατηρούμε το δικαίωμα να μην ανοίξουμε, να αναστείλουμε, να κλείσουμε τον winmasters Λογαριασμό σας, αλλά και διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πληρωμή των κερδών Σας και να επιβάλουμε αυτά τα κεφάλαια για λογαριασμό τυχόν βλαβών που οφείλονται σε Εσάς. Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει γραπτώς με αιτιολογημένη απόφαση εσάς, καθώς και την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

7.2 Εάν υποψιαστούμε ότι είστε Εσείς που ασχολείστε με παράνομες ή δόλιες δραστηριότητες κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, ή ότι Εσείς έχετε προβλήματα με

πιστωτές ή με άλλον τρόπο επιζήμιο για την επιχείρησή μας, μπορούμε να παγώσουμε ή να λήξουμε τον winmasters λογαριασμό Σας ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε στοιχήματα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

7.3 Εσείς αναγνωρίζετε ότι η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων θα είναι αυτή που θα λάβει την τελική απόφαση για το εάν Εσείς έχετε παραβιάσει τους κανόνες μας τους όρους ή τις προϋποθέσεις μας με τρόπο που να οδηγεί στην αναστολή ή την οριστική φραγή Σας συμμετοχής στην ιστοσελίδα μας.

8. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

8.1 Με το παρόν Εσείς αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι είναι απαραίτητο για την Εταιρεία να συλλέξει τα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να Σας επιτρέψει την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και για να Σας επιτρέψει να συμμετάσχετε στα Παιχνίδια.

8.2. Με το παρόν, πληροφορείστε ότι οι εταιρείες οι οποίες τηρούν αρχείο προσωπικών δεδομένων οφείλουν να εναρμονίζονται με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (Ν. 138(I)/2001). Η Εταιρεία θα προστατεύσει τις προσωπικές σας πληροφορίες και θα σεβαστεί την ιδιωτική σας ζωή σύμφωνα με τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές και τους ισχύοντες νόμους.

8.3. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνον για να σας επιτρέψει να συμμετάσχετε στα Παιχνίδια και να πραγματοποιήσετε λειτουργίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας στα Παιχνίδια.

8.4 Μόνο ειδικευμένο προσωπικό εντός του οργανισμού της εταιρίας θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

8.5 Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους, εκτός εάν αυτή η κοινοποίηση είναι αναγκαία για την επεξεργασία των αιτημάτων σας σε σχέση με τη συμμετοχή σας στα Παιχνίδια ή εάν απαιτείται από το νόμο. Εσείς διά του παρόντος συμφωνείτε με τις προαναφερόμενες γνωστοποιήσεις.

8.6 Έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που κατέχει η Εταιρεία για εσάς καθώς και το δικαίωμα να ενημερώνετε και να παρεμβαίνετε στις αποφάσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να εφαρμοστούν μόνο εντός των νόμιμων ορίων που επιτρέπεται από τη Κυπριακή νομοθεσία. Για οποιαδήποτε παράκληση, όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το support@ winmasters .com.cy

8.7 Προκειμένου να σας παράσχουμε μια αποτελεσματική υπηρεσία, η Εταιρεία και/ή οι πάροχοι υπηρεσιών της μπορεί να απαιτήσουν να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα από μία χώρα σε μία άλλη σε παγκόσμια βάση. Εσείς διά του παρόντος συμφωνείτε με αυτόν τον τρόπο μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων.

8.8 Κατά την επεξεργασία του στοιχηματικού σας λογαριασμού και συναφών συναλλαγών, η Εταιρεία μπορεί να προσφύγει σε οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, οργανισμούς ανίχνευσης απάτης και οργανισμούς ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος. Εσείς διά του παρόντος συμφωνείτε με τις προαναφερόμενες γνωστοποιήσεις.

8.9 Προκειμένου να κάνουμε την επίσκεψή σας στις Ιστοσελίδες πιο φιλική προς τον χρήστη, για να παρακολουθείτε τις επισκέψεις στις Ιστοσελίδες και για να βελτιώνουμε την εξυπηρέτηση, η Εταιρεία συλλέγει ένα μικρό κομμάτι των πληροφοριών που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser), το επονομαζόμενο cookie. Μπορείτε, εάν επιθυμείτε, να απενεργοποιήσετε τη συλλογή των cookies (παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης-browser σας για το πώς να το κάνετε αυτό). Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να περιορίσει τη χρήση των Ιστοσελίδων.

8.10 Μπορούμε επίσης να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές, τις νέες υπηρεσίες και τις προσφορές που πιστεύουμε ότι Εσείς μπορεί να βρείτε ενδιαφέροντα. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε απευθείας δεδομένα μάρκετινγκ, μπορείτε να αποεπιλέξετε μια τέτοια υπηρεσία (παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης-browser σας για το πώς να το κάνετε αυτό).

9. Τυπικοί Όροι Προωθητικών Ενεργειών

9.1 Οι όροι που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο (Τυπικοί Όροι Προωθητικών Ενεργειών) ισχύουν για όλες τις προωθητικές προσφορές διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας (η κάθε μία Προσφορά) και, μαζί με τυχόν ισχύοντες, ειδικούς, προωθητικούς όρους, οι οποίοι επίσης μπορεί να αναφέρονται ως «Βασικοί Όροι»», που καθορίζονται στην καταληκτική ιστοσελίδα του ατόμου για τη σχετική Προώθηση (Ειδικοί Όροι Προώθησης), αποτελούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε

εσάς και τη winmasters και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή μας. Με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Προσφορά, υποδηλώνετε ότι δέχεσθε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Κανόνες.

9.2 Θα πρέπει να ελέγχετε αυτούς τους Τυπικούς Όρους Προωθητικών Ενεργειών και κάθε ισχύοντα Ειδικό Όρο Προώθησης πριν συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε Προσφορά.

9.3 Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτών των Τυπικών Όρων Προωθητικών Ενεργειών και των Ειδικών Όρων Προώθησης, θα υπερισχύουν οι Ειδικοί Όροι Προώθησης, ακολουθούμενοι από αυτούς τους Τυπικούς Όρους Προωθητικών Ενεργειών, αλλά μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίλυση τέτοιων συγκρούσεων ή ανακολουθιών.

9.4 Η winmasters μπορεί, από καιρό σε καιρό, να αναπτύξει Προωθητικές ενέργειες και αυτές μπορεί να πάρουν τη μορφή των προσφορών μπόνους (είτε μπόνους πραγματικών-χρημάτων ή κάποιας άλλης μορφής κινήτρων), βραβείων κληρώσεων, συναγωνισμών, διαγωνισμών, πρωταθλημάτων, τουρνουά ή άλλης μορφής Προσφορών, ή ενός συνδυασμού οποιουδήποτε από αυτά. Η συγκεκριμένη μορφή της Προώθησης θα περιγραφεί, και όλες οι λεπτομέρειες που καθορίζονται, στις ανακοινώσεις (όπως e-mail, αναδυόμενα παράθυρα στις οθόνες υπολογιστών και επιστολές) που εκδίδουμε για να σας πούμε για κάθε Προώθηση και/ή επάνω στην καταληκτική ιστοσελίδα του ατόμου για τη σχετική Προώθηση.

9.5 Για τους σκοπούς όλων των Προωθητικών ενεργειών, ο προωθητής είναι ο φορέας όπου έχετε συνάψει σύμβαση σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1).

9.6 Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθεί κάθε Προώθηση (Προωθητική Περίοδος) θα καθορισθεί στους ισχύοντες Ειδικούς Προωθητικούς Όρους. Κάθε Προώθηση θα κλείνει αυτόματα στο τέλος της Προωθητικής Περιόδου, όπου σε αυτό το σημείο καμία περαιτέρω συμμετοχή στην εν λόγω Προσφορά δεν θα είναι δυνατή. Όπου δεν καθορίζεται η Προωθητική Περίοδος η σχετική Προώθηση θα τελειώνει όταν διακοπεί στην Πλατφόρμα.

9.7 Εκτός αν άλλως αναφέρεται, η συμμετοχή σε κάθε Προώθηση είναι περιορισμένη σε μία ανά άτομο, οικογένεια, νοικοκυριό, διεύθυνση ή οργανισμό στον οποίο η winmasters αποστέλλει την Προώθηση. Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα σε συγκεκριμένες Προωθητικές Ενέργειες να περιορίσει τη συμμετοχή σε παίκτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Όταν μία Προώθηση επιτρέπει πολλαπλούς συμμετέχοντες, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει τον αριθμό των συμμετεχόντων.

9.8 Εκτός αν άλλως αναφέρεται στην Προώθηση, αυτή προορίζεται για τον παραλήπτη στον οποίο απευθύνεται ή στην κατηγορία παραληπτών μόνο και δεν μπορεί να μεταφερθεί. Εάν δεν είστε εσείς ο παραλήπτης για τον οποίο προορίζεται η προσφορά ή δεν συμπεριλαμβάνεστε στην κατηγορία προοριζόμενων παραληπτών, τότε η προσφορά θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

9.9 Για να επιλεγείτε να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε Προωθητική ενέργεια, θα πρέπει να:

(α) είστε δεκαοκτώ (18) ετών ή περισσότερο, ή στη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης της οικείας χώρας σας, πολιτείας ή επαρχίας,

(β) εάν η προώθηση προορίζεται ειδικά για παίκτες όπου είναι κάτοικοι και/ή βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη χώρα, όπως αναφέρεται στους ισχύοντες Ειδικούς Όρους Προώθησης, να είναι κάτοικος και/ή βρίσκεται στην εν λόγω χώρα,

(γ) έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την εγγραφή στην Ιστοσελίδα και να έχετε ανοίξει έναν winmasters λογαριασμό με πραγματικά χρήματα σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις,

(δ) ικανοποιείτε οποιαδήποτε άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στις σχετικές ενότητες αυτών των Τυπικών Όρων Προωθητικών Ενεργειών όσον αφορά

ορισμένες γενικές κατηγορίες Προώθησης και τους ισχύοντες Ειδικούς Όρους Προώθησης.

9.10 Για να επιλεχθείτε να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε Προώθηση στην οποία αναφέρεται ότι προορίζεται για νέους παίκτες ή η οποία περιγράφεται ως προσφορά (ή κάτι παρόμοιο) «νέου παίκτη» ή «εγγραφής», δεν θα πρέπει προηγουμένως να έχετε ανοίξει έναν winmasters Λογαριασμό και να έχετε πραγματοποιήσει κατάθεση σε αυτόν. Τέτοιους είδους Προσφορές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με οποιαδήποτε άλλη Προωθητική Ενέργεια.

9.11 Η ταυτότητα του κάθε συμμετέχοντα σε μία Προωθητική Ενέργεια θα καθοριστεί από το σύνολο ή το συνδυασμό οποιουδήποτε από τα ακόλουθα: όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμό πιστωτικής/πληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, την IP διεύθυνση και άλλες μορφές ταυτοποίησης που μπορεί να απαιτηθούν. Διατηρούμε το δικαίωμα να αιτηθούμε περισσότερες πληροφορίες από εσάς εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένες Προσφορές.

9.12 Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προωθητική ενέργεια είναι προαιρετική.

9.13 Για να συμμετάσχετε σε μία Προωθητική ενέργεια, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στη σχετική Προσφορά, στην καταληκτική ιστοσελίδα του ατόμου για αυτήν την Προώθηση και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους ισχύοντες Ειδικούς Όρους Προώθησης.

9.14 Εκτός αν άλλως αναφέρεται στους ισχύοντες Ειδικούς Όρους Προώθησης, η εγγραφή υπαγωγής σε κάθε Προσφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

9.15 Για κάποιες Προωθήσεις, πρέπει να ικανοποιηθούν ορισμένες απαιτήσεις αποδέσμευσης ή περιορισμοί ανάληψης προτού να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μπόνους, να παιχθεί με ή, όπου κρίνεται σκόπιμο, ανάκληση, ή ως προϋπόθεση για να επιλεχθεί για ένα βραβείο, ή να ανταγωνιστεί σε ένα διαγωνισμό, συναγωνισμό, πρωτάθλημα ή τουρνουά. Οι εν λόγω επιπρόσθετοι περιορισμοί ή απαιτήσεις θα πρέπει να περιέχονται ή να αναφέρονται στους ισχύοντες Ειδικούς Προωθητικούς Όρους. Μπορείτε να αιτηθείτε ανάληψη από τον winmasters λογαριασμό μόνο όσα κεφάλαια λαμβάνονται μέσω μπόνους στις Υπηρεσίες Αθλημάτων όταν θα έχετε εκπληρώσει τους στοιχηματικούς περιορισμούς που συνδέονται με την προσφορά Μπόνους.

9.16 Σε περίπτωση που προβείτε σε ανάληψη κεφαλαίων για τα οποία έχετε λάβει ένα Μπόνους, χωρίς να έχουν εκπληρωθεί οι ισχύουσες απαιτήσεις αποδέσμευσης, περιορισμοί αποπληρωμής ή γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας, θα σας καταπίπτει το συνολικό ποσό του Μπόνους και τυχόν κέρδη που προήλθαν από αυτό το Μπόνους και η winmasters θα δικαιούται να το αφαιρέσει από τον winmasters Λογαριασμό σας.

9.17 Με την επιφύλαξη της προαναφερθείσας Ρήτρας 9.15, εκτός αν άλλως αναφέρεται στους ισχύοντες Ειδικούς Προωθητικούς Όρους, όλα τα Μπόνους πραγματικών χρημάτων θα καταβάλλονται στον winmasters Λογαριασμό των προκρινόμενων παικτών εντός επτά (7) ημερών από την εγγραφή εισόδου στη σχετική Προσφορά.

9.18 Η χρήση από εσάς οποιωνδήποτε μπόνους πραγματικών χρημάτων υπόκειται από την winmasters σε αναθεώρηση για παράτυπους τρόπους παιξίματος. Προκειμένου να διασφαλιστεί το δίκαιο παιχνίδι και η ορθή χρήση των μπόνους, η winmasters θεωρεί το χαμηλό περιθώριο στοιχήματος, το ίσο στοίχημα, το μηδενικού κινδύνου στοίχημα ή το αντισταθμιστικού κινδύνου στοίχημα ότι είναι παράτυποι τρόποι παιχνιδιού όταν αναπτύσσονται για να εκμεταλλευθούν τα μπόνους. Περαιτέρω παραδείγματα με παράτυπους τρόπους παιχνιδιού επίσης περιλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται σε:

(i) τοποθέτηση μονών ή πολλαπλών στοιχημάτων αξίας πενήντα τοις εκατό ή περισσότερο του μπόνους σε κάθε μονό παιχνίδι, ατομικό χέρι, ή γύρο, τη δημιουργία ενός υπολοίπου καθώς και τη σημαντική αλλαγή των μοτίβων παιχνιδιού (το μέγεθος του στοιχήματος, τύποι παιχνιδιών, δομές στοιχήματος, κ.λπ.) προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις αποδέσμευσης του μπόνους,

(ii) τοποθέτηση μεγάλων στοιχημάτων που καταλήγουν σε ένα σημαντικό κέρδος ακολουθούμενο από μια πτώση στο μέγεθος του στοιχήματος ίση ή μεγαλύτερη από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό του μέσου όρου του προηγούμενου μεγέθους του στοιχήματος έως ότου εκπληρωθούν οι απαιτήσεις αποδέσμευσης του μπόνους,

(iii) εάν έχουμε βάσιμους λόγους να υποπτευθούμε ότι έχετε επιδιώξει μόνο την εκμετάλλευση του μπόνους που προσφέρθηκε από τη winmasters με καλή τη πίστη για ενίσχυση της διασκέδασής σας (για παράδειγμα, όσον αφορά την αποδοχή ενός μπόνους, την εκπλήρωση της ελάχιστης απαίτησης στοιχηματισμού και κεφαλαίων που ανακλήθηκαν εκ των υστέρων).

Σε περίπτωση που η winmasters κρίνει ότι έλαβε χώρα ένας παράτυπος τρόπος παιχνιδιού, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να σας αποτρέψει από την εξαργύρωση κεφαλαίων από το Λογαριασμό σας και/ή να παρακρατήσει οποιαδήποτε από τα κέρδη σας προήλθαν από τη χρήση του μπόνους σας.

9.19 Παίκτες που εξαιρούνται και αποκλείονται: Στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι της winmasters , μητρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, ή οποιαδήποτε μέλη των ρυθμιστικών αρχών τυχερών παιχνιδιών υπό τις οποίες η winmasters διατηρεί ενεργή αδειοδότηση τυχερών παιχνιδιών, ή οποιοσδήποτε από ή τους αντίστοιχους προμηθευτές τους ή πωλητές (συμπεριλαμβανομένων των πρακτορείων διαφήμισης, εκτύπωσης και δημοσίευσης) ή οποιαδήποτε στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι οποιουδήποτε φορέα συνδέεται με οποιαδήποτε Προώθηση, ή συγγενείς οποιουδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα, η λέξη «συγγενής» περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, έναν σύζυγο, σύντροφο, παιδί ή αδελφό και κάθε πρόσωπο που διαμένει στο ίδιο νοικοκυριό όπως επίσης οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα.

9.20 Εάν ένας μη επιλέξιμος Πελάτης συμμετέχει σε οποιαδήποτε Προσφορά, η winmasters , διατηρεί το δικαίωμα, με επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των Όρων και Προϋποθέσεων, να ζητήσει την επιστροφή οποιουδήποτε μπόνους, πληρωμής, βραβείου ή άλλου επάθλου, συμπεριλαμβανομένων αυτών από το Λογαριασμό του Πελάτη.

9.21 Η winmasters , διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει οποιοδήποτε παίκτη που εξαπατά ή που παραποιεί ή αποπειράται να παραποιήσει τη διαδικασία συμμετοχής, ή τη λειτουργία της, οποιασδήποτε Προώθησης, ή του οποίου η συμπεριφορά συνιστά παραβίαση των Κανόνων, εναντίωση στο πνεύμα των Κανόνων ή την πρόθεση της σχετικής Προώθησης, ή θα μπορούσε, κατά την εύλογη κρίση του, να καταστήσει τη winmasters , οποιαδήποτε από τις εταιρείες του Ομίλου, ανυπόληπτη.

9.22 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει ένα Βραβείο ή να ζητήσει την επιστροφή οποιουδήποτε Βραβείου που απονεμήθηκε σε περίπτωση που ο Νικητής δεν έχει το δικαίωμα να λάβει τέτοιου είδους Βραβείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (με την προϋπόθεση πάντα ότι ο Νικητής είναι ο μόνος υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι αυτός/η δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε Βραβείο) ή εάν έχουμε αιτία να αποκλείσουμε το Νικητή σύμφωνα με τη ρήτρα 9.22.

9.23 Εάν ένας Πελάτης διαγωνίζεται σε έναν διαγωνισμό, πρωτάθλημα ή τουρνουά και αδυνατεί, για απολύτως οποιοδήποτε λόγο, ή επιλέξει να μην προχωρήσει στον επόμενο γύρο αφότου προκρίθηκε για να το πράξει, ο Πελάτης καταπίπτει της θέση του/της και δεν θα επιλεγεί να λάβει οποιοδήποτε Βραβείο θα απονεμηθεί στον επόμενο ή σε τυχόν συνεχόμενο γύρο ή στο τελικό Έπαθλο.

9.24 Οποιοδήποτε δικαίωμα παραλαβής Βραβείου είναι μη μεταβιβάσιμο.

9.25 Ο Νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συνολική χρήση του Βραβείου. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται ρητά σε αυτούς τους Τυπικούς Όρους Προωθητικών Ενεργειών, όχι αντιπροσωπεύσεις, εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλοι όροι που έγιναν, δόθηκαν ή έγιναν αποδεκτοί από την εταιρεία και χωρίς άλλους όρους να εφαρμόζονται, μεταξύ της winmasters και οποιουδήποτε προσώπου, σε σχέση με αυτό το Βραβείο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε όρων ως προς την καταλληλότητα, την αξιοπιστία, την ικανοποιητική ποιότητα ή το ταίριασμα για συγκεκριμένο σκοπό, ή οποιωνδήποτε άλλων σιωπηρών όρων, όλα όσα η winmasters αποκλείει στο μέγιστο που επιτρέπει ο νόμος.

9.26 Αναφορικά με οποιαδήποτε κλήρωση δώρων, οι Νικητές θα επιλέγονται τυχαία από το σύνολο των συμμετοχών που υποβλήθηκαν σωστά και καμία ευνοιοκρατία δεν θα επιδειχθεί σε όρους, φύλου, ηλικίας, γεωγραφικής τοποθεσίας, χρονικής διάρκειας ενός επιλέξιμου Πελάτη, για όποια από τα κανάλια παιχνιδιού της winmasters ένας επιλέξιμος Πελάτης έχει χρησιμοποιήσει, ή οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας.

9.27 Με τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προώθηση στην οποία ο Πελάτης κερδίζει ένα Βραβείο ή παίρνει τη μορφή διαγωνισμού, πρωταθλήματος ή τουρνουά όπου αυτός/η προοδευτικά επιτυγχάνει σε ένα δεύτερο ή συνεχόμενο γύρο, ο Πελάτης συμφωνεί να συνεργαστεί, με δικά του έξοδα, σε όλες τις διαφημίσεις, το υλικό μάρκετινγκ και τις δημοσιεύσεις και δραστηριότητες που η winmasters μπορεί να παράγει ή να κανονίσει. Ο Πελάτης επίσης συμφωνεί εάν ζητηθεί (α) να φορέσει οποιοδήποτε επώνυμο ρούχο ή ενδυμασία που μπορεί να παράσχει η winmasters , και (β) να υπογράψει, εάν ζητηθεί, ένα έντυπο αμετάκλητης αποδέσμευσης που επιτρέπει στην εταιρεία, χωρίς καμία καταβαλλόμενη αποζημίωση, να χρησιμοποιήσει το όνομά του/της, φωτογραφία, ομοίωση, πληροφορίες της χώρας και/ή της πόλης που αυτός/η διαμένει, οποιεσδήποτε παρατηρήσεις έχουν διατυπωθεί ή αποδίδονται σε αυτόν/η, και να ενσωματώσει

οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και οποιαδήποτε ακουστική/οπτική εγγραφή ή μετάδοση για τυχόν προωθητικούς σκοπούς, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, σε ολόκληρο τον κόσμο.

9.28 Όπου ο Πελάτης συμμετέχει σε οποιοδήποτε γεγονός που η winmasters φιλοξενεί ή κανονίζει συνδεόμενο με τυχόν Προώθηση, ο Πελάτης συμφωνεί να μην κάνει χρήση εμπορικού σήματος τρίτων ή να διαφημίσει οποιονδήποτε οργανισμό για τον οποίο η winmasters θεωρεί ότι είναι ανταγωνιστής της, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμούς κάθε εμπορικό σήμα ή διαφήμιση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας τυχερών παιχνιδιών. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της εν λόγω απαίτησης, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να μην απονέμει το Βραβείο ή να ζητήσει την επιστροφή οποιουδήποτε Βραβείου απονεμήθηκε.

9.29 Όσον αφορά οποιαδήποτε υποβολή ή υπαγωγή κάνει ο Πελάτης κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε οποιαδήποτε Προώθηση, αυτός/η εγγυάται ότι το σχετικό υλικό θα είναι ολόκληρο δικό του/της πρωτότυπο, προϊόν, εργασίας και δεν θα παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου. Ο Πελάτης συμφωνεί να εκχωρήσει όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων αυτά της πνευματικής ιδιοκτησίας) σε οποιοδήποτε υλικό (και εάν υπάρχουν ηθικά δικαιώματα, συμφωνεί να παραιτηθεί από τα εν λόγω δικαιώματα) και συμφωνεί να μεταφέρει όλα τα έγγραφα και να κάνει οποιαδήποτε άλλα πράγματα ευλόγως αναγκαία προκειμένου να εξασφαλίσει τον τίτλο της εταιρείας για το εν λόγω υλικό και να επιτρέψει την πλήρη χρήση και εκμετάλλευσή του από την εταιρεία.

9.30 Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός μπόνους πραγματικών χρημάτων ή οποιαδήποτε υπέρβαση πληρωμής πραγματοποιηθεί από λάθος σε έναν προκρινόμενο παίκτη, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων υπόκεινται στους Κανόνες, να ζητήσει την επιστροφή του ποσού και οποιουδήποτε επιπρόσθετου μπόνους πραγματικών χρημάτων ή οποιασδήποτε επιπρόσθετης πληρωμής από τον winmasters Λογαριασμό.

9.31 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, διακόψει ή τερματίσει οποιαδήποτε Προώθηση, ή οποιοδήποτε στοιχείο αυτής, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, για οποιοδήποτε λόγο απολύτως, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό αν έχει υπάρξει οποιαδήποτε εκτύπωση, παραγωγή, διανομή ή άλλο σφάλμα σε οποιαδήποτε Προώθηση ή στην Ιστοσελίδα, ή οπουδήποτε έχει υπάρξει σφάλμα στην προετοιμασία για ή τη διεξαγωγή οποιασδήποτε Προώθησης που επηρεάζει το αποτέλεσμα της Προώθησης ή τον αριθμό των συμμετεχόντων ή την αξία των απαιτήσεων.

9.32 Οι όροι και προϋποθέσεις μπορεί να τροποποιηθούν από τη winmasters ανά πάσα στιγμή με τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων επί της σχετικής σελίδας (επί των σχετικών σελίδων) της Ιστοσελίδας. Η winmasters συνιστά να επανέρχεσθε τακτικά σε αυτούς τους Τυπικούς Όρους Προωθητικών Ενεργειών. Με τη συνεχή συμμετοχή σας στην Προώθηση, αποδέχεσθε οποιονδήποτε από τους τροποποιημένους όρους.

9.33 Εάν αυτοί οι Τυπικοί Όροι Προωθητικών Ενεργειών ή οποιοιδήποτε ισχύοντες Ειδικοί Προωθητικοί Όροι μεταφράσθηκαν σε μία γλώσσα άλλη από την Ελληνική, τότε η έκδοση της Ελληνικής γλώσσας θα υπερισχύει όπου υπάρχει οποιαδήποτε ανακολουθία.

9.34 Κατά την εγγραφή στην winmasters , συναινείτε να λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με προωθητικές προσφορές της εταιρείας μέσω e-mail, ταχυδρομείο, SMS και τηλεφωνικές ειδοποιήσεις, και οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να σταματήσετε την λήψη μηνυμάτων επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

10. Γενικοί Κανόνες Αθλητικών Στοιχημάτων

10.1 Αυτοί η δέσμη όρων και προϋποθέσεων διέπει τη χρήση του Αθλητικού Στοιχήματος της winmasters . Κατά την τοποθέτηση ενός στοιχήματος στη winmasters , ο Πελάτης έχει ως εκ προοιμίου συμφωνήσει ότι ο Πελάτης έχει διαβάσει, καταλάβει και θα τηρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

10.2 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην Ιστοσελίδα, στα όρια στοιχηματισμού, στα όρια αποπληρωμής και στις προσφορές.

10.3 Ένα στοίχημα δεν είναι έγκυρο μέχρι να επικυρωθεί και να εμφανισθεί στο ιστορικό στοιχημάτων του πελάτη. Σε περιπτώσεις που υπάρχει αβεβαιότητα για την εγκυρότητα ενός στοιχήματος, ο πελάτης καλείται να ελέγξει τα ανοιχτά (σε εκκρεμότητα) στοιχήματα, ή να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

10.4 Σε περίπτωση που προκύψει διαφωνία σχετικά με την αποδοχή (ή την έλλειψη αυτής) οποιασδήποτε συναλλαγής στο λογαριασμό του πελάτη, η βάση δεδομένων καταγραφής συναλλαγών θα είναι η ανώτατη αρχή για να αποφανθεί σε τέτοια ζητήματα.

10.5 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να κηρύξει άκυρο ένα στοίχημα, στο σύνολό του ή εν μέρει, εάν είναι προφανές ότι οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις έχουν συμβεί:

Τα στοιχήματα έχουν προσφερθεί, τοποθετηθεί και/ή έγιναν αποδεκτά εξαιτίας ενός Σφάλματος, («Σφάλμα» είναι ένα λάθος, τυπογραφικό σφάλμα καταχώρησης, παρερμηνεία, εσφαλμένη ανάγνωση, λανθασμένη μετάφραση, εσφαλμένη ορθογραφία, τεχνικός κίνδυνος, Σφάλμα εγγραφής, Λάθος συναλλαγής, πρόδηλο Σφάλμα,

ανωτέρα βία και/ή παρόμοιο.),

Τοποθετήθηκαν στοιχήματα ενώ η Ιστοσελίδα αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα, τα οποία (στοιχήματα) διαφορετικά δεν θα γινόντουσαν αποδεκτά,

Στοιχηματισμός υπό Επιρροή, («Στοιχηματισμός υπό Επιρροή» είναι μία πράξη, που απαγορεύεται από τη winmasters , όπου ένας Πελάτης, ή μέρη που δρουν σε συνδυασμό με έναν Πελάτη, μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα ή ενός γεγονότος – άμεσα ή έμμεσα.),

Συνδικάτο Στοιχηματισμού, («Συνδικάτο Στοιχηματισμού» είναι μία πράξη, που απαγορεύεται από τη winmasters , όπου ένας Πελάτης, ή μέρη που δρουν σε συνδυασμό με έναν Πελάτη, περιφρονούν τους Κανόνες της winmasters – άμεσα ή έμμεσα.),

Ένα αποτέλεσμα έχει επηρεασθεί από εγκληματικές πράξεις - άμεσα ή έμμεσα,

Έχει γίνει μια δημόσια ανακοίνωση σχετική με το στοίχημα η οποία μεταβάλλει σημαντικά τις αποδόσεις

Ακυρωμένα στοιχήματα: Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί είναι άκυρα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα την αναστολή ή την καθυστέρηση. Σε περίπτωση που ένα ακυρωμένο «κερδισμένο» στοίχημα έχει ως αποτέλεσμα ο λογαριασμός σας να έχει αρνητικό υπόλοιπο, διατηρούμε το δικαίωμα να ανακτήσουμε το εν λόγω ποσό από τις καταθέσεις του λογαριασμού σας, αναλήψεις, μπόνους ή / και κέρδη. Το αρνητικό υπόλοιπό στο λογαριασμό σας μπορεί να προκύψει εάν η επίσημη Διοργανώτρια Αρχή ανακαλέσει το αποτέλεσμα ενός γεγονότος και στο ενδιάμεσο διάστημα (από τη στιγμή που διευθετήθηκε το στοίχημα ως κερδισμένο, έως τη στιγμή που η Διοργανώτρια Αρχή ανακαλέσει το αποτέλεσμα του γεγονότος και το στοίχημα θεωρηθεί άκυρο) ο παίκτης προβεί σε ανάληψη των κερδών ή τοποθετήσει τα κέρδη σε αλλά στοιχήματα, έως ότου το υπόλοιπο του λογαριασμού του να είναι μηδενικό ή μικρότερο της αξίας του ακυρωθέντος στοιχήματος.Τυχόν οφειλόμενα ποσά (κατόπιν διακανονισμό στοιχήματος, επαναχρεώσεις, λανθασμένες πληρωμές, κλπ) μπορούν να αντισταθμιστούν με την επακόλουθη «νέα κατάθεση» από τους παίκτες.

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί αλλά το στοίχημα έχει ήδη καθοριστεί από το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

Σημείωση: Ισχύουν ειδικές εξαιρέσεις, παρακαλούμε για την ενημέρωση σας όπως μεταβείτε στους κανόνες αθλημάτων

Για στοιχήματα Πριν-τον-Αγώνα:

o Στοιχήματα που επηρεάστηκαν αφότου έχει αρχίσει ο αγώνας,

o Στοιχήματα που επηρεάστηκαν μετά από ένα γεγονός που ήταν εν εξελίξει και όπου οι συνθήκες θα μπορούσαν να έχουν μεταβληθεί με έναν άμεσο και αδιαμφισβήτητο τρόπο.

Για Live στοιχηματισμό:

o Στοιχήματα που πραγματοποιούνται με λανθασμένες αποδόσεις εξαιτίας καθυστερημένης ή αποτυχίας κάλυψης του «Live»,

o Στοιχήματα που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες προσφορές αφότου τα γεγονότα έχουν συμβεί, ή αλλιώς μετά από ένα γεγονός το οποίο κανονικά θα μπορούσε να θεωρείται ότι οδηγεί στο αποτέλεσμα που έχει ήδη συμβεί ή ότι συμβαίνει (π.χ. στοιχήματα που τοποθετούνται σε προσφορές όπως Συνολικά Γκολ που Σημειώθηκαν ή Επόμενο Γκολ ενώ έχει αναληφθεί ή έχει δοθεί πέναλτι),

o Στοιχήματα που πραγματοποιούνται σε αποδόσεις που αντιπροσώπευαν ένα διαφορετικό σκορ απ’ ότι το πραγματικό,

o Το στοίχημα ελήφθη αφότου έχει προσδιοριστεί το αποτέλεσμα του γεγονότος.

10.6 Σε περίπτωση που προσφέρθηκαν λανθασμένες αποδόσεις κατά τη διάρκεια των live στοιχημάτων οι οποίες προκλήθηκαν από οποιοδήποτε είδος σφάλματος, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την τιμή (τις τιμές), ακόμη κι αν το γεγονός έχει τελειώσει.

10.7 Ένα στοίχημα μπορεί να κηρυχτεί άκυρο, και θα, σε αυτήν την περίπτωση, διακανονιστεί με αποδόσεις 1,00. Σε ένα συνδυαστικό/πολλαπλό στοίχημα, το ακυρωμένο γεγονός διακανονίζεται με αποδόσεις 1,00 και οι συνολικές αποδόσεις του δελτίου προσαρμόζονται αναλόγως. Το πολλαπλό στοίχημα θα μπορεί ακόμη να κερδίσει εάν τα υπόλοιπα έχουν επίσης κερδίσει. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει τεχνικές δυσκολίες να ακυρώσει ένα στοίχημα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε άκυρα κέρδη από τα υπόλοιπα των πελατών της.

10.8 Εκτός αν άλλως αναφέρεται – στις παρακάτω εξαιρέσεις, στην προσφορά στοιχήματος ή στους ειδικούς κανόνες για κάθε άθλημα – η αρχή «όλα τα στοιχήματα ισχύουν» εφαρμόζεται σε όλα τα στοιχήματα. Αυτό σημαίνει, ότι εάν ο αθλητής (ή η ομάδα, κ.λπ.), επί του οποίου/ας έχει τοποθετηθεί το στοίχημα, δεν συμμετάσχει – για οποιοδήποτε λόγο – το στοίχημα θεωρείται ως χαμένο εάν πραγματοποιηθεί το γεγονός. Το στοίχημα θα κηρυχθεί άκυρο, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η διοργάνωση/Tο τουρνουά ακυρωθεί ή κηρυχθεί άκυρη/ο.

Η διοργάνωση/Tο τουρνουά διακοπεί και ξαναρχίσει σε περισσότερες από 36 ώρες μετά από την αρχική ημερομηνία/ώρα έναρξης.

Head to Head (H2H) στοιχήματα: Εάν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες αποσυρθούν πριν από την έναρξη της διοργάνωσης/του τουρνουά.

10.9 Η winmasters δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα ή την επικαιροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης π.χ. Live σκορ και αποτελέσματα που αποστέλλονται με μηνύματα μέσω e-mail. Το ποντάρισμα είναι αποκλειστικά το ποσό που επιβεβαιώνεται και καταγράφεται από την εταιρεία. Σε περίπτωση που το εσφαλμένο γεγονός/στοίχημα ακυρωθεί όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και οι αποδόσεις ορίζονται σε 1,00.

10.10 Η winmasters αποδέχεται μόνον εκείνα τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στον αγωνιστικό χώρο ή την πλατφόρμα. Αποτελέσματα που προκύπτουν από πειθαρχικά αποτελέσματα από αθλητικά δικαστήρια ή από άλλο δικαστήριο δεν θα γίνονται αποδεκτά. Σε περίπτωση παραβίασης των αθλητικών νόμων, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει οποιαδήποτε κέρδη και να παρακρατήσει την πληρωμή (τις πληρωμές). Αυτό επίσης ισχύει για τις διοργανώσεις στους live στοιχηματισμούς.

10.11 Τα κέρδη καταβάλλονται μέχρι ένα μέγιστο ποσό. Εάν ο Πελάτης τοποθετήσει ένα στοίχημα και η πληρωμή του υπερβαίνει το μέγιστο όριο κερδών, η winmasters δεν ευθύνεται για την υπέρβαση του ποσού. Σε τέτοιες περιπτώσεις η πληρωμή των κερδών θα μειωθεί ανάλογα. Αυτό ισχύει επίσης εάν η winmasters δεν έχει προειδοποιήσει τον στοιχηματίζοντα για πιθανή υπέρβαση των ορίων κερδών κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

Ισχύουν τα ακόλουθα όρια κερδών ανά χρήστη:

*€15.000 ανά στοίχημα

*€20.000 ανά εβδομάδα

*€25.000 ανά μήνα

Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει διαφορετικά όρια κερδών για μεμονωμένους παίκτες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Παίκτες που δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης

Παίκτες που δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης και χρησιμοποιούν προπληρωμένες κάρτες για να καταθέσουν χρήματα στο λογαριασμό τους

Παίκτες που εκμεταλλεύονται τη πρόσφορα μπόνους καλωσορίσματος ( bonus abusing)

Παίκτες που επανειλημμένα εκμεταλλεύονται τυχόν καθυστερήσεις του συστήματος στις αλλαγές τιμών στα προσφερόμενα γεγονότα για στοιχηματισμό

Παίκτες που παραβιάζουν ή καταπατούν οποιονδήποτε από τους γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις

10.12 Τα Όρια Πονταρίσματος είναι τα μέγιστα αποδεκτά πονταρίσματα του ενός γεγονότος και του δελτίου συνδυαστικά. Τοποθετώντας το ίδιο ποντάρισμα πολλαπλές φορές για να υπερβεί το όριο πονταρίσματος θα θεωρείται απάτη από την Εταιρεία και η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλα τα σχετικά στοιχήματα/πονταρίσματα/δελτία.

10.13 Πονταρίσματα που τίθενται από οποιονδήποτε μεμονωμένο Πελάτη, με εξαίρεση τον περιορισμό που επιβάλλεται από τα όρια κερδών σύμφωνα με τον υπολογισμό κερδών και πιθανών ορίων πονταρίσματος. Όλα τα Στοιχήματα θα πρέπει να καλύπτονται από το υπόλοιπο του λογαριασμού του Πελάτη, ειδάλλως το στοίχημα δεν επιτρέπεται.

10.14 Προκειμένου να αποφευχθεί ένα στοίχημα να μη γίνει αποδεκτό εξαιτίας αλλαγών των αποδόσεων, το σύστημα αυτόματα επικαιροποιεί τις αποδόσεις πριν την επιβεβαίωση του δελτίου και ο πελάτης θα πρέπει να ελέγξει τις τελευταίες αποδόσεις στο δελτίο στοιχήματος πριν προχωρήσει στην επιβεβαίωση.

10.15 Ο Πελάτης ίσως δεν μπορεί να συνδυάσει συνδεδεμένα στοιχήματα επί του ιδίου γεγονότος («συνδεδεμένα στοιχήματα» είναι δύο ή περισσότερα στοιχήματα που έχουν σχετική συνάφεια).

10.16 Η μονάδα πονταρίσματος στο αθλητικό στοίχημα είναι €0,20 (ή ίδιας αξίας στο νόμισμα που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας)

10.17 Εάν το υπόλοιπο στο λογαριασμό δεν παρέχει πλήρη κάλυψη και η διαφορά δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι προσφορές για την τοποθέτηση στοιχημάτων θα γίνουν αποδεκτές από την εταιρεία μόνον με τη σειρά κατά την οποία έχουν ληφθεί για όσο διάστημα ο στοιχηματικός λογαριασμός για κάθε μεμονωμένο στοίχημα έχει πλήρως καλυφθεί. Εάν το ποντάρισμα για ένα στοίχημα καλύπτεται μόνο μερικώς από το υπόλοιπο του λογαριασμού, το στοίχημα θεωρείται ότι τοποθετήθηκε με ένα ποντάρισμα που ανταποκρίνεται στο υπόλοιπο που απέμεινε στο λογαριασμό.

10.18 Τα live στοιχήματα καθορίζονται επί των στατιστικών της ίδιας της εταιρείας τα οποία βασίζονται στην πραγματική πορεία του παιχνιδιού. Εκτός αν άλλως αναφέρεται, στα live στοιχήματα όλα τα πονταρίσματα σε «Μη συμμετέχοντες» θα θεωρούνται άκυρα.

10.19 Στοιχήματα Συστήματος

10.19.1 Σε στοιχηματισμό Πριν-τον-αγώνα και Live στοιχήματα, είναι δυνατός ο συνδυασμός μέχρι και είκοσι (20) διαφορετικών στοιχημάτων σε ένα μόνο δελτίο. Βάσει αυτών των είκοσι (20) επιλογών μπορείτε να επιλέξετε συνδυασμούς ή μονά, δυάδες, τριάδες, κ.λπ..

10.19.2 Ονόματα και περιγραφή Συστημάτων:

Τι είναι το στοίχημα συστήματος

Τα στοιχήματα συστήματος είναι παρόμοια στο συσσωρευτή (accumulator) ή συσσωρευτές που επιλέγεις διάφορες επιλογές μέσω ενός στοιχήματος αλλά καλύπτονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί αυτού του στοιχήματος με το πλεονέκτημα να κερδίσεις ακόμη και αν δεν είναι επιτυχή όλα τα σημεία του πονταρίσματος.

Τα στοιχήματα συστήματος παρουσιάζονται ως 2 αριθμοί που ξεχωρίζονται από μια κάθετη διαγώνιο (slash) π.χ. 2/4 με τον πρώτο αριθμό να υποδηλώνει τον τύπο των στοιχημάτων που εμπλέκονται (στην περίπτωση αυτή, διπλασιάζει), και ο δεύτερος αριθμός υποδηλώνει τον αριθμό των επιλογών που εμπλέκονται. Για παράδειγμα, σε ένα στοίχημα συστήματος 2/4, θα επιλέξετε 4 επιλογές και κάντε κλικ στην καρτέλα Combo στην κορυφή του δελτίου στοιχήματος, όπου στη συνέχεια θα δείτε τις επιλογές στοιχήματα συστήματος σας. Το στοίχημα συστήματος 2/4 αποτελείται από 6 πιθανούς συνδυασμούς χρησιμοποιώντας 4 επιλογές σας, έτσι, ένα ποντάρισμα ύψους 1 ευρώ θα κόστιζε 6 ευρώ. Ακόμα και αν μόνο 2 των εν λόγω πιθανών συνδυασμών ήταν επιτυχείς, το στοίχημά σας θα κερδίσει, με το ποσό επιστροφής να εξαρτάται από τον αριθμό των πιθανών συνδυασμών που ήταν επιτυχείς. Αν καμία ή μόνο μία από τις επιλογές σας κερδίσει, το στοίχημά σας σύστημα χάνει. Όταν τοποθετείτε στο στοίχημά σας σύστημα, το ποσό των κερδών που παρουσιάζεται είναι το μέγιστο δυνατό ποσό κέρδους, αν όλες οι επιλογές κερδίσουν.

Σύστημα που περιλαμβάνει 3 επιλογές

Σύστημα 2/3:

Ένα σύστημα 2/3 αποτελείται από 3 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 3 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα (3 διπλά). Οποιασδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ Σύστημα 2/3 κοστίζει 3 ευρώ.

«Trixie»:

αποτελείται από 4 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 3 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 3 διπλά και ένα τριπλό. Όποιο και να κερδίσει εγγυάται επιστροφή απόδοσης χρημάτων . Παρακαλώ σημειώστε ότι 1 ευρώ Trixie κοστίζει 4 ευρώ.

Patent :

Μια πατέντα αποτελείτε από 7 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 3 επιλογές διαφορετικών γεγονότων, 3 μονών 3 διπλών και 1 τριπλού. Όποιο και να κερδίσει εγγυάται επιστροφή απόδοσης χρημάτων . Παρακαλώ σημειώστε ότι 1 ευρώ Patent κοστίζει 7 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 4 επιλογές

Σύστημα 2/4:

Ένα σύστημα 2/4 αποτελείται από 6 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 4 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα (6 διπλά). Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 2/4 κοστίζει 6 ευρώ.

Σύστημα 3/4:

Ένα σύστημα 3/4 αποτελείται από 4 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 4 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα (4 τριπλά). Οποιαδήποτε τρία κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 3/4 κοστίζει 4 ευρώ.

Yankee:

Αποτελείται από 11 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 4 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα 6 διπλά, 4 τριπλά και 1 four-fold. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Yankee κοστίζει 11 ευρώ.

Lucky 15:

Aποτελείται από 15 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 4 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα (4 μονά, 6 διπλά, 4 τριπλά και ένα four-fold). Οποιoδήποτε κερδισμένο στοίχημα εγγυάται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Lucky15 κοστίζει 15 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 5 επιλογές

Σύστημα 2/5:

Ένα σύστημα 2/5 αποτελείται από 10 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 10 διπλά. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 2/5 κοστίζει 10 ευρώ.

Σύστημα 3/5:

Ένα σύστημα 3/5 αποτελείται από 10 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 10 τριπλά. Οποιαδήποτε τρία κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 3/5 κοστίζει 10 ευρώ.

Σύστημα 4/5:

Ένα σύστημα 4/5 αποτελείται από 5 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 5 four-folds. Οποιαδήποτε τέσσερα κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 4/5 κοστίζει 5 ευρώ.

Super Yankee:

Ένα σύστημα Super Yankee αποτελείται από 26 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα,10 διπλά,10 τριπλά, 5 four-folds και ένα five-fold. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Super Yankee κοστίζει 26 ευρώ.

Lucky 31:

Ένα σύστημα Lucky 31αποτελείται από 31 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 5 μονά, 10 διπλά, 10 τριπλά, 5 four-folds και ένα five-fold. Οποιοδήποτε κερδισμένο στοίχημα εγγυάται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Super Yankee κοστίζει 31 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 6 επιλογές

Σύστημα 2/6:

Ένα σύστημα 2/6 αποτελείται από 15 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 15 διπλά. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 2/6 κοστίζει 15 ευρώ.

Σύστημα 3/6:

Ένα σύστημα 3/6 αποτελείται από 20 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 20 τριπλά. Οποιαδήποτε τρία κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 3/6 κοστίζει 20 ευρώ.

Σύστημα 4/6:

Ένα σύστημα 4/6 αποτελείται από 6 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 15 four-folds. Οποιαδήποτε τέσσερα κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 4/6 κοστίζει 15 ευρώ.

Σύστημα 5/6:

Ένα σύστημα 5/6 αποτελείται από 6 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 6 five-folds. Οποιαδήποτε πέντε κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 5/6 κοστίζει 6 ευρώ.

Heinz:

Ένα σύστημα Heinz αποτελείται από 57 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 15 διπλά, 20 τριπλά, 15 four-folds, 6 five-folds και 1 six-fold. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Heinz κοστίζει 57ευρώ.

Lucky 63:

Ένα σύστημα Lucky 63 αποτελείται από 63 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 6 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 6 μονά, 15 διπλά, 20 τριπλά,15 four-folds, 6 five-folds και 1 six-fold. Οποιοδήποτε κερδισμένo στοίχημα εγγυάται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Lucky 63 κοστίζει 63 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 7 επιλογές

Συστημα 2/7:

Ένα σύστημα 2/7 αποτελείται από 21 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 21 διπλά. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 2/7 κοστίζει 21 ευρώ.

Συστημα 3/7:

Ένα σύστημα 3/7 αποτελείται από 35 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 35 τριπλά. Οποιαδήποτε τρία κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 3/7 κοστίζει 35 ευρώ.

Συστημα 4/7:

Ένα σύστημα 4/7 αποτελείται από 35 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 35 four-folds. Οποιαδήποτε τέσσερα κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 4/7 κοστίζει 35 ευρώ.

Συστημα 5/7:

Ένα σύστημα 5/7 αποτελείται από 21 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 21 five-folds. Οποιαδήποτε πέντε κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 5/7 κοστίζει 21 ευρώ.

Συστημα 6/7:

Ένα σύστημα 6/7 αποτελείται από 7 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 7 six-folds. Οποιαδήποτε έξι κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 6/7 κοστίζει 7 ευρώ.

Super Heinz :

Ένα σύστημα Super Heinz αποτελείται από 120 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 7επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 21 διπλά, 35 τριπλά,35 four-folds, 21 five-folds,7 six-folds και 1 seven-fold. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Super Heinz κοστίζει 120 ευρώ.

Σύστημα που περιλαμβάνει 8 επιλογές

Συστημα 2/8:

Ένα σύστημα 2/8 αποτελείται από 28 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 28 διπλά. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 2/8 κοστίζει 28 ευρώ.

Συστημα 3/8:

Ένα σύστημα 3/8 αποτελείται από 56 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 56 τριπλά. Οποιαδήποτε τρία κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 3/8 κοστίζει 56 ευρώ.

Συστημα 4/8:

Ένα σύστημα 4/8 αποτελείται από 70 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 70 four-folds. Οποιαδήποτε τέσσερα κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 4/8 κοστίζει 70 ευρώ.

Συστημα 5/8:

Ένα σύστημα 5/8 αποτελείται από 56 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 56 five-folds. Οποιαδήποτε πέντε κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 5/8 κοστίζει 56 ευρώ.

Συστημα 6/8:

Ένα σύστημα 6/8 αποτελείται από 28 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 28 six-folds. Οποιαδήποτε έξι κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 6/8 κοστίζει 28 ευρώ.

Συστημα 7/8:

Ένα σύστημα 7/8 αποτελείται από 8 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 8 seven-folds. Οποιαδήποτε εφτά κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα 7/8 κοστίζει 8 ευρώ.

Goliath :

Ένα σύστημα Goliath αποτελείται από 247 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 8 επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα, 28 διπλά, 56 τριπλά,70 four-folds, 56 five-folds, 28 six-folds, 8 seven-folds και 1 eight-fold. Οποιαδήποτε δύο κερδισμένα στοιχήματα εγγυώνται μια επιστροφή απόδοσης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι 1 ευρώ σε σύστημα Goliath κοστίζει 247 ευρώ.

10.20 Κανόνες αθλητικού στοιχήματος που αφορούν Κυπριακούς αγώνες ποδοσφαίρου.

Σημειώστε ότι για να γίνει αποδεκτή από την winmasters οποιαδήποτε τοποθέτηση στοιχηματος (πριν το αγώνα, Live, ή σύστημα) που εμπεριέχει αγώνα του Κυπριακού ποδόσφαιρου (είτε αφορά Παγκύπριο Πρωτάθλημα, τοπικό πρωτάθλημα, Κύπελλο, ή οποιοδήποτε φιλικό αγώνα μεταξύ Κυπριακών ομάδων) ο πελάτης υποχρεούται να συμπεριλάβει στο στοίχημα του 3 επιπλέον επιλογές από Διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρου και μόνο. Ως εκ τούτου, το δελτίο στοιχηματισμού που εμπεριέχει Κυπριακό αγώνα δεν μπορεί να εμπεριέχει λιγότερες από 4 επιλογές. Όλα τα δελτία που δεν συμμορφώνονται με τον παραπάνω κανόνα θα ακυρώνονται έστω και αν αυτά έχουν διευθετηθεί, τυχόν κέρδη θα αφαιρούνται και θα επιστέφεται μόνο το αρχικό ποντάρισμα στο υπόλοιπο του λογαριασμού του παίκτη.

11. Γενικοί όροι 0% Γκανιότα

· Γεγονότα με 0% γκανιότα μετρούν στις απαιτήσεις του τζίρου για τα μπόνους.

· 0% γκανιότα υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση 3 ψηφίων. (π.χ. 0,003 γίνεται μετά τη στρογγυλοποίηση 0%)

· Η προσφορά 0% γκανιότα ισχύει για 1-Χ-2 ή νικητής αγώνα ή αγορά νικητή.

· Η προσφορά 0% γκανιότα ισχύει για συγκεκριμένες ώρες κάθε μέρα.

12. Γενικοί Κανόνες Μπόνους

12.1 Οι Γενικοί Προωθητικοί Κανόνες, οι Όροι του Αθλητικού Μπόνους Ανανέωσης, του Αθλητικού Μπόνους Καλωσορίσματος και οι Όροι Δωρεάν Στοιχήματος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τους Όρους &; Προϋποθέσεις μας και η αποδοχή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή λογαριασμού. Οποιοσδήποτε όρος συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το κεφάλαιο και δεν ορίζεται, θα ισχύει ότι και στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

12.2 Όλες οι προσφορές προς τους πελάτες περιορίζονται σε μία ανά άτομο, οικογένεια, διεύθυνση σπιτιού, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικό αριθμό, ίδιος αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ( π.χ. χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, Skrill κ.λ.π.), κοινόχρηστο ηλεκτρονικό υπολογιστή (π.χ σχολείο, δημόσια βιβλιοθήκη ή εργασία) και κοινό IP.

12.3 Το συνολικό ποσό στον λογαριασμό του πελάτη αποτελείται από το σύνολο των μετρητών από τους λογαριασμούς Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά και Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάληψη από λογαριασμό μπόνους αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τοποθετηθεί στοίχημα. Χρήματα από τον «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά», μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τοποθετήσετε στοιχήματα στα προϊόντα «Αθλήματα» και στο «Ζωντανό Στοίχημα».

12.4 Αναλήψεις μπορούν να επεξεργαστούν μόνο από τον «Αθλητικό Λογαριασμό Μετρητά».

12.5 Τυχόν πονταρίσματα θα αφαιρούνται πρώτα από τον «Αθλητικό Λογαριασμό Μετρητά» ανάλογα με την περίπτωση. Για την τοποθέτηση στοιχημάτων θα χρησιμοποιούνται πρώτα τα πραγματικά χρήματα και ακολούθως τα χρήματα μπόνους.

12.6 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι προσφορές μπόνους και προώθησης είναι εξαργυρώσιμα μόνο μία φορά ανά πελάτη και ένας πελάτης δεν μπορεί να έχει πάνω από ένα ενεργό Αθλητικό μπόνους στο λογαριασμό του σε κάθε δεδομένη στιγμή.

12.7 Κάθε μπόνους και τα τυχόν συναφή κέρδη θα αφαιρούνται αυτόματα από το λογαριασμό του πελάτη με την αίτηση για ανάληψη πριν από την εκπλήρωση των απαιτήσεων του τζίρου ή της καταλληλότητας του ισχύοντος μπόνους πελατών.

12.8 Αν θέλετε να μάθετε πόση απαίτηση τζίρου απομένει, σε σχέση με ένα συγκεκριμένο μπόνους, μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα «Πληροφορίες Μπόνους» μόλις συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

12.9 Αν θέλετε να ακυρώσετε ένα ενεργό μπόνους, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Παρακαλώ σημειώστε ότι σε μια τέτοια περίπτωση, οποιοδήποτε ποσό (Αθλητικό Λογαριασμό Μπόνους, ανάλογα με την περίπτωση), οφείλεται στο ενεργό μπόνους θα αφαιρεθεί, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφή κερδών.

12.10 Όλα τα μπόνους και οι προσφορές της winmasters , προορίζονται για τους παίκτες για ψυχαγωγία και η winmasters μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει το δικαίωμα των πελατών να συμμετάσχουν σε ολόκληρη ή σε μέρος οποιασδήποτε προσφοράς. Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης φωτογραφίας του πελάτη με το έγγραφο αναγνώρισης του, πριν από την πίστωση μπόνους στο λογαριασμό του πελάτη.

12.11 Η αποδοχή οιασδήποτε προσφοράς από τη winmasters είναι δεσμευτική

12.12 Όλες οι αποφάσεις της διοίκησης είναι οριστικές.

Όροι Αθλητικού Μπόνους

12.13 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, θα πρέπει να στοιχηματίσετε το ποσό της κατάθεσής σας και τα χρήματα μπόνους που αντιστοιχούν στο Αθλητικό Mπόνους οκτώ (8) φορές πριν τα χρήματα του «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους» σας μεταφερθούν στο «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά», και να μπορεί να γίνει ανάληψη αυτών των χρημάτων.

12.14 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, θα πρέπει να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις τζίρου μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα που λάβατε το μπόνους, διαφορετικά τα χρήματα που υπάρχουν στον «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους» θα κατασχεθούν.

12.15 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, για να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις τζίρου του μπόνους, όλα τα στοιχήματα θα πρέπει να τοποθετηθούν σε απόδοση τουλάχιστον (1,80) ή υψηλότερη, με εξαίρεση κάθε είδους χάντικαπ και Forecast / Tricast. Προκειμένου για ένα παρολί στοίχημα να προσμετρηθεί για τις απαιτήσεις τζίρου, κάθε επιλογή θα πρέπει να είναι σε απόδοση ίση ή περισσότερη από 1,20 και ελάχιστη συνολική απόδοση 1,80. Τα στοιχήματα συστήματος δεν υπολογίζονται για τις απαιτήσεις του τζίρου.

12.16 Τα στοιχήματα θα μετράνε προς τις απαιτήσεις τζίρου μόνο από τη στιγμή που έχουν τύχει τελικής τακτοποίησης.

12.17 Όποιο κερδισμένο στοίχημα προήλθε από χρήματα που πονταρίστηκαν από τον «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά» πιστώνεται στον «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά» ως «πονταρίσματα και κέρδη» μέχρι το ποσό της αρχικής κατάθεσης που χρησιμοποιήθηκε για να πάρει το μπόνους. Οποιαδήποτε περαιτέρω πραγματοποιηθέντα κέρδη (πονταρίσματα και κέρδη) που υπερβαίνουν το αρχικό ποσό κατάθεσης, πιστώνονται στον «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους» και εξακολουθούν να υπόκεινται στις υπόλοιπες προϋποθέσεις τζίρου που ισχύουν για τα μπόνους.

12.18 Κέρδη που προέρχονται από μικτό ποντάρισμα των «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά» και «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους» , πιστώνεται στον «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους» ως «πονταρίσματα και κέρδη» και υπόκειται στις υπόλοιπες απαιτήσεις τζίρου του μπόνους.

12.19 Μόνο όταν οι απαιτήσεις του τζίρου εκπληρωθούν στο σύνολό τους, εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, τα χρήματα του «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους» που σχετίζονται με το μπόνους θα μεταφερθούν αυτόματα από τον «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους» στον «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά» και να μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάληψη.

12.20 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αν υπάρξει αίτημα για ανάληψη από τον «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά» ενόσω υπάρχουν χρήματα στον «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους» το υπόλοιπο του «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους», θα ακυρωθεί και θα κατασχεθεί.

12.21 Η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την ισχύ μπόνους, το ποσό μπόνους καθώς και όλα τα συναφή κέρδη του πελάτη ή ενός ομίλου πελατών, αν υπάρχει ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα σε κοινό μοτίβο στοιχηματισμού το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε εγγυημένα κέρδη ή/και εγγυημένη ισχύ του μπόνους. Η ύποπτη δραστηριότητα μπορεί να συμπεριλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτό, κοινό στοιχηματικό μοτίβο στα ίδια γεγονότα/αγορές/επιλογές και μπορούν να αναγνωριστούν σε ένα ή διάφορους λογαριασμούς.

12.22 Χωρίς παρέκκλιση από οτιδήποτε αναφέρεται στο παρόν, η ανίχνευση μιας προφανούς σχέσης μεταξύ των χρηστών, κοινό μοτίβο στοιχημάτων ή οποιαδήποτε άλλη καταχρηστική στοιχηματική στρατηγική που αδίκως εκμεταλλεύεται ή διαχειρίζεται ένα ή περισσότερα μπόνους ή προσφορές που προσφέρονται από την winmasters (που θα καθοριστεί κατά την κρίση της winmasters ) ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της ισχύουσας προώθησης και τυχόν συναφή κερδών, και μπορεί περαιτέρω να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη αναστολή της προώθησης και της ισχύς του μπόνους.

12.23 Επαναλαμβανόμενα και αντικρουόμενα στοιχήματα δεν θα μετρήσουν για τον υπολογισμό τζίρου του μπόνους.

12.24 Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να τοποθετήσει στοιχήματα υψηλότερα από την αρχική κατάθεση του μέχρι να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του τζίρου. Π.χ. αν ο παίκτης έχει κάνει μια κατάθεση των 50 ευρώ και έλαβε ένα μπόνους των 50 ευρώ, θα πρέπει να τοποθετήσει στοιχήματα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις ελάχιστης απόδοσης μπόνους) που είναι ίσα ή μικρότερα στο αρχικό ποσό κατάθεσης των 50 ευρώ ,πριν ξεκινήσει να στοιχηματίζει μεγαλύτερα ποσά. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα, όλα τα μπόνους και τα συναφή κέρδη θα κατάσχονται.

Αθλητικό Δωρεάν Μπόνους χωρίς κατάθεση

12.25 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, πρέπει να ποντάρετε το ποσό του μπόνους χωρίς κατάθεση δέκα (10) φορές πριν τα χρήματα από τον «Λογαριασμός Αθλητικό Μπόνους» μεταφερθούν στον «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά» και να μπορεί να γίνει ανάληψη των χρημάτων.

12.26 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα μέγιστα κέρδη που μπορούν να αναληφθούν από το Αθλητικό Μπόνους χωρίς κατάθεση πρέπει να είναι πέντε φορές (5x), ως το ποσό των 100 € ή ισόποσο σε άλλο νόμισμα, του ποσού του Αθλητικού Μπόνους χωρίς κατάθεση που πιστώθηκε στον λογαριασμό του πελάτη. Ποσά που ξεπερνούν τα 100 € μετά από 10 μέρες θα ακυρώνονται.

12.27 Όλα τα κέρδη από το μπόνους χωρίς κατάθεση θα πιστωθούν στον λογαριασμό του πελάτη «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά», μπορούν να αναληφθούν από τον πελάτη μόνο αφού κάνει κατάθεση στον «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά», η οποία να μην είναι μικρότερη από το ποσό του Αθλητικού Μπόνους χωρίς κατάθεση από τον οποίο προήλθαν τα κέρδη και όχι μικρότερη από το όριο ελάχιστης κατάθεσης.

Δελτίο Δωρεάν Στοιχήματος

12.28 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα κέρδη που προήλθαν από δελτίο δωρεάν στοιχήματος, θα πιστωθούν στον «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά», του πελάτη και

είναι αναλήψιμα. Το ποσό του δελτίου δωρεάν στοιχήματος δεν θα επιστραφεί και θα κατασχεθεί.

12.29 Το δελτίο δωρεάν στοιχήματος ισχύει μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες στοιχημάτων, αθλημάτων, πρωταθλημάτων ή γεγονότων όπως ορίζεται στους συγκεκριμένους όρους προώθησης.

12.30 Το δωρεάν δελτίο στοιχήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δόσεις. Για παράδειγμα, αν ένα δελτίο δωρεάν στοιχήματος των 10 ευρώ χρησιμοποιηθεί σε ένα στοίχημα των 5 ευρώ τα υπόλοιπα 5 ευρώ θα κατάσχονται.

12.31 Το δωρεάν δελτίο στοιχήματος πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα πριν από τα πραγματικά χρήματα από τον «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά» για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης τοποθετεί ένα στοίχημα 20 ευρώ και λάβει ένα 10 ευρώ δωρεάν στοίχημα, ενόσω έχει ένα υπόλοιπο 100 ευρώ στον «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά», τότε το συνολικό ποσό του δωρεάν στοιχήματος που θα χρησιμοποιηθεί είναι 10 ευρώ και τα υπόλοιπα 10 ευρώ θα αντληθούν από τον «Αθλητικός Λογαριασμός Μετρητά».

12.32 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε ασιατικό χάντικαπ ή Over / Under, και half - lost, δεν συνυπολογίζονται στις απαιτήσεις που ισχύουν για δωρεάν δελτίο στοιχήματος, όταν οι συνθήκες αυτές θεωρούνται για χαμένα στοιχήματα μόνο ή για χαμένες επιλογές σε ένα συσσωρευτή στοιχήματος.

12.33 Αν έχει ακυρωθεί ένα στοίχημα το οποίο συνέβαλε στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων για δωρεάν δελτίο στοιχήματος, η winmasters διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το δωρεάν δελτίο στοιχήματος από τον λογαριασμό του πελάτη και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καθορίσει εάν ο πελάτης μπορεί να είναι δικαιούχος για την προώθηση και πάλι.

12.34 Εάν ένα στοίχημα συμβάλλει στις απαιτήσεις για να καταστεί ο πελάτης δικαιούχος για δωρεάν δελτίο στοιχήματος και ένα στοίχημα τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας το δωρεάν δελτίο στοιχήματος που καλύπτει απέναντι επιλογές ενός στοιχήματος του ίδιου γεγονότος, τα κέρδη θα ακυρωθούν και να κατασχεθούν.

12.35 Συνδυασμοί και στοιχήματα συστήματος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεμονωμένων στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν, μπορούν να συμβάλλουν στις απαιτήσεις για να καταστεί ο πελάτης δικαιούχος μόνο για ένα δωρεάν δελτίο στοιχήματος. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης τοποθετήσει τρία μονά, ως ένα στοίχημα, θα συμβάλλουν στις απαιτήσεις για μόνο ένα δελτίο για δωρεάν στοίχημα. Περαιτέρω, εάν ένας πελάτης τοποθετήσει ένα σύστημα τριών διπλών και ένα τριπλό, τα στοιχήματα θα συμβάλλουν στις απαιτήσεις δικαιούχου για μόνο ένα δελτίο για δωρεάν στοίχημα.

12.36 Τυχόν στοιχήματα που συνέβαλαν στις απαιτήσεις δικαιούχου για ένα δωρεάν δελτίο στοιχήματος δεν θα συμβάλλουν στις απαιτήσεις για οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

12.37 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται θα συμβάλλουν πρώτα στις απαιτήσεις δικαιούχου του δωρεάν δελτίου στοιχήματος, προτού συμβάλουν στις απαιτήσεις δικαιούχου οποιασδήποτε άλλης προσφοράς.

12.38 Κανόνες πληρωμής μπόνους.

· Τα κέρδη από τα μπόνους συμβάλλουν στο υπόλοιπο του μπόνους κρατώντας την κλίμακα με το αρχικό στοίχημα (π.χ. Αν τοποθετήσετε ένα στοίχημα των 15, εκ των οποίων 10 είναι πραγματικά χρήματα και 5 είναι τα χρήματα του μπόνους, και κερδίσετε 30, τα 20 θα πάνε στο λογαριασμό των πραγματικών χρημάτων ενώ τα 10 θα πάνε στο υπόλοιπο μπόνους, διατηρώντας την κλίμακα 2:1.

· Κέρδη πραγματικών χρημάτων συμβάλλουν στα ενεργά μπόνους και πάντα με τη χρονολογική σειρά αποδέσμευσης τους στους δικαιούχους, με ένα στοίχημα να μετρά μόνο σε ένα μπόνους.

· Κέρδη πραγματικών χρημάτων που παραμένουν μετά την ολοκλήρωση όλων των μπόνους, συμβάλλουν στο υπόλοιπο των πραγματικών χρημάτων.

· Αν ένα μπόνους ακυρωθεί ή λήξει, πονταρίσματα με πραγματικά χρήματα που είχαν γίνει πριν την λήξη ή ακύρωση τους, θα προστεθούν στο υπόλοιπο των πραγματικών χρημάτων.